Informacni-system-infotabule-a-jejich-ovladani

Publikováno 02.06.2019 13:08 Brašna František


Bezbarier-logo (jpg; 14 KB)      InfoTabule (jpg; 176 KB)

Informační systém - infotabule

Vydáno k 30. 6. 2012, aktualizace k 31. 12. 2014

Digitální informační odjezdové a příjezdové tabule, v odbavovacích halách, podchodech, vestibulech, označnících atd. pro vlaky, autobusy, tramvaje, trolejbusy s linkami, časy odjezdů, zpožděním apod., čtyřřádkové, šestiřádkové s akustickým výstupem, tzn., čte právě zobrazované.

---

z legislativy:

Metodika MMR k prováděcí vyhlášce stavebního zákona (viz MMR 398/2009 Sb.):
Doc. Zdařilová Renata (str. 38)

Z hlediska zrakovově postižených je zároveň nutné rozlišovat elektronické informační systémy.
Jde o skupiny orientačních systémů pro zrakově postižené
– informace o stavbě a provozu zařízení ve stavbě umístěných, např. výtahy
a skupinu informačních systémů pro zrakově postižené
– informace o provozu dopravních systémů ve stavbě umístěných, např. odjezdy, příjezdy vlaků, mimořádné provozní
stavby apod.

Výše uvedené systémy se aktivují dálkově, informace je hlasová. Toto rozdělení je nutné respektovat vzhledem k tomu, že zařízení a prvky použité v orientačních systémech pro nevidomé jsou specifické a pouze pro tento účel. Prvky a zařízení pro informační systém pro zrakově postižené doplňují stávající hardwarové a softwarové prvky elektronických informačních systémů pro veřejnost.
Základní vizuální informace se ve vybraných případech doplňují informacemi hmatovými. Jedná se o tabulky v Braillově bodovém písmu na přístupu na železniční nástupiště, na označníku zastávky povrchové veřejné dopravy.


Prováděcí vyhláška stavebního zákona:
Vyhláška 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009, 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Infotabule musí mít akustický výstup
398/2009 Sb.vyhl. § 9 (1) Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být jak vizuální, tak podle okolností i akustické a hmatné.
Vizuální informace musí mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly.
Příloha 1
Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb
Pro následující situace se používají tyto trylky: ...
d) informační systémy se označují trylkem infosystém.
1.2.9. Dálkové ovládání akustických prvků.
Dálkové ovládání musí být zabezpečeno prostřednictvím přijímače elektronických kódovaných povelů vysílaných ze vzdálenosti nejméně 40 m na kmitočtu 86,790 MHz.
Pro jednotlivé povely platí tato pravidla: ...
f) Povelem č. 6 se aktivuje hlasový výstup elektronických informačních systémů a obdobných zařízení.

(není zde ze SZ výjimka)

Ministerstvo pro místní rozvoj STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE - PŘÍLOHA INFORMACÍ PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 13/01

Výklad k vyhl. 398/2009 Sb.

Odjezdy spojů veřejné dopravy – aktivace hlasového výstupu (informace odboru stavebního řádu MMR)
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v bodu 1.2.9. písm. f) přílohy č. 1 stanoví, že dálkové ovládání akustických prvků musí být zabezpečeno prostřednictvím přijímače elektronických kódovaných povelů vysílaných ze vzdálenosti nejméně 40 m na kmitočtu 86,790 MHz. Odezva vybraných majáčků může být zpožděna o 1 až 3 sekundy. Konkrétně pak povelem č. 6 se aktivuje hlasový výstup elektronických informačních systémů a obdobných zařízení. Z hlediska aplikace v oblasti dopravy je elektronickým informačním systémem typickým příkladem elektronická informační tabule o odjezdech vlaků v železničních stanicích a zastávkách nebo digitální informační systém o odjezdech autobusů v nádražích a zastávkách nebo digitální označník na tzv. inteligentní zastávce. Z uživatelského hlediska jde o to, že hlasový výstup na odjezdech spojů veřejné dopravy se musí aktivovat vždy povelem č. 6 z vysílačky nevidomého, a to jednotně bez ohledu na konkrétní lokalitu nebo druh dopravy. Jen takovýto jednotný způsob na celém území České republiky může zajistit plnohodnotné a intuitivní užívání staveb všemi osobami se zrakovým postižením.

(Pozn.: již v prováděcí vyhlášce MMR č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace bylo zakotveno:
"2.6.1. Základní informační zařízení pro orientaci musí být doplněna akustickými, taktilními a optickými prvky, které slouží osobám se smyslovým postižením. Musí mít kontrastní dostatečně velké a osvětlené nápisy a jednotné piktogramy.
2.6.2. Elektronické informační systémy pro veřejnost musí být uživatelné zrakově postiženými osobami bez zásahu do softwarového a hardwarového vybavení."

--- 

Funkce a ovládání:

Tabule o rozsahu do 4 řádek (včet.), například umístěná na nástupišti (podchod, odbavovací hala, označník..).

Po stisku tlačítka VPN č. 6 je akustický výstup aktivován. Na začátku čtení zazní specifický trylek (IS). Po trylku jsou postupně přečteny všechny řádky tabule. Po přečtení všech řádků tabule zazní zvuk CVAK.
Po té lze spustit stejným tlačítkem čtení znovu o stejném rozsahu.
Pokud je tabule prázdná, zazní po trylku pouze zvuk "CVAK" ( Trylek Cvak (wav; 16 KB) ) .

