03/2022 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 21.02.2022 09:06 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 03/2022

 Milí přátelé Právní poradny,

Máme pro vás opět něco málo změn a zajímavostí:

 • Další důležité změny v dávkách
 • Odpovědnost vlastníka či držitele psa za způsobenou škodu
 • Jak získat potvrzení o pobírání nebo výši důchodu
 • Nevyžádané telefonáty

I.       Opět o důležitých změnách v dávkách

Úvodem dovolte osobní, poněkud sebelítostivou poznámku. V právu bohužel více než v jiných oborech platí, že „včera je včera, dnes je dnes“. V sociálním zabezpečení a daních zvlášť.  Připočtěme k tomu koronavirus a změnu vlády. Takže si v naší poradně vždy něco s velkým úsilím zapamatujeme, a tu máš čerte kropáč, ono je to potom zase jinak. Navíc články musíme odevzdávat s předstihem a tím se někdy stávají neaktuálními. A nedosti na tom. Znáte to, médii proběhne, že něco bude určitě platit, ale nakonec to neprojde nebo ano, ale v jiné podobě. Takto jsme byli svého času zmateni s nebohými kolegy z oddělení bariér, kteří si přečetli, že prezident podepsal novelu zákona o drahách. Jenže on podepsal drobnou novelu navrženou poslanci, zatímco důležitější novela navržená vládou byla ještě kdesi v legislativním procesu. Na některé věci si můžeme zvyknout, protože je nám dán čas mezi vyhlášením, tedy zveřejněním ve Sbírce zákonů, a účinností, ale jiné začnou platit vyhlášením, a není prostě v lidských silách vše pobrat. Informace z oblasti aktualit tedy prosím berte s rezervou, že budou platit pravděpodobně.

Sleva na jízdném pro invalidní důchodce III. stupně

V letošním roce dojde k rozšíření kategorie cestujících, kteří mohou při cestování veřejnou hromadnou dopravou čerpat slevu na jízdném.

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P budou i nadále moci cestovat se 75procentní slevou, průvodci držitelů průkazu ZTP/P budou i nadále cestovat bezplatně. 

Pobíratelé invalidního důchodu III. stupně budou moci cestovat regionálními a dálkovými vlaky a autobusy s 50procentní slevou. Není však ještě zřejmé, jakým způsobem budou tito cestující prokazovat nárok na slevu, v současné době o tom vedou debatu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo dopravy ČR. Právě z tohoto důvodu není zřejmé, od kdy začne sleva pro invalidní důchodce III. stupně platit. O výsledku jednání vás budeme informovat, jakmile s ním budeme obeznámeni. 

Dále mohou za sníženou cenu cestovat děti od 6 do 18 let, případně studenti do 26 let a senioři starší 65 let, nově budou cestovat s 50procentní slevou proti dřívější 75procentní slevě. Všechny děti do 6 let budou od 1. dubna cestovat bezplatně, nezáleží přitom, kolik dětí vychází na jednu dospělou osobu, tak jak je tomu dnes. V městské hromadné dopravě si slevy pro vybrané skupiny určují samotné městské podniky. Při cestování v integrovaných dopravních systémech můžete pak slevu uplatnit pouze ve vnějších pásmech.  

Změny v příspěvku na bydlení

 již skutečně platí. Předně se kvůli růstu energií zvýšily normativní náklady na bydlení, což by mělo příspěvek zvýšit v průměru o 1 000 – 2 000 Kč měsíčně a zpřístupnit ho více žadatelům. Dále se rozšiřuje okruh oprávněných. U příspěvku na bydlení totiž platilo, že náleží jen nájemcům nebo vlastníkům nemovitosti. To se změnilo ve prospěch dalších potřebných, tedy:

1) podnájemců:

