07/2021 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 20.06.2021 18:18 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 07/2021

 

V článku na první prázdninový měsíc roku 2021 se věnujeme těmto tématům:

  • Douška k nahlížení do katastru nemovitostí a
  • Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku

Úvod článku věnujeme poopravení informace z článku minulého; ne že by se kolegyně Václava Baudišová, když informovala o změně podmínek pro nahlížení do katastru nemovitostí, dopustila nějakého omylu, ale zkrátka vývoj je velice překotný, co platilo minulý měsíc, nemusí platit v měsíci následujícím. Přesně tak je tomu s anonymním nahlížením do katastru nemovitostí. Český úřad zeměměřičský a katastrální, který katastr nemovitostí vede, ustoupil tlaku veřejnosti a od svého plánu od června t. r. neumožňovat anonymní nahlížení do katastru upustil. I nadále tak bude možné bez přihlášení aplikaci Nahlížení do KN užívat, ovšem pro nás, zrakově postižené to má jedno ale: tím je návrat k zabezpečení anonymního nahlížení pomocí tzv. Turingova testu, známého pod zkratkou CAPTCHA. Doufejme, že CAPTCHA bude opatřena i možností spuštění přečtení potřebného kódu hlasem. Pro pohodlný přístup těžce zrakově postižených osob do katastru nemovitostí se mi však jeví jako doporučeníhodná alternativa přihlášení pomocí elektronické identity, která nabízí hned několik způsobů přihlašování, z nichž uvedu tři základní:

  • občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem vydaný po 1. 7. 2018,
  • NIA ID - státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek založený na kombinaci jména, hesla a SMS kódu, dříve označovaný jako uživatelský účet, OTP či UPS,
  • mobilní klíč eGovermentu - státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek, který představuje využití přihlašování bez potřeby zadávání dalších ověřovacích kódů

Využitelné budou i další způsoby elektronické identifikace, jako např. bankovní identita. V případě potřeby opakovaného nahlížení do katastru nemovitostí se Vám pořízení nějakého způsobu elektronické identity určitě vyplatí a bude využitelné i pro další služby. Při anonymním přístupu bez identifikace uživatele aplikace Nahlížení do KN se bude tedy třeba vypořádat s CAPTCHou.

Osvobození nevidomých posluchačů a diváků od rozhlasových a televizních poplatků

 

Mnoho našich čtenářů je obeznámeno s faktem, že podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů (z. č. 348/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jsou od poplatků osvobozeny:

„osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti“

Někteří nevidomí jsou však zaskočeni, když se na ně Český rozhlas či Česká televize obrátí s výzvou, aby se přihlásili k placení zákonných koncesionářských poplatků. Rozhlas ani televize pochopitelně nemohou vědět o Vašem nároku na osvobození od poplatku, pokud jim tento nárok neoznámíte, a to formou čestného prohlášení.  Povinnost platit poplatek má každá domácnost, v níž bydlí osoba, která je alespoň jeden měsíc držitelem (nemusí být přímo vlastníkem) rozhlasového či televizního přijímače. Za takový přijímač se nepovažuje mobilní telefon, ani osobní počítač.

Jak se Český rozhlas nebo Česká televize dozví, kdo je poplatníkem?

Odpověď je jednoduchá, každý, kdo přihlásí odběrné místo elektrické energie, je potenciálním poplatníkem, jak je upraveno  ustanovením § 3 odst. 4 citovaného zákona:

„Jestliže je fyzická osoba nebo právnická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo v evidenci poplatníků televizního poplatku, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě, považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi (dále jen "provozovatel vysílání ze zákona") po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy.“

Proto lze všem úplně či prakticky nevidomým, kteří žijí sami v domácnosti, popř. žijí v jedné domácnosti se stejně postiženými osobami, doporučit, aby samy aktivně Českému rozhlasu a České televizi oznámili, že mají nárok na osvobození od poplatku. Toto oznámení, jak bylo uvedeno, je možné učinit formou čestného prohlášení.  K prohlášení je možné (zákon to striktně nevyžaduje a polooficiální informace získané na call centrech Českého rozhlasu a České televize se v tomto diametrálně rozcházejí) připojit jako doklad svého nároku na osvobození kopii průkazu osoby se zdravotním postižením (ZTP/P), je-li v něm uveden symbol prakticky či úplně nevidomé osoby. Pokud ne, pak by v případě nutnosti bylo možné nárok doložit např. potvrzením lékaře.

Jak osvobození uplatnit?

V tomto směru by nejjednodušší situaci měli mít ti, kdo využívají k platbám za různé služby SIPO (Soustředěné inkasní platby obyvatelstva), provozované Českou poštou, s.p. Jak Český rozhlas, tak Česká televize deklarují, že uživatelé služby SIPO mohou veškeré záležitosti týkající se koncesionářských poplatků řešit přímo na pobočkách České pošty, ostatní koncesionáři pak řeší vše kolem poplatků, včetně nároku na osvobození, přímo s Českou televizí, resp. s Českým rozhlasem.

Zde jsou telefonní kontakty, kde lze přímo s místy k tomu určenými získat další informace:

Call centrum rozhlasového poplatku:

Tel.: 221 553 636

web: https://poplatek.rozhlas.cz/

Call centrum televizního poplatku:

Tel.: 261 133 885

web:

https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1281098-informace-o-evidenci-poplatniku-televizniho-poplatku

Pokud jste již obdrželi výzvu či sdělení k placení rozhlasového poplatku, je možné využít i on-line odpovědní formulář, najdete jej na tomto odkazu:

https://zis-ext.rozhlas.cz/PagesAll/FormAcquisition.aspx

Formulář čestného prohlášení pro osvobození od televizního poplatku z důvodu zde popisovaného jsem na webových stránkách neobjevil, pokud by kdokoliv potřeboval pomoci s formulací takového čestného prohlášení, může se s důvěrou obrátit na kteroukoliv sociální poradnu SONS ČR, z. s.

 

Luboš Zajíc