Zpráva z 3. zasedání RR SONS

Publikováno 18.03.2017 20:57 Volejník Rudolf


Zpráva z 3. zasedání RR SONS

 Sešli jsme se v pátek 3. března 2017, tentokrát téměř v plném počtu – omluvili se jen dva členové.

 

Prezident hned v úvodu uvítal nového člena Pavla Palduse, předsedu Oblastní odbočky Semily a novopečeného předsedu krajské koordinační rady v Liberci. Odbočka Semily pod vedením Pavla Palduse vykazuje následováníhodnou aktivitu, a všem členům doporučuji sledovat na našich internetových stránkách rubriku „Aktuality“, kde je semilská oblastní odbočka často vidět. Prezident rovněž po zásluze ocenil dlouholetou dobrovolnou spolkařskou činnost odcházejícího předsedy liberecké KKR Miroslava Šetka.

 

Další bod programu zaslouží nikoli odstavec, ale ne-li knihu, tedy dlouhý, oslavný článek. Měli jsme totiž všichni tu čest poblahopřát k sedmdesátinám jedné z nejvýznamnějších postav hnutí nevidomých v Čechách a na Moravě Janu Příborskému. Proslulost této osobnosti sahá daleko nad rámec tohoto stručného sdělení; nechť mi tedy pan Jan Příborský odpustí, když zmíním pouze označení „Mekka slepých“, kterým se díky němu může honosit město Olomouc.

 

Jako obvykle patřila značná část jednání zprávám prezidenta. Nejdříve mluvil o schválených projektech dotovaných úřadem vlády a ministerstvy. Všechny služby budou v letošním roce pokračovat v neztenčené míře a dojde i na oblíbený festival Tyfloart a slavnostní koncert ve Španělském sále Pražského hradu.

 

Nový, zajímavý projekt podpoří Magistrát hl.m. Prahy částkou přes čtyři a půl milionu korun. Upravíme naše vlastní prostory a vybudujeme v nich komunitní centrum pro vzdělávací a volnočasové aktivity. Hlavní půvab je v tom, že bude možné obnovit oblíbené akce, protože právě tato činnost bude pracovní náplní realizátorů projektu.

 

RR se krátce zabývala problematikou EET. Prezident a L. Zajíc referovali o své schůzce s ministrem financí A. Babišem 18. ledna 2017. Ministr a především jeho náměstkyně Shillerová vyslechla jejich výklad o pravděpodobné nepřístupnosti celého systému. Podle ministrova názoru bude řešením nejspíš osvobození nevidomých samostatně výdělečně činných osob od povinnosti elektronické evidence tržeb. SONS rovněž představila jiná řešení založená na zpřístupnění systému. Podrobněji se o EET píše v tiskové zprávě SONS zveřejněné na našich internetových stránkách a lze si rovněž přečíst velmi fundovanou odbornou recenzi současného stavu z pera Jana Šnyrycha v jeho Téčku.

 

Ve zprávě o styku s Vládním výborem pro zdravotně postižené občany prezident konstatoval, že ministr sice zřídil pracovní skupinu pro přístupnost moderního světa komunikačních technologií, do které SONS jmenoval J. Šnyrycha, ale zároveň týž ministr nereaguje na naši žádost o schůzku na palčivé téma nezastoupení nevidomých v tomto poradním orgánu vlády. Zdá se, že se do parlamentních voleb situace nezmění.

 

I když se to nezdá, Bílá pastelka 2017 se blíží: dvojice dobrovolníků vyjdou do ulic ve středu 11. října. Probírali jsme aktivnější zapojení oblastních odboček, které je však třeba pečlivě koordinovat s místními tyflocentry a pracovišti tyfloservisu; vyhneme se tak případům, kdy na jednom místě stojí prodejci všech tří subjektů, i dalším, někdy zábavným, někdy méně zábavným kolizím. Tyfloservis přislíbil ústy svého ředitele, člena RR, náležitou součinnost a pomoc zkušenějšího.

 

Sbírku pořádáme již od roku 2000 a po celých 17 let se pastelky prodávaly po dvacetikoruně. Je na čase, abychom cenu zvýšili; proto se rada jednomyslně usnesla na ceně za jednu prodanou pastelku v částce 30,- Kč.

 

Nové právní předpisy pronásledují každého občana našeho státu, právnické osoby nevyjímaje. Tentokrát jsme přijali novelizované statuty našich stávajících celostátních klubů, jednoho klubu nového a jednoho pobočného spolku; učinili jsme tak zadost platnému občanskému zákoníku a našim Stanovám přijatým na IX. celostátním shromáždění v loňském roce. Novelizované statuty mají: Klub zrakově postižených učitelů hudby, Klub držitelů vodicích psů, Cech masérů a Vokál-klub; svůj první statut má nedávno založený Qardo-Club. Nově založeným pobočným spolkem opatřeným příslušným statutem jsou naše prodejny Tyflopomůcky SONS. Statuty jsou již zveřejněny na internetu SONS v rubrikách jednotlivých klubů.

 

Na pracovní skupinu pro přístupnost elektronických komunikací, zařízení a služeb zřízenou RR v září 2016 se hrne fůra práce. Posledním hitem je elektronická evidence tržeb, o níž jsem se zmínil již výše. Pro přístupnost zřídila SONS půlúvazkové pracovní místo. Přesto že je tedy daná problematika zajištěna již profesně, vyjádřila RR přání, aby skupina ve stejném složení dále pokračovala a znovu referovala o své činnosti na zářijovém zasedání. Mezitím se samozřejmě zájemci o její činnosti budou dovídat jak z Téčka vedeného J. Šnyrychem, tak z příležitostných informací zveřejňovaných na sonsím internetu i v Zoře.

 

  1. Příborský podal zprávu o ustavení Konventu o stárnutí a seniorech na ministerstvu práce a sociálních věcí. V roce 2017 se počítá se šesti sezeními u kulatého stolu. První sezení konventu se konalo ve čtvrtek 2. března na téma bydlení seniorů. Obecně se mluvilo o vytváření podmínek pro možnost zůstat v přirozeném prostředí na stáří, o zlepšení podmínek v domovech pro seniory, v pečovatelských domovech atd., okrajově i o sociálním bydlení. J. Příborský zdůraznil ve svém příspěvku, že je třeba pamatovat na specifické skupiny občanů (zrakově postižení); např. je nutné uživateli s malým zbytkem zraku náležitě přizpůsobit uspořádání bytu. RR vyjádřila uspokojení nad skutečností, že má ve svých řadách v jedné osobě odborníka i člověka s příslušnou empatií, který nás důstojně v těchto veřejných aktivitách reprezentuje.

 

Na závěr uvedu informaci pro milovníky kultury a aktivní amatérské umělce: Letošní Tyfloart se koná v Karlovarském kraji ve dnech 28.9.-1.10.2017.

 

Příští zasedání RR se koná v pátek 2. června 2017 za předsednictví Radka Žaluda.