Zpráva z třetího mimořádného zasedání Republikové rady SONS

Publikováno 09.12.2020 12:32 Volejník Rudolf


Zpráva z třetího mimořádného zasedání Republikové rady SONS

 

Třetí mimořádné zasedání RR (v pořadí osmnácté v tomto prodlouženém volebním období) se sešlo dne 27. listopadu 2020 – tentokrát poprvé v režimu on-line; seděli jsme u svých počítačů a telefonů a dorozumívání na dálku nám docela šlo. Šampionem byla naše nejstarší a všemi ctěná členka Marta Zemanová, která jednání bravurně sledovala na svém novém iPhonu – a pak prý že my, senioři, neumíme pracovat s moderní technikou.

Sešli jsme se téměř v plném počtu a přece nám někdo bolestně chyběl: 9. listopadu totiž zemřel dlouholetý člen RR PhDr. Josef Cerha, který zanechal nesmazatelnou stopu v hnutí českých nevidomých, svou organizační i odbornou činností vracel do života později osleplé lidi, byl nám všem dobrým společníkem a rozvážným rádcem; hned v úvodu zasedání jsme uctili jeho památku tichou vzpomínkou.

 

Z prezidentových zpráv uvádím jen ty obecně nejzajímavější: Pokud nám vyjde nový projekt podpořený z fondů EU, vylepšíme stavebně naše středisko Dědina; z podzimních hromadných akcí sice sešlo, ale naši sbírku Bílá pastelka ani Co-vid neporazí (viz níže); na příští rok se SONS aktivně chystá jako v předešlých letech prostřednictvím projektů podávaných na celostátní, krajské i místní úrovni – vyhledávaným mentorem je tu naše ekonomická guru, ing. Dagmar Filgasová.

 

Na zářijovém zasedání RR jsme byli odhodláni konat naše X. celostátní shromáždění 5. a 6. října téměř za každou cenu – ne však navzdory zákazu vlády; a ten přišel v podobě vyhlášení nouzového stavu jakoby výsměšně právě od pátého října. Republikové radě nezbylo než znovu termín celostátního shromáždění odložit a my, přesluhující statutární představitelé organizace, si začínáme připadat jako onen převozník ze známé pohádky Karla Jaromíra Erbena.

 

Osudem prezidenta, viceprezidenta i údělem svým se RR zabývá se vší vážností. Návodem jí nyní slouží zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu. Ten v zásadě stanoví, že funkční období statutárních a nejvyšších orgánů právnických osob (v našem případě spolku) se prodlužuje až o tři měsíce po ukončení všech protiepidemických opatření. Díky této zákonné úpravě prozatím RR nestanoví přesný termín konání celostátního shromáždění; usnesla se jednomyslně, že se shromáždění uskuteční bez zbytečného odkladu po ukončení protiepidemických opatření bránících setkávání většího počtu osob v uzavřených prostorech („bezodkladnou“ se zde rozumí lhůta potřebná k logistické přípravě shromáždění a k aktualizaci projednávaných materiálů).

 

Jako všechno kolem nás byla i letošní Bílá pastelka výjimečná – dokonce se ozývaly malověrné hlasy doporučující prezidentovi, aby ji vůbec nepořádal. Se čtvrtinovým počtem dvojic prodejců oproti roku 2019 se nám podařilo nasbírat 1 110 109,00 Kč, které RR rozdělila podle stanoveného klíče. Jelikož chyběly převážně dvojice středoškolských studentů-dobrovolníků, uchýlili jsme se ke svépomoci, což je pro spolkový život jedině správné. Patří zde dík oblastním odbočkám i krajským dceřiným společnostem a Tyfloservisu.

 

Z šestibodového „Různého“ považuji za nejpozoruhodnější čin hodný budovatele majetku slepeckých spolků za Rakouska a první republiky. Díky cílevědomému snažení a neúnavné energii Hany Bubeníčkové, ředitelky TyfloCentra Brno, se po třiceti letech znovunabyté hospodářské i osobní svobody poprvé podařilo postavit úplně nový dům služeb pro nevidomé. Sídlí v něm i naše brněnské oblastní odbočky.

 

Závěr, ani rozloučení toto zasedání RR nemá. Všichni čekáme na vývoj koronavirové situace a teprve podle ní budeme spřádat svoje plány. Chcete-li osud této Republikové rady i nadále sledovat, vracejte se čas od času do příslušné rubriky na stránkách SONS.

 

Rudolf Volejník