De facto je sice jedno, zda žijete v nájmu nebo v podnájmu, de iure bohužel ne. Podnájem totiž neznamená, že si pronajímáte třeba jeden pokoj v bytě, kde bydlí i někdo další. Podstatné je, s kým je uzavřena smlouva, zda s vlastníkem domu respektive bytu nebo s jejich nájemcem. A to i ten, komu družstevní byt pronajal člen družstva. Vzhledem k tomu, že vlastníkem domu, tudíž i bytu, je bytové družstvo, člen družstva je z pohledu práva nájemcem a ten může byt, za splnění podmínek zakotvených obvykle ve stanovách družstva, dále podnajmout. Nájemce je sice tzv. slabší smluvní strana, ale o právech podnájemce se snad ani nedá mluvit. Dosud nejenže nemohl žádat o příspěvek na bydlení, ale s podnájemní smlouvou se na adrese bytu ani nemůže přihlásit k trvalému pobytu nebo si vyřídit parkovací kartu. Pokud tedy podnájemce užívá byt celý a se souhlasem vlastníka bytu, tedy například již zmíněného bytového družstva, bude se na něj při posuzování nároku na dávku dle novely hledět stejně jako na nájemce.

2) obyvatel nemovitostí s číslem evidenčním:

To jsou všechny ty chaty, chalupy a domky v zahrádkářských koloniích, řečí práva stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, které „jakoby“ nejsou určené k trvalému bydlení. 

3) oprávněných z věcného břemene:

Typicky rodiče, kteří darovali své byty dětem, ale nechali si do katastru nemovitostí zapsat služebnost doživotního užívání celého bytu, podle níž mohou užívat byt až do konce života. Na ně se má nadále hledět jako na vlastníky nemovitosti.

            Jinak ale pro žádost o tuto dávku platí i nadále ne zcela jednoduché administrativní požadavky, zejména povinnost žadatele předložit potvrzení dodavatelů energií o platbách za rozhodné čtvrtletí a každoroční vyúčtování a dále podrobný rozpis měsíční výše plateb za každou jednotlivou službu spojenou s užíváním bytu a jejich každoroční vyúčtování, nejsou-li hrazeny paušální částkou. Podrobnosti a orientační kalkulačku najdete na odkazu www.energetickyprispevek.cz nebo lze také zavolat na infolinku Úřadu práce ČR: 800 779 900.

II.      Kauza jorkšír

 Kontaktoval nás tazatel ve věci odpovědnosti vlastníka či držitele psa ( tj. toho, komu byl pes dočasně svěřen) psa za škodu na základě této zprávy:

Den před Štědrým dnem přišla o svého psa jorkšírského plemene žena v Plzni, když na zvíře, které nesla v tašce, zaútočil kříženec staforda. Pes byl sice na vodítku, neměl ale náhubek. Napadený menší pes incident nepřežil. Strážníci přivolali státní policii a pomohli šokované ženě postarat se o tělo usmrceného zvířete. Policisté případ prověřují kvůli tomu, že pes, se kterým vyšel člověk z MHD, neměl náhubek, byl jen na vodítku. "Jedná se o podezření z přestupku. Samotné usmrcení zvířete je případně věc občanskoprávního sporu," upřesnila mluvčí policie.

Předně je třeba rozlišit odpovědnost za přestupek a občanskoprávní odpovědnost za škodu. Přestupkem by mohlo být patrně jen to, že vlastník (držitel) psovi ve veřejné dopravě nenasadil náhubek. To samozřejmě neplatí, jestliže by pes poškodil zdraví nebo dokonce způsobil smrt člověka, protože pak by při zaviněném jednání vlastníka (držitele) už byla naplněna skutková podstata trestného činu proti životu a zdraví v závislosti na závažnosti následku. Jinak se skutečně bude jednat jen o občanskoprávní vztah mezi oběma pejskaři.

Jestliže škodu způsobí ,,obyčejný“ pes, je jeho vlastník (případně společně a nerozdílně s držitelem) za takovou škodu vždy odpovědný a nemůže se této odpovědnosti zprostit.

Naproti tomu jestliže by škodu způsobil vodicí pes nebo jakékoliv jiné zvíře, které slouží k obživě, výkonu povolání nebo jiné výdělečné činnosti, zprostí se vlastník (držitel) povinnosti k náhradě, prokáže-li, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti. Jinými slovy, pokud by šel spořádaně po ulici a pes by náhle způsobil škodu, které však v žádném případě nemohl předejít, za vzniklou škodu odpovědný nebude. V takovém případě totiž platí tato ustanovení občanského zákoníku:

 • 2933

 Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem. 

