Zpráva z 1. zasedání RR

Publikováno 03.10.2016 13:15 Volejník Rudolf


Poprvé po IX. celostátním shromáždění zasedala Republiková rada SONS ČR, z. s. v pátek 16. září 2016. Pro zájemce z řad čtenářů na internetu předkládám stručnou zprávu.

 

Od roku 1996 je složení Republikové rady SONS zvoleno již po sedmé. Rada se od samého začátku skládá z trojího typu členů: přímo volení členové (to jsou ti, které zvolilo celostátní shromáždění – takových členů je sedm), předsedové krajských koordinačních rad (jejich počet nepatrně kolísá např. podle toho, zda je přímo volený člen zároveň předsedou krajské koordinační rady), prezidenta a viceprezidenta. Všichni členové RR jsou si ve svých právech a povinnostech rovni s výjimkou prezidenta a viceprezidenta – statutárního orgánu SONS -, kteří mají poněkud větší práva a mnohem víc povinností.

 

V současné době má RR 21 členů a na zasedání se nás sešlo 18, což je pro usnášeníschopnost počet více než dostatečný.

 

Po překonání procedurálních úskalí (prezenci, potvrzení usnášeníschopnosti a schválení programu) má slovo prezident se svými zprávami. Představil nám novou výkonnou ředitelku ing. Věru Hrádeckou a uvedl, že její hlavní úlohou bude řídit chod organizace ve smyslu nespolkovém. Co to znamená, je jasné každému, kdo pracoval nebo byl kdy činný ve spolku s dvojjedinou rolí: sdružovat dobrovolně lidi a poskytovat služby.

 

Dále se dovídáme, že jednak na ústředí a jednak v oblastních odbočkách nastupují noví pracovníci, z nichž mnozí jsou zrakově i jinak zdravotně postižení či znevýhodnění.

 

Takovou evropskounijně nabitou zprávou je konstatování, že pro poskytnutí podpory malého rozsahu z unijních a státních zdrojů je SONS spolu s jejími dceřinými společnostmi považována za jeden podnik; to v praxi znamená, že podporu malého rozsahu dokážeme vyčerpat až příliš rychle. Ve skutečnosti žádný jeden podnik nejsme – naše dceřiné společnosti jsou samostatné právnické osoby, takže podle selského rozumu by každé Tyflocentrum, Tyfloservis i SONS měly mít nárok na vlastní podporu malého rozsahu. Prezident a viceprezident budou s podporou RR o vyjasnění našeho postavení s příslušnými státními orgány jednat.

 

Každoročně je na podzim před námi řada akcí: ve středu 12. října proběhne 17. ročník celonárodní sbírky Bílá pastelka, ve čtvrtek 10. listopadu Den otevřených dveří na prakticky všech pracovištích SONS, v pátek 11. listopadu akce Poděkování nejlepším v rezidenci primátorky hl.m. Prahy a konečně v sobotu 3. prosince 23. slavnostní koncert ve Španělském sále pražského hradu. Informace o přípravě všech těchto akcí podali výkonná ředitelka i prezident.

 

Krajně důležitým bodem jednání byl výklad Stanov Republikovou radou ohledně členství jedné fyzické osoby v několika organizačních jednotkách SONS najednou. RR vykládat Stanovy přísluší a musí tak čas od času činit na základě praktické potřeby; dnes tuto potřebu představují členové, kteří se chtějí účastnit života spolku nejen ve své domovské oblastní odbočce, ale zároveň také v celostátním klubu, popřípadě v další oblastní odbočce. RR vydala k tomuto obecnému požadavku členstva výklad, který – zjednodušeně řečeno – praví: Fyzická osoba (individuální člen) je kmenovým členem ve své domovské odbočce či klubu a může být hostujícím členem ve třech dalších organizačních jednotkách. Jakožto hostující člen má stejná práva a povinnosti jako kmenoví členové příslušné organizační jednotky s výjimkou práva žádat o půjčku z účelového jmění a práva být vyslán jako delegát na celostátní shromáždění (tato dvě odňatá práva má člen ve své domovské organizační jednotce). Přesné znění usnesení RR k tomuto bodu najdete v rubrice Republiková rada na našich internetových stránkách.

Bod 15) Usnesení IX. celostátního shromáždění zavazuje statutární orgán SONS i RR ke snaze navrátit naši organizaci mezi členy Národní rady zdravotně postižených za podmínky paritního zastoupení základních zdravotních postižení. První jednání pěti zástupců RR s předsednictvem Republikového výboru NRZP se uskutečnilo v pátek 17. června 2016. NRZP ústy předsedy Václava Krásy naši podmínku paritního zastoupení podle vad jednoznačně odmítla. Navzdory této skutečnosti jsou RR, prezident i viceprezident odhodláni hledat prostor k dalším případným kompromisům a budou v jednání pokračovat.

 

Čas od času se na internetových konferencích provozovaných SONS objeví oprávněné připomínky členů i nečlenů ohledně problematické přístupnosti běžných elektrospotřebičů, internetu apod. Od utlumení projektu Blind-Friendly Web, který se zabýval pouze jedním aspektem problematiky, SONS řeší shora popsané připomínky případ od případu, ať už prostřednictvím Centra odstraňování bariér nebo skrze rady poskytované Tyflokabinetem a prodejnami tyflopomucek v Praze a v Olomouci. V souladu s bodem 14) Usnesení IX. celostátního shromáždění ustavuje RR pracovní skupinu pro přístupnost internetu a dalších technických prostředků; jejími členy jsou: Radek Pavlíček (odborný poradce), členové RR Jan Šnyrych, Karel Hrubeš, Radek Žalud; viceprezident R. Volejník a výkonná ředitelka V. Hrádecká. S ohledem na šíři záběru předloží skupina Republikové radě a veřejnosti první výstupy ze své činnosti v březnu 2017.

 

Za zmínku ještě stojí schválení vzoru statutu celostátních klubů SONS. V současné době máme takových klubů pět: Cech masérů, Klub držitelů vodicích psů, Klub učitelů hudby, Qardo-klub a Vokál-klub. Jejich stávající statuty je třeba uvést do souladu s platnými právními předpisy, především s občanským zákoníkem a s novelou Stanov SONS. L. Zajíc proto vypracoval pomůcku, podle které RR doporučuje klubům provést úpravu statutů – hlavně proto, aby se na něco důležitého nezapomnělo.

 

Příští řádné zasedání RR se bude konat v pátek 2. prosince za předsednictví J. Cerhy.