04/2021 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 01.04.2021 17:50 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 04/2021

 

V následujícím textu nejdříve zodpovíme – pro někoho možná podivnou – otázku, „co je FÚJ?“, a budeme pokračovat v zajímavostech právního ukotvení jmen a příjmení.

Co je FÚJ?

Fond účelového jmění SONS, s oblibou tedy zkracovaný na „FÚJ“  je praktickou demonstrací vzájemné solidarity mezi členy našeho spolku. Umožňuje každému, kdo se dostane do přechodných finančních nesnází, poskytnout bezúročnou zápůjčku. Tato peněžní zápůjčka musí být použita výhradně pro osobní potřebu toho, kdo o ni žádá, lze ji použít na vybavení bytu, dofinancování pomůcky, na kterou ani po využití státem poskytované podpory člen nedosáhne a tak podobně.  Maximální limit zápůjčky byl na podzim roku 2019 zvýšen ze 30 tisíc na 50 tisíc korun. Podání žádosti a její schválení má samozřejmě přesná pravidla, jejich znění Vám na vyžádání poskytne Vaše oblastní odbočka či celostátní klub – ostatně schválení pověřenými funkcionáři oblastní nebo klubové rady je jednou z podmínek úspěšného vyřízení žádosti. Právě funkcionáři odbočky či klubu jsou těmi, kdo žadatele znají a mohou posoudit jak odůvodněnost žádosti o zápůjčku, tak míru spolehlivosti žadatele, aby zápůjčka byla řádně splacena.

Aby Vám SONS zápůjčku poskytla, budete kromě určité výše pravidelných příjmů také potřebovat ručitele, který se zaručí, že v případě, kdybyste zápůjčku z jakéhokoliv důvodu nespláceli, splatí ji za vás on či ona. Pozor, ručitelem nesmí být manžel ani manželka– důvody jsou myslím celkem jasné, když by se dostal vydlužitel – tak se podle občanského zákoníku nazývá ten, komu je poskytnuta zápůjčka - během splácení do finančních obtíží, jeho manželka nebo její manžel na tom nebude s poměrně velkou pravděpodobností o nic lépe, tudíž zajištění zápůjčky ručitelem by postrádalo smyslu. A pokud se SONS nepodaří zápůjčku či její část vymoci zpět –i takové případy mohou bohužel nastat a v minulosti také již nastaly, pak se tím mimo jiné snižuje portfólio, které je k dispozici dalším zájemcům.

Ostatně výše naznačené bylo jedním z důvodů, proč došlo k 1. lednu 2021 k narovnání skutečného a účetního stavu FÚJ, a to tak, že právě k tomuto datu doplnila SONS z volných prostředků na příslušný bankovní účet fondu částku 15 821,24 CZK tak, aby stav fondu odpovídal částce 750 tisíc korun. Právě tolik peněz by fond obsahoval, kdyby nebyly rozpůjčovány žádné prostředky, resp. kdyby všechny zápůjčky byly najednou splaceny. Tak tomu samozřejmě není, zůstatek účtu se neustále mění, při každém poskytnutí zápůjčky a jejich postupném splácení. Nicméně mohu čtenáře ujistit, že za dobu, kdy jsem byl jmenován Republikovou radou SONS předsedou správní rady FÚJ po Viktoru Dudrovi, tedy od léta 2016, jsme se nikdy nedostali do situace, kdybychom nebyli schopni poptávku po zápůjčkách uspokojit.

Zápůjčka je bezúročná, tedy splatíte téměř přesně tolik, kolik si půjčíte. Ono slůvko „téměř“ se rovná třem stům korun, to je jednorázový manipulační poplatek, který musí zájemce o zápůjčku zaplatit ihned na začátku, ještě před první splátkou schválené zápůjčky. Tento fixní poplatek SONS používá na pokrytí všech nákladů, které se správou zápůjčky po dobu jejího trvání vznikají, zasílání všech dokumentů, účetní operace, atd.

Zatímco dříve byly měsíční splátky placeny velmi často pomocí složenek, dnes je již prakticky jediným užívaným způsobem splátek bezhotovostní převod na účet FÚJ.

Žádost o zápůjčku si může podat každý člen SONS, jeho členství však musí trvat déle než jeden rok.

Čisté měsíční příjmy kohokoliv, kdo si chce z FÚJ vypůjčit, nesmí být nižší, než je dvojnásobek částky životního minima jednotlivce. Ta aktuálně činí 3 860 Kč, tedy nikdo s příjmy nižšími než 7 720 Kč na zápůjčku nedosáhne.

Maximální limit zápůjčky je odvozen od výše čistých měsíčních příjmů žadatele. Čistý měsíční příjem žadatele musí činit nejméně 28 % z celkové zapůjčené částky.

To znamená, že žadatel, který by jako jediný příjem měl invalidní důchod ve výši 12 tisíc korun, dosáhne na zápůjčku ve výši 42 800 Kč.

Aby si žadatel mohl půjčit maximální částku 50 tisíc korun, jeho čisté měsíční příjmy musí činit nejméně 14 000 Kč.

Do příjmů samozřejmě není možné započítávat příspěvek na péči, jehož užití je pro splácení zápůjčky právem zakázáno.

