Zpráva ze 6. zasedání RR SONS

Publikováno 27.05.2018 13:06 Volejník Rudolf


Šesté zasedání RR v jejím sedmém funkčním období se konalo v pátek 1. prosince 2017 za účasti všech 21 členů. V souladu s plánem rotace předsedajících řídila zasedání D. Filgasová.

 

Ve zprávách prezidenta jsou zpravidla na prvním místě personální záležitosti. Tou nejvýznamnější je jmenování Michaely Holasové vedoucí Střediska výcviku vodicích psů s účinností od 1. prosince 20017.

 

Čas od času žádají naše dceřiné společnosti matku (SONS) o překlenovací půjčky. Tentokrát RR schválila půjčku 200 000,- Kč pro TyfloCentrum Plzeň se splatností do 30. června 2018. Příslušné usnesení obsahuje i požadavek moudřejšího hospodaření. O půjčku požádalo také TC v Ústí nad Labem, kterému byl krátkodobý úvěr 150 000,- Kč schválen i s ohledem na jeho dosavadní příkladnou platební kázeň. Je patrné, že mezi hospodařením jednotlivých dceřiných společností existují značné rozdíly, počínaje subjekty, které žádají o překlenovací úvěry každý rok a konče těmi, které jsou schopny vytvářet dostatečné rezervy na dobu před obdržením dotací.

 

RR se na svých zasedáních pravidelně vrací k plnění usnesení IX. celostátního shromáždění o dělbě služeb mezi SONS a její dceřiné společnosti. Situace v jednotlivých krajích se liší; proto je prezident ve stálém kontaktu s řediteli našich dceřiných společností. Odstraňování třecích ploch pomáhá i skutečnost, že má nyní SONS aktivní zastoupení prakticky ve všech dozorčích i správních radách.

 

Stěžejním bodem zasedání jsou výsledky a rozdělení letošního 18. ročníku celonárodní sbírky Bílá pastelka. Celkový výtěžek sbírky činí 2 760 152,. Kč. Výsledek zcela neodráží zvýšení ceny jedné pastelky z dvaceti na třicet korun. Na vině je mj. předvolební kampaň před parlamentními volbami. Za pozitivní považuje prezident aktivizaci OO; zde nastal evidentní posun k lepšímu – pomáháme si více sami, než abychom čekali, že za nás nasbírá peníze někdo jiný. V některých regionech byly vzneseny výtky vůči shovívavě otcovskému přístupu Tyfloservisu. Prezident připomněl, že držitelem sbírky je SONS, která nese odpovědnost při kontrolách Magistrátu HMP, registrátora sbírky.

 

Viceprezident uvedl, že ani po důkladném prohledání archivu RR od roku 2000 (tedy od prvního ročníku sbírky) nenalezl usnesení RR, které by stanovilo klíč k rozdělení sbírky. Proto bylo nyní navrženo rozdělení, které bude měřit všem stejně; není důvod, aby Tyfloservis získal polovinu z celkového výtěžku sbírky tak, jak tomu bylo doposud.

 

Po důkladném zvážení námitek ředitele TS i argumentace druhé strany bylo pro rok 2017 13 hlasy pro, 7 hlasy proti a 1 zdržením přijato usnesení, podle kterého obdrží Tyfloservis 75% z poloviny výtěžku sbírky. O dalším osudu dělení výtěžku proběhnou jednání mezi SONS a všemi jejími dceřinými společnostmi.

 

Na podzim se pravidelně koná řada akcí, které příslušelo RR krátce vyhodnotit. Zde uvádím jen výčet, protože o řadě akcí informuje Zora i internet prostřednictví stránek klubů, odboček i ústředí: 34. mistrovství republiky ve výkonu vodicích psů; setkání předsedů odboček a klubů v Hradci Králové; Tyfloart;              20. výročí založení SVVP;              Den otevřených dveří;    Poděkování nejlepším.

 

Mezi projednané administrativně-správní záležitosti patří změna územního uspořádání OO v karlovarském a ústeckém kraji, přijetí členů-cizozemců, změna ve vedení KKR Olomouc a další.

 

Pro milovníky brouzdání po stránkách SONS předkládáme novinku v podobě rubriky „Kultura“ – zatím pro Dny umění nevidomých na Moravě a Tyfloart; předpokládá se však daleko bohatší obsah.

 

Následující zasedání RR je plánováno na 9. březen 2018.