ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍ ODBOČKY SONS ČR SEMILY V ROCE 2016

Publikováno 08.12.2016 19:10 Odbočka Semily


Obrázek

Zpráva o činnosti Oblastní odbočky SONS Semily za rok 2016

Malé poohlédnutí za letošním rokem.

 Oblastní rada

Oblastní rada se schází pravidelně 1x za měsíc vždy v dostatečném počtu tak, aby mohla projednávat náležitosti a činnost odbočky. Společně vytváří program, zajišťuje akce a podílí se na vydávání měsíčního zpravodaje Dorášek. Za tuto činnost patří členům rady, kteří věnují práci v radě svoje úsilí a volný čas, naše poděkování.

K 5. květnu ukončila činnost pokladní pí Marcela Doubravová, které tímto děkujeme za její práci. Novou pokladní je pí Ivana Paldusová, která se stala i novou členkou odbočky. Z titulu své funkce se bude zúčastňovat i jednotlivých jednání oblastní rady.

Členská základna

V průběhu letošního roku se nám podařilo zaregistrovat 4 nové členy. Členství ukončil na vlastní žádost p. Jiří Kašťák a v dubnu nás navždy opustila naše členka Anička Bukovská – věnujme ji prosím tichou vzpomínku. Ke dnešnímu dni má naše semilská odbočka 34 členy. Členská základna tedy zůstává početně zhruba na stejné úrovni jako v loňském roce, ale stále se nám nedaří přijímání nových členů, zejm. pak mladých tak, jak bychom si přáli. Obracíme se na vás, všechny členy odbočky, apelovat na své okolí a informovat veřejnost o naší odbočce, o naší práci

a o službách, které jim můžeme nabídnout a poskytnout. Pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo by naši pomoc potřeboval, přiveďte jej mezi nás. Naše odbočka má k dispozici některé kompenzační pomůcky, například ruční i digitální lupy, PC se zvětšovacím zařízením a speciálním programem s hlasovým výstupem, ale i hry, zvukovou střelbu i další kompenzační pomůcky. Ty jsou členům i dalším zájemcům k dispozici

a můžete se s nimi seznámit a vyzkoušet si je.

Propagace činnosti odbočky

Měsíčně vydáváme ve spolupráci se semilským  TyfloCentrem zpravodaj Dorášek. Ten rozesíláme jednak elektronicky, ale je vydáván i v tištěné podobě a výtisky rozesíláme členům i zájemcům poštou.

Dále jsme založili a pravidelně aktualizujeme webové stránky: www.sons-semily.info a profil na facebooku: www.facebook.com/sonssemily

Možnost publikovat a propagovat svoji práci a činnost máme i na webových stránkách SONSu, kde máme vyčleněnu svoji stránku: www.sons.cz/semily

Spolupráce
Spolupracujeme s odbočkami SONS libereckého kraje, s Jabloncem nad Nisou a Českou Lípou, navázali jsme kontakt a udržujeme velmi dobré přátelské vztahy s oblastní odbočkou SONS Chrudim, zveme členy těchto odboček na pořádání společných akcí, společně pořádáme turnaje v bowlingu.  Navázali jsme též dobré a přátelské vztahy se členy  SONS Kyjov.
Velmi dobrou spolupráci máme s TyfloServisem Liberec.
Také úzce spolupracujeme s TyfloCentrem Liberec, zejm. pak s pracovnicemi jeho detašovaného pracoviště v Semilech, se kterým sdílíme společné pracovní prostory a pracovnice tohoto semilského pracoviště jsou zároveň i členkami naší oblastní odbočky. Rovněž i někteří naši členové jsou klienty TyfloCentra.

 Akce za rok 2016 

Akce, kterých je nepřeberné množství a jsou rozmanité, pořádáme 1x za týden, a to vždy ve čtvrtek, výjimečně ve středu, ale pouze je-li nutné přizpůsobit termín konání  jiným, spolupořádajícím odbočkám. Očekáváme od našich členů podněty na jednotlivé akce – výlety, exkurze, pobyty, sportovní aktivity. Vždy, když je nezbytné se předem na akci nahlásit, je to uvedeno v měsíčním zpravodaji Dorášek u plánované akce.

Na vaření je nutné se včas nahlásit předem vždy, aby se zakoupilo dostatek surovin a vyšel počet porcí pro všechny účastníky tohoto nácviku sebeobsluhy a soběstačnosti.

Všechny plánované akce uveřejňujeme v měsíčním zpravodaji Dorášek, který vychází vždy poslední týden v měsíci. Akce jsou a v rámci možností budou, zveřejňovány na facebooku i na webových stránkách naší odbočky. Též budou zveřejňovány i na centrálním webu SONS ČR: www.sons.cz, kam jsme též získali redakční přístup.

Uskutečněné akce:

Za letošní rok jsme od počátku roku dosud, uskutečnili 43 různorodých akcí, při kterých jsme se rádi setkávali. K některým akcím jste dali sami podnět, za což vám děkujeme a tímto vybízíme k dalším vašim tipům a nápadům, jak si zpestřit naše společné chvíle. Některé akce se staly tradicí a opakují se každý rok, jako třeba ta, že k MDŽ uvaří ženám.

Letos se již podruhé konala akce „Na sejkory k Jirkoj do Roketnice“. Probíhala u našeho pracovníka Jirky Večerníka, pekly se sejkory nasucho na plotně a po upečení před snědením mastily rozpuštěným máslem. Moc jsme si na nich pochutnali. Zároveň proběhlo oficiální ukončení letní turistické sezony. Věřím, že i tato akce se stane tradicí a budeme ji též každoročně opakovat.

