02/2021 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 07.01.2021 09:20 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 02/2021

O peripetiích, které provázely tzv. daňový balíček, slyšel jistě každý. V tomto článku informujeme o dvou vybraných změnách, které s sebou (budeme věřit, že již definitivně platný) daňový balíček přinesl, na konci odpovíme na dotaz týkající se výplaty nemocenského pro poživatele starobního důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně.

Rozšíření osvobození od ubytovacího poplatku

Na konci roku 2020 přijatý daňový balíček přinesl jedno sice malé, ale přece jen za povšimnutí stojící rozšíření osvobození od místního poplatku z pobytu, kterému se přezdívá ubytovací poplatek nebo také vzdušné. Nově jsou od tohoto poplatku osvobozeni i průvodci doprovázející osoby hospitalizované ve zdravotnických zařízeních, v naší komunitě nejtypičtěji tedy osoby doprovázející těžce zrakově postižené pojištěnce při lázeňských pobytech, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.

Paušální daň pro OSVČ

Novinkou platnou od letošního roku je

Paušální daň pro osoby samostatně výdělečně činné, pro rok 2021 ve výši 5 469 Kč měsíčně, která - narozdíl od již platné daně placené paušální částkou - obsahuje nejen daň z příjmu, ale i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Z toho 100,- Kč činí daň z příjmu, 2 393 Kč zdravotní pojištění a 2 976 Kč sociální pojištění.

OSVČ musí splňovat tyto podmínky:

- měla v předchozím zdaňovacím období obrat do jednoho milionu Kč

- není v pracovním poměru nebo nemá uzavřenu dohodu o pracovní činnosti (dohoda o provedení práce je přípustná)

- není plátcem DPH

- není s ní zahájeno insolvenční řízení

- nevykonává funkci společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní   společnosti,

 

a jestliže již podniká, nejpozději do 10. ledna 2021 odešle místně příslušnému finančnímu úřadu dokument Oznámení o vstupu do paušálního režimu, který je na webu Ministerstva financí. Pokud OSVČ s podnikáním teprve začíná, učiní tak ještě před jeho zahájením.

 

Platbou paušální daně jsou všechny tři shora uvedené závazky s konečnou platností vyřízené, není tedy třeba žádného papírování a OSVČ nic nedoplácí. Není však možné současně uplatnit jakoukoliv daňovou slevu ani daňový bonus.

Proto je samozřejmě nutné zvážit, zda má tento režim pro OSVČ smysl s ohledem na dosud uplatňované slevy na dani a na výši skutečných výdajů sloužících k dosažení a udržení daňových příjmů respektive paušálu uplatňovaného místo těchto výdajů. Z výše uvedeného plyne, že paušální daň bude nejvýhodnější pro OSVČ s nízkými výdaji na režii, svobodnou, bezdětnou a uplatňující jen základní slevu na poplatníka.

Bližší podrobnosti najdete např. na těchto odkazech:

https://www.podnikatel.cz/clanky/pausalni-dan-miri-k-podpisu-prezidenta-nektere-osvc-diky-tomu-vyrazne-usetri/

 

https://money.cz/dane-a-ucetnictvi/dane/pausalni-dan-2021-jak-se-pocita-a-komu-se-vyplati/

 

Výplata nemocenského poživatelům invalidního důchodu pro invaliditu třetího  stupně

Dotaz: Mám invalidní důchod třetího stupně. V loňském kalendářním roce jsem dvakrát čerpal nemocenské, moje dočasná pracovní neschopnost trvala celkem 60 dní. Bohužel jsem onemocněl potřetí těsně před Vánocemi, konkrétně 21. prosince a vypadá to, že budu nemocný až do konce února; jak to v tomto případě bude s mým nárokem na nemocenské?

Odpověď:

O podpůrčí době při dočasné pracovní neschopnosti, resp. o odchylkách týkajících se poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobních důchodců jsme již v našich článcích několikrát informovali, nicméně dotazy obdobného charakteru se občas v různých variacích objevují, pojďme se na tento problém opět podívat.

Úpravu najdeme v zákonu o nemocenském pojištění (z. č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ustanovení § 28 odst. 1 zní takto:

„Nemocenské se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 15. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání, jde-li o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního zaměstnance. Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí v tomto roce nejvýše po dobu uvedenou ve větě první. Byla-li podpůrčí doba podle věty první a druhé vyčerpána v jednom kalendářním roce, nevzniká nárok na výplatu nemocenského od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokračuje-li dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa v tomto následujícím kalendářním roce.“

Co z toho tedy plyne pro náš případ?

Tazatel uvedl, že byl v roce 2020 dvakrát nemocný, počítejme, že tedy dvakrát plynula nejdříve čtrnáctidenní doba, po kterou se nevyplácí nemocenské, nýbrž zaměstnavatel vyplácel náhradu mzdy, těchto 28 dní se tedy do limitu podpůrčí doby v délce 70 dnů nepočítá. Nemocenské tedy bylo čerpáno po dobu prvních dvou nemocí 32 dní (60 -28) =32. Zbývá nevyčerpaná podpůrčí doba v délce 38 dní (70 -32 =38).

Onemocněl-li tedy tazatel potřetí 21. prosince, poběží opět nejdříve čtrnácti denní doba do 3. ledna, od 4. ledna bude náležet nemocenské, teoreticky tedy může být čerpáno až do 10. února; pokud by byl tazatel nemocný ještě déle, nárok na nemocenské již za další dny nemoci mít nebude.

Považuji za důležité ještě upozornit na to, že nárok na nemocenské zaniká i skončením pracovního poměru. Taková situace může nastat typicky např. ve zkušební době. Když zaměstnanec ve zkušební době onemocní, nesmí sním zaměstnavatel zrušit pracovní poměr jen v době prvních čtrnácti dnů pracovní neschopnosti. Po té již ano. To znamená, že náhradu mzdy za prvních čtrnáct dní zaměstnanec musí dostat vždy, pokud je s ním pak ukončen pracovní poměr, nárok na nemocenské nevznikne či skončí. Zdůrazňuji, že mluvíme o poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, u ostatních zaměstnanců je tomu jinak.

 

Luboš Zajíc a Václava Baudišová