07/2022 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 15.06.2022 09:50 Zajíc Luboš


Informace ze Sociálně-právní poradny 7/2022

Nevím, zda jsem v jiném časoprostoru neprovedla něco špatného, protože jedna čínská kletba praví: „Žij v čase změn!“  Nebudu si ale na nic stěžovat, hodnotících soudů se zdržím a raději hned přejdu k aktuálním informacím (popsaný stav je k datu 13. 6. 2022). Dále si přečtete o sporných otázkách v souvislosti s cestováním veřejnou dopravou a o nově zavedeném zvýšení starobního důchodu za vychované dítě, neformálně zvaném „výchovné“, zatím z hlediska příjemce invalidního důchodu. Nakonec se třeba už naladíte na prázdninovou notu informací ke slevám na památky v Itálii a na cestování v Německu.

Aktuality

1.    Důchody

 Vláda rozhodla o dalším zvýšení procentní části všech důchodů o 5,2 % od září. Je to už třetí zvýšení důchodů v tomto roce – poprvé se důchody zvyšovaly v lednu, podruhé v červnu. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka k tomu řekl: „Zvýšení důchodů je vzhledem k růstu cen a životních nákladů nutný. Příjemci důchodů, ať už starobních, invalidních nebo jiných, patří mezi nejvíce zranitelné skupiny lidí. Valorizace pomůže uvolnit jejich napjaté rozpočty.“

 2.    Milostivé léto 2

 Pokud zákon po Poslanecké sněmovně přijme i Senát, kde se nyní nachází, pokračování Milostivého léta 1 potrvá opět tři měsíce, a to počínaje zářím 2022.  Týká se exekucí zahájených před 28. říjnem 2021 a umožní zbavit se příslušenství dluhů (úroků, penále, nákladů spojených s vymáháním) u veřejných institucí, státních a polostátních firem. Dlužník musí sám exekutorovi sdělit, že žádá o zahájení postupu podle pravidel milostivého léta a o informaci o výši dlužné částky k úhradě. Vždy musí splatit jistinu dluhu. Exekutor je povinen odpovědět do 15 dnů a při překročení této lhůty se dlužníkovi milostivé léto prodlouží. Paušální náhrada nákladů exekuce má být 1815 Kč s DPH. Dobrovolně se přidala i Moneta Money Bank, která nabízí svým klientům v prodlení delším než 90 dnů, a to i těm, kteří se dostali až do stadia exekuce, doplatit závazky bez sankcí a úroků. Nabídka se vztahuje jen na nezajištěné půjčky nepodnikajícím fyzickým osobám i živnostníkům a netýká se dlužníků v insolvenčním řízení. Lhůta na doplacení jistiny pro klienty v exekuci je 3 měsíce, pro ostatní až 7 let, kdy jim banka nastaví nový splátkový kalendář. Další velké banky o podobném postupu uvažují, například Česká spořitelna, ČSOB a Raiffeisenbank, naopak s ním nepočítá Komerční banka.

3.    Důležitá doplňující informace pro žadatele o příspěvek solidárním domácnostem (blíže k tomu viz Informace ze SPP 5/2022):

Podmínka pobytu ubytovaného ukrajinského občana u žadatele nejméně 16 dnů v měsíci musí být splněna v jednom kalendářním měsíci. Je-li tedy pobyt rozložen do dvou měsíců, nárok na dávku nevznikne. Samozřejmostí pro vznik nároku je, že ubytovaný ubytovateli nic neplatí. Od začátku července ale tento příspěvek projde změnami. Nově by mělo platit, že za bezplatné poskytnutí ubytování se považují i případy, kdy se ubytovaní podílí na úhradě služeb. Dále se má vyplácená částka lišit u domácnosti poskytující samostatné ubytování a u té, kde uprchlíci bydlí společně s ostatními členy solidární domácnosti. Při samostatném bydlení uprchlíků bude muset být prostor měsíc před začátkem ubytování volný, aby například pronajímatel nevyklizoval stávající uživatele bytu za účelem získání příspěvku.

4.    jednorázová dávka 5000 Kč

Rozhodnutí vlády, respektive speciální zákon o jednorázové dávce 5000 Kč na každé dítě do osmnácti let s hrubým příjmem rodičů do jednoho milionu korun, se po připomínkách stále ještě ladí.