Ručitelovy čisté měsíční příjmy musí být ještě o něco vyšší, jednak v žádném případě nesmí být nižší, než trojnásobek částky životního minima jednotlivce (tedy 11 580 Kč zároveň musí činit nejméně 34 % z celkové částky, za niž ručí. Pro ilustraci tedy uveďme obdobné příklady:

Aby mohl ručitel ručit za zápůjčku ve výši 42 800 (viz první příklad), ručitelovy příjmy musí přesahovat částku 14 552 Kč a na zápůjčku ve výši 50 000 si musí žadatel najít ručitele s příjmy přesahujícími měsíčně 17 000 Kč.

Zápůjčka musí být splacena nejpozději do 25 měsíců od jejího poskytnutí, což odpovídá při maximální částce 50 000 Kč měsíční splátce ve výši 2 000 Kč.

Na zápůjčku není dle příslušné směrnice SONS právní nárok, ale pochopitelně je tu FÚJ proto, aby pomáhal, takže za splnění daných a dle mého názoru logických podmínek se jistě všichni funkcionáři budou snažit, aby vám vyšli maximálně vstříc.

Pokud byste tedy někdo o zápůjčku z Fondu účelového jmění SONS měli zájem, kontaktujte oblastní či klubovou radu odbočky nebo klubu, v níž/němž jste kmenovými členy, organizační jednotka, v níž jste členy hostujícími, vaši žádost schválit nemůže.

Jména a příjmení – část druhá a poslední

Koho zaujal v minulém článku daný slib, že se ještě jednou podíváme na úpravu jmen a příjmeních ve světle zákona o matrikách, jménu a příjmení (z. č. 301/2000 Sb., právě se dočkal.

Také jste se někdy podivovali, proč když většina Čechů užívá jedno jméno (na mysli mám křestní), najdou se jedinci užívající jména dvě; já jsem si někdy lámal hlavu nad tím, nakolik je toto užívání dvou jmen zákonem povoleno. Právní úpravu najdeme v ustanovení § 61 odst. 2 a 3 citovaného zákona:

„(2) Fyzická osoba je povinna užívat v úředním styku dvě jména, jsou-li zapsána v matriční knize vedené matričním úřadem.

(3) Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Při volbě druhého jména platí ustanovení odstavce 1 a § 18. Za nezletilého učiní toto prohlášení jeho zákonní zástupci. U nezletilého staršího 15 let připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení druhého jména nemůže dojít.“

Takže dvěma „křestními“ jmény nás buď mohou vybavit již rodiče, popř. se druhým v případě vlastního zájmu můžeme dovybavit sami. Znovu připomenu ustanovení, které jsem citoval již v minulém článku:

„Do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to v správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Matriční úřad dále nezapíše jméno, pokud je mu známo, že toto jméno užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci společné rodiče. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je občan povinen předložit doklad vydaný znalcem.“

Kdyby snad někdo z vás o neobvyklém jménu pro své dítě či pro sebe uvažoval, znalecké posudky vystavuje např. Ústav pro jazyk český, formulář žádosti a informace o podmínkách, za nichž  lze odborné stanovisko získat, naleznete na tomto odkazu:

http://www.ujc.cas.cz/zadost-o-vystaveni-stanoviska/

Za zmínku stojí také to, že pokud před matričním úřadem prohlásíte, že budete užívat druhé jméno, nelze již takové prohlášení vzít zpět.

Cizí jména

Zákon rozhodně přeje možnosti počeštění cizích jmen, když v ustanovení § 63 stanoví, že užívání české podoby cizojazyčného jména nevyžaduje povolení, tuto změnu stačí příslušnému matričnímu úřadu oznámit.

Nejsem si jist, zda by se jméno John počeštilo na Džona nebo  Jana, v případě pochybností by opět rozhodlo znalecké stanovisko.

Ženská příjmení

A konečně jsme již u příjmení a zejména u problému s onou českou koncovkou -ová u příjmení ženských. Co na to tedy zákon?

„(1) Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

(2) Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku partnerství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do partnerství užívat, v mužském tvaru, jde-li o

  1. a) cizinku,
  2. b) občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
  3. c) občanku, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo
  4. d) občanku, která je jiné než české národnosti.

 

V podstatě stejná pravidla platí i pro narozené děti ženského pohlaví s tím, že se vychází z postavení dětí,  resp. jejich rodičů. K možnosti určit narozené holčičce příjmení v mužské podobě stačí, aby cizincem či českým občanem jiné než české národnosti byl jeden z rodičů.

Emancipace, nebo?

Ovšem s účinností od roku 2014 byl do zákona vložen nový § 69a, který umožňuje požádat o užívání příjmení v mužském tvaru kterékoliv ženě (tedy již nemusí jít jen o uzavření manželství či partnerství), pokud jde o:

  1. a) cizinku,
  2. b) občanku, která má trvalý pobyt v cizině,
  3. c) občanku, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo
  4. d) občanku, která je jiné než české národnosti.

 

Za obdobných podmínek lze upravit příjmení dítěte ženského pohlaví, jehož příjmení bylo původně zapsáno v souladu s pravidly české mluvnice, na příjmení v mužském tvaru. Proto nám tedy osob Markéta Horník, Marie Tlustý nebo Kristina Samec utěšeně příbývá.

 

Luboš Zajíc