Eskalátory a orientační systém


Eskalátory a orientační systém

Legislativa: Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v Příloze č. 1 bod 3. 2.5. uvádí:

"Chod pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků s určením jejich polohy a směru jízdy musí být signalizován zařízením, které mohou pomocí dálkového ovládání spouštět osoby se zrakovým postižením. Hřeben na vstupu i výstupu z pásu pohyblivých zařízení musí být proveden v kontrastní žluté barvě."

Další související body v Příloze č. 1 se týkají akustických prvků:

1.2.8. Akustický prvek.

".....Formulace hlasových frází musí respektovat zásady prostorové orientace osob se zrakovým postižením. ..."

Pro následující situace se používají tyto trylky...:"

c) pohyblivé schody a chodníky se označují trylke "CINK".

d) informační systémy se značují trylkem infosystém.

1.2.9. Dálkové ovládaní akustických prvků.

"Dálkové ovládání musí být zabezpečeno prostřednictvím přijímače elektronických kódovaných povelů vysílaných ve vzdálenosti nejméně 40 m na kmitočtu 86,790 MHz. Odezva vybraných majáčků může být zpožděna o 1 až 3 sekundy. Pro jednotlivé povely platí tato pravidla:

...b) Povel č. 2 aktivuje příslušný trylek a informaci o stručném popisu interiéru nebo trasy, popřípadě trylek "cink" a informaci o oakuálním režimu pohyblivých schodů nebo chodníků....

f) Povelem č. 6 se aktivuje hlasový výstup elektronických informačních systémů a obdobných zařízení."

1 rameno až 4 ramena -  fráze mají počet a pořadí ve směr popisu


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.

 

fota

 

fota ....

popis.........

fota ....

popis..........