 • 2934

 Slouží-li domácí zvíře vlastníku k výkonu povolání či k jiné výdělečné činnosti nebo k obživě, anebo slouží-li jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením, zprostí se vlastník povinnosti k náhradě, prokáže-li, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti. Za týchž podmínek se povinnosti k náhradě zprostí i ten, komu vlastník zvíře svěřil.

 Výše uvedené se ale týká jen přímé majetkové škody, sestávající z ceny za pořízení napadeného zvířete, případně nákladů na jeho léčení, pokud by přežilo. Další věcí je nemajetková citová újma. Vlastník zvířete se jí může domáhat podle § 2971 občanského zákoníku, podle kterého :

Odůvodňují-li to zvláštní okolnosti, za nichž škůdce způsobil újmu protiprávním činem, zejména porušil-li z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil-li újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné, nahradí škůdce též nemajetkovou újmu každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit.

 PS: Skončila lhůta pro připomínky k pražské vyhlášce o ochraně veřejné zeleně.  Důležitý je v ní zejména § 4 odst. 1, který zní:

Pravidla pro pohyb psů ve veřejné zeleni

 Volné pobíhání psů je ve veřejné zeleni zakázáno. Pokud je pes veden na vodítku, nesmí vodítko bránit v pohybu ostatním uživatelům veřejné zeleně. Bez vodítka musí být pes veden v těsné blízkosti doprovázející osoby, tak aby nedocházelo ke střetům s ostatními uživateli veřejné zeleně a jejich psy.  

III.      Jak získat potvrzení o pobírání nebo výši důchodu

zde stručně probereme vzhledem k tomu, že na infolinku ČSSZ se prý nedá bez problémů dovolat:

 • na počkání osobně po předložení dokladu totožnosti s sebou (nebo na základě plné moci s rodným číslem příjemce důchodu) na jakémkoliv pracovišti správy sociálního zabezpečení,
 • na základě vlastnoručně podepsané písemné žádosti zaslané České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), Křížová 25, 225 08 Praha 5
 • na základě žádosti zaslané e-mailem, který však musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem, na emailovou adresu podatelny ČSSZ nebo Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ)
 • na základě žádosti zaslané prostřednictvím datové schránky do datové schránky ČSSZ, PSSZ nebo OSSZ (každá „SSZ“ má svoje vlastní ID schránky)
 • uživatelé datových schránek také prostřednictvím ePortálu ČSSZ pomocí služby „Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu“; u tohoto způsobu odpadá psaní textu.  

IV.     Nevyžádané telefonáty

Také vás rozhodí, když vám ve frontě u pokladny v supermarketu nebo při nastupování do autobusu zazvoní neznámé číslo a ozve se sladký hlas, cosi nabízející? Nemáme čas a sílu to řešit a stejně jako nad počítačovým spamem nad tím nakonec vždycky mávneme rukou. Poslední dobou ale ten pocit štvané zvěře nějak ustal. Čím to je?

            Na podzim loňského roku se totiž stalo něco milého: sněmovna ve starém složení ještě stihla schválit novelu zákona o elektronických komunikacích účinnou od roku letošního, podle které si nyní mohou operátoři s marketingovými hovory kontaktovat pouze ty, kteří s tím výslovně souhlasí. Zjednodušeně popsáno: kdo chce tyto hovory přijímat, ať svůj souhlas projeví registrací v portálu společném pro všechny telemarketéry. Dosud to bylo opačně – obchodník vás nesměl oslovit pouze tehdy, když jste si to výslovně nepřáli. To si však majitel telefonního čísla musel sám zařídit tak, aby to bylo uvedeno v tzv. veřejném účastnickém seznamu. Jestliže to neučinil nebo pokud ve veřejném účastnickém seznamu vůbec nebyl, obtěžující telefonáty byly dovoleny. Nyní se tedy má za to, že účastník si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu, pokud k tomu neudělil svůj výslovný souhlas. Blíže k tématu na tomto odkazu:

https://nejpripojeni.cz/nevyzadanym-hovorum-je-konec/

 Václava Baudišová a Nicole Fryčová