Všechno, co jste chtěli vědět o zvláštním jízdném, ale báli jste se zeptat

Nejen zájemcům z Prahy a ze Středočeského kraje doporučuji zasvěcený rozhovor s tiskovým mluvčím Integrované dopravy Středočeského kraje o veřejné dopravě z pohledu osoby zdravotně postižené, který se jen v menší části týká tohoto regionu. Rozhovor vznikl s přispěním Nicole Fryčové a celý si ho přečtete na tomto odkazu:

https://inspirante.cz/vsechno-co-jste-chteli-vedet-o-zvlastnim-jizdnem-ale-bali-jste-se-zeptat/

     Z rozhovoru vyjímáme následující obecné otázky a odpovědi:

Otázka: Chápeme správně, že průvodce jezdí vždy zdarma a bez jízdenky? Jak má cestující postupovat, pokud chce řidič jízdu průvodci zpoplatnit?

Odpověď: Ano, chápete to správně. Řidič nemůže chtít jízdné zpoplatnit. Pokud by se tak stalo, prosíme o informaci, abychom mohli upozornit dopravce, ať znovu proškolí zaměstnance.

 

Otázka: Jak má ZTP/P cestující postupovat, pokud na něm řidič průvodce vyžaduje? Jde přece o právo cestujícího, nikoliv o jeho povinnost.

Odpověď: Je to právo cestujícího, řidič nemá právo ho vyžadovat.

 

Otázka: Jak má ZTP/P cestující postupovat, pokud mu řidič průvodce neuzná? (Příklad z praxe: nevidomá cestující měla jako průvodce své školou povinné vidoucí dítě nebo cestující na vozíku měl jako průvodce svou partnerku, která špatně chodí).

Odpověď: Není na řidiči, aby rozhodoval o průvodci, to je pouze na držiteli ZTP/P. Pokud by se tak stalo, prosíme o informaci, abychom mohli upozornit dopravce, ať znovu proškolí zaměstnance.

 

Otázka: Jak má ZTP nebo ZTP/P cestující postupovat, pokud po něm chce řidič chybně platbu za asistenčního psa?

Odpověď: Informovat řidiče, že se jedná o asistenčního psa. Pokud by se tak stalo, prosíme o informaci, abychom mohli upozornit dopravce, ať znovu proškolí zaměstnance.

 

Otázka: Jak má ZTP/P cestující postupovat, pokud jede jak se psem, tak s průvodcem a řidič po něm chybně chce platbu za průvodce místo za psa?

Odpověď: Opět prosíme o informaci, abychom mohli upozornit dopravce, ať znovu proškolí zaměstnance.

 

Otázka: Je povinností řidiče umožnit handicapovanému cestujícímu výstup předními dveřmi i mimo konečnou stanici, nebo jde pouze o úzus či benefit?

Odpověď: Není to povinností řidiče, výstup je zadními dveřmi. Při nástupu a výstupu se musí používat dveře podle jejich označení a použít jiné není cestujícím dovoleno. Vystupující cestující mají přednost před nastupujícími.

 

Otázka: Je v pořádku chtít po řidiči, aby se rozjel až ve chvíli, kdy se handicapovaný cestující bezpečně usadí?

Odpověď: Řidič dbá na bezpečnost všech cestujících a nezahajuje jízdu dříve, než vyhodnotí, že je to možné a bezpečné.

 

Otázka: Proč řidiči s bezbariérovým vozem nestaví rovnou u zastávky tak, aby bylo opravdu pohodlné nastoupit a nebyl tam zbytečný schod?

Odpověď: Řidič autobusu má zajet a zastavit co nejblíže k chodníku, pokud mu to stav komunikace a zastávkového zálivu umožňuje.

Výchovné ke starobnímu důchodu – část I.: kdy výchovné dřívějšímu příjemci invalidního důchodu nenáleží?

Výchovné ke starobnímu důchodu vždy pro jednoho z rodičů ve výši 500 Kč za každé vychované dítě bez omezení (původní návrh zněl na 1500 Kč na nejvýše tři děti) platí od roku 2023 a žádosti bude možné podávat už od září 2022. Z tohoto důvodu a také proto, že jsme nevěděli, zda opatření nová vláda nakonec nezruší, jsme se výchovným zatím blíže nezabývali. Zatím tomu nic nenasvědčuje, takže se pojďme podívat na jedno z praktických úskalí této novinky v souvislosti s pobíráním invalidního důchodu.

Invalidní důchodci (v praxi většinou důchodkyně), kteří neodpracovali potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na starobní důchod, a jejichž invalidní důchody se jen na základě dosažení věku 65 let již přeměnily nebo se teprve přemění na starobní důchody, totiž podle současné úpravy nárok mít nebudou, a to i když děti vychovali.