Po zvuku "CVAK" ( Trylek Cvak (wav; 16 KB) ) se akustický výstup vypíná! Znovu se aktivuje tlačítkem č.6!

(specifický, jednoznačný trylek musí být odlišný od znělky staničního rozhlasu)
 
Tabule o rozsahu nad 4 řádky, například odjezdová v hale.

Po stisku tlačítka č. 6 je akustický výstup aktivován. Na začátku čtení zazní specifický trylek (IS). Po trylku jsou postupně čteny všechny řádky tabule. Pokud je tabule prázdná, zazní po trylku jen zvuk CVAK.

Po zvuku CVAK se akustický výstup vypíná! Znovu se aktivuje tlačítkem č. 6!

Stiskem tlačítka č. 5 lze čtení příslušného řádku přerušit (zastavit). Dalším stiskem tlačítka č. 5 lze zopakovat čtení zastaveného řádku. Tlačítko č. 5 lze použít pro čtení zastaveného řádku opakovaně.

Po použití tlačítka č. 5 je vždy nutné pro pokračování čtení znovu stisknout tlačítko č. 6. Po stisknutí tlačítka č. 6 je čten řádek tabule následující po zastaveném a další řádky tabule do konce. Po přečtení všech řádků tabule zazní zvuk CVAK. Je-li zastavený řádek na tabuli poslední, je tabule čtena znovu od prvního řádku.

Pokud není po přerušení čtení a opakování tlačítkem č. 5 do 10 s stisknuto žádné tlačítko, přejde zařízení do základního (výchozího) stavu, tedy aktivuje se pouze tlačítkem č. 6 čtením od prvního řádku, jak je výše uvedeno.
 

V případě, že je vedle sebe více digitálních tabulí, je nutné zajistit jejich použitelnost a pochopitelnost při akustickém výstupu, tzn. vyloučit současné spuštění více tabulí, zajistit možnost vypnutí, případně přesun na tabuli další, možnost opakování konkrétní informace, s přiměřeným a správným dosahem přijímače i hlasitosti reproduktroru. Tato opatření je nutné řešit vždy dle konkrétního množství informací a stavu a rozsahu prostoru, kde budou dané informace poskytovány.

U označníků nebo v jiných lokalitách, kde není majáček a není možné zařízení jinak identifikovat, je na tlačítko č. 1 VPN oznámeno: trylek info, čtena lokace (název zastávky a směr nebo nástupiště).
Akustický trylek-znělka musí být minimálně o 1/3 akustického tlaku silnější.

Principielně: co je digitálně vidět, má být i slyšet

Digitální tabule (např.: nestandartního typu) s dalšími informacemi (i všeobecnými) je nutné řešit individuálně s ohledem na výše uvedené a především funkční uživatelské použití při samostatném a bezpečném pohybu OOSO. V tomto případě je nutné takové zařízení otestovat! jak technicky, tak uživatelsky (Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR).

Příklad: Akustické informace ze DVOU blízko u sebe osazených infotabulí ovládaných VPN osobami se zrakovým postižením /2022/   
Čtecí zařízení bude umístěné v tabuli, nebo u tabule.
Čtecí zařízení musí umožňovat pomocí dálkového ovladače (povel VPN tl. č.6) spuštění. Primárně spuštěna bude tabule s informacemi, kde je osazen panel, tzn. např. nejdříve odjezdy, pak příjezdy. 
Pokud jsou osazeny dvě tabule, jedna s informacemi o odjezdu vlaků a druhá o odjezdu návazné dopravy, bude nejdříve spuštěna ta tabule, kde je osazena. Pokud je tabule osazena na autobusovém nádraží, tzn. odjezdy vlaků jsou zde druhotné, bude jako první tabule spuštěna tabule s odjezdy autobusů a naopak.
V případě, že informace o situaci, kterou začne systém předčítat je pro uživatele nepodstatná, musí systém umožnit dvojím stiskem tlačítka č. 6 ovladače VPN čtení zastavit a aktivovat čtení / hlášení na tabuli druhé. 
V případě, že je první tabule bez dat (prázdná) ozve se pouze trylek „cvak“ a přepínání na tabuli druhou proběhne bez zásahu uživatele. Po přečtení tabule (prázdná zvuk „cvak“ nebo konkrétní aktuální informace) bude činnost čtení ukončena a ozve se trylek „cvak“. V době čtení informací z tabulí lze dvojím stiskem tl. 6 mezi tabulemi přecházet. 
Jednotlivé informační tabule budou rozlišeny v úvodní informací dle skutečnosti např.:
„Odjezdy autobusů MHD“, „Odjezdy vlaků“, „Příjezdy vlaků“
pozn.: Povelová souprava vysílačka a přijímač musí splňovat technické podmínky dané TN 12. 03. 07.

U přijímačů v zařízeních je nutné! ověřit funkčnost na všechny typy VPN (dosud VPN01,02,03,03a) včetně normového dosahu.
Reproduktor na zařízení musí mít dostatečnou hlasitost a zajistit i směrovost (!), s tím, že se nesmí rušit s dalšími zařízeními.

Výtah z www je v dokumentu ve formátu pdf ke stažení Informačni systém ovládání infotabulí (pdf; 25 KB)

Možnost konzultací pro pofesní pravovníky (projektanty, investory) na ČKAIT (viz sekce legislativa)


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s. 2012 - 24 (c)