Jak poněkud kostrbatě vysvětluje Ministerstvo práce a sociálních věcí:

„Starobní důchody, na které vznikl nárok přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přeměnou invalidního důchodu na starobní důchod, se zvýší o 500 Kč za každé vychované dítě, jen pokud nárok na starobní důchod závisející na získání potřebné doby pojištění zanikl, jelikož starobní důchod přeměněný z invalidního důchodu byl vyšší“.

Jde o situaci, kdy se invalidní důchod v 65 letech příjemce přeměnil na starobní důchod, ale důchodce měl v důsledku splnění doby pojištění současně nárok na starobní důchod. Ten byl ale nižší než jeho dosavadní invalidní důchod, který byl tudíž přeměněn na důchod starobní ve výši dosavadního invalidního důchodu.

Jestliže nárok na starobní důchod přeměnou invalidního důchodu vznikne až po 31. 12. 2022, musí příjemce důchodu o výchovné sám požádat v propadné lhůtě nejpozději do 2 let od vzniku nároku na starobní důchod. Výchovné mu pak náleží ode dne vzniku nároku na starobní důchod.  

Shrnuto: invalidní důchodce, který sice vychoval dítě, ale neodpracoval potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na starobní důchod respektive předčasný starobní důchod podle § 29 odst. 1, 2, 3 nebo § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a jehož invalidní důchod se jen na základě dosažení věku 65 let přemění na starobní důchod, nárok na výchovné mít nebude podle nového § 34a odst. 1 účinného od 1. 9. 2022:

„Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 1, 2 nebo 3 nebo podle § 31 se na žádost zvyšuje ode dne, od něhož se tento důchod přiznává, za každé dítě, které pojištěnec vychoval.“

Výchovné obecně jako novum v našem důchodovém pojištění ještě probereme v příštím vydání.

Praktické tipy pro zahraniční dovolenou v Itálii a v Německu

Aktivní čtenář naší rubriky nám poskytl zajímavé informace k využití průkazů ZTP a ZTP/P v Itálii. Základem je průkaz ZTP nebo ZTP/P přeložený a ověřený soudním překladatelem nejlépe do angličtiny, který by pak měl platit pro více zemí automaticky. Takový překlad si lze zařídit buď přímo výběrem překladatele ze seznamu na www.justice.cz nebo je možné se obrátit na některou překladatelskou kancelář. Vstupenky na Colosseum v Římě bylo nutné rezervovat raději měsíc předem na přesný den a hodinu. Obstarala to pro něj průvodkyně zájezdu, která při nákupu zatrhla jako typ lístku disabled, italsky disabile, a vstupenka se automaticky vygenerovala pro 2 osoby. Jinde, například do Hadriánovy vily v Tivoli a do Vatikánu, koupil vstupenky se slevou jen přímo na místě proti předložení průkazu. Celkově nikde nebyly žádné problémy či pochybnosti.

Náš čtenář dále upozorňuje, že pro celé Německo může kdokoliv, tedy nejen osoba zdravotně postižená, v období od 1. 6. do 31. 8. 2022 využít tzv. 9 Euro Ticket. Jak už plyne z názvu, za pouhých 9 € opravňuje držitele k jízdě regionálními vlaky, autobusy a městskou hromadnou dopravou po dobu jednoho zvoleného kalendářního měsíce.  Pozor, je nepřenosný (vystaven je na jméno) a netýká se vlaků označených IC, ICE a EC a dálkových autobusů. Doba platnosti tiketu není klouzavá, takže pokud si takový lístek koupíte například 1. den v měsíci, platí celý měsíc, pokud ale až v polovině měsíce, platí jen do konce tohoto měsíce. Bohužel spoje mohou být někdy vytížené a třeba teď o svatodušních svátcích začátkem června se do některých vlaků cestující ani nevešli a museli čekat na další. Jinak se ale toho za měsíc dá stihnout hodně. Praktické tipy od čtenáře na výlety do Německa a také do polských lázní Cieplic, které jsou součástí města Jelenia Góra asi 25 km za hraničním přechodem Harrachov, dodáme příště. Více informací o 9 Euro Ticketu včetně tipů na výlety také najdete například na tomto odkazu:

https://forbes.cz/za-devet-eur-kolem-nemecka-jak-koupit-superlevnou-jizdenku-a-kam-vyrazit/

Za sociálně právní poradnu Václava Baudišová a Nicole Fryčová