Jirkovi tímto děkujeme nejen za poskytování prostor k pořádání akcí, ale především mu moc gratulujeme k narození dcery Elišky – 7. září 2016.

Namátkově vybírám a připomínám pár zajímavých akcí

  • V květnu jsme navštívili výstavu Titanik konanou na výstavišti v Praze v Letňanech.
  • V květnu jsme též navštívili Východočeské muzeum v zámku v Pardubicích, kde je mimo jiné exponáty i nádherně zpracovanáa nám zrakově handicapovaným určená „hmatová stezka“.
  • Ve čtvrtek června během dne jsme si zajeli s kyjovskými přáteli na Hrubou Skálu, odsud šli pěšky do Sedmihorek a zde sehráli přátelský turnaj v bowlingu. Odpoledne uspořádal soubor Pastelky z Kyjova, vystoupení s ukázkami folkloru moravského Slovácka. Vystoupení se konalo pro veřejnost, pořádalo se v nádherné vstupní hale okresního archivu. Akce byla zveřejněna i s pozváním zájemcům široké veřejnosti, v semilském kulturním kalendáři a Semilských novinách, ale nikdo ze semilských spoluobčanů neprojevil ani ten nejmenší zájem a nikdo se nedostavil.
  • V srpnu nás navštívili na 2 dny naši přátelé z chrudimské oblastní odbočky SONS, se kterými jsme byli první den na zámku Hrubý Rohozec a poté, po návratu do Semil,  poseděli u Zuzky na zahradě, opékali buřtíky, zazpívali si, popovídali, vyměnili si nějaké poznatky a zkušenosti z činnosti jednotlivých odboček. Druhý den jsme si společně vyjelii na Trosky (dopravu nám zajišťoval p. Richard Samko – www.sambus.cz), kde jsme se vydrápali na obě věže – Pannu i Babu a pokochali se (vidící i ti alespoň trochu vidící) pohledem na okolní Český ráj.
  • V září jsme uspořádali vícedenní TAJNÝ VÝLET - akce l*m*z*č  (Lázeňská města západních Čech) s ubytováním v Karlových Varech. První den, hned po ránu a během dopoledne, jsme věnovali prohlídce lázeňské části města, následně vyjeli lanovkou na Dianu, odsud pěšky zpátky dolů do města kolem sochy kamzíka nazývané Jelení skok. Odpoledne jsme si prohlédli muzeum Becherovky a den zakončili báječnou, osvěžující bylinkovou koupelí v místních lázních. Druhý den jsme si zajeli do Lokte, zde jsme navštívili nádherné muzeum knižní vazby a po obědě si prohlédli, v rámci svých omezených možností, místní hrad. Poslední den jsme se ráno přemístili lokálkou do Mariánských Lázní, prochodili lázeňskou část a zhlédli i vyslechli hudební produkci zpívající fontány (obměňovaný program každou celou lichou hodinu). Odpoledne jsme odjeli Pendolinem do Pardubic a odsud libereckým rychlíkem domů. Do Semil jsme přijeli večer ve 20,47 hodin. Všechny akce byly nádherné, moc se nám líbily, ale bohužel se vyskytly i takové, na které bychom chtěli nejraději zapomenout. Byla to zejména exkurze do Kolína, kde jsme si chtěli prohlédnout Chrám sv. Bartoloměje s komentovanou prohlídkou. Zde nám dokázali ti, od kterých bychom čekali především empatie, svoji skutečnou „lásku k bližnímu“. Do kostela průvodkyně odmítla vpustit naši nevidomou členku Radku s její vodící fenkou Iriskou nahrazující Radce oči. Argumentace bigotní průvodkyně: „pan farář zakázal vpouštět do kostela psy" !  Je to svatostánek a bez souhlasu pana faráře psi do kostela nesmí ! Žádní, ani vodící! Pokud to pan farář dovolí, tak vás tam vezmu třeba se slonem !!
    PROBOHA ! Kde to žijeme? Ve 21. století nebo v temném středověku, v době inkvizice a pálení čarodějnic ?  Pochopil bych, kdybychom chtěli vstoupit s vodící Iriskou např. v Jeruzalémě na Chrámové hoře do mešity Al Aksá, či Skalního dómu nebo do jakékoliv mešity v Káhiře, či dokonce v Mekce, anebo Medině ….. do svatyň vyznavačů Allaha, pro které je pes nečisté zvíře!!  Ale ve střední Evropě ?

Cestování

Při cestování využíváme především hromadnou dopravu - jezdíme autobusy a vlaky, vzájemně si pomáháme jak při nastupování a vystupování, tak i podle další potřeby, ti vidící nebo alespoň lépe vidící pomáhají těm, co jsou na tom vzhledem ke svému zrakovému handicapu hůře. Na výlety s námi jezdí i velmi špatně vidící nebo úplně nevidomí členové a ti vyžaduji doprovod a zvýšenou péči po celou dobu trvání akce.
Poděkování patří všem, kteří se o ně ochotně a nezištně starají, i všem ostatním, kteří pomoc nikdy neodmítnou poskytnout.
Veliký dík za pomoc potřebným si zaslouží všichni - bez rozdílu !

Ozdravný pobyt

V letošním roce jsme pro mizivý zájem členů nepořádali žádný lázeňský ozdravný pobyt. Předseda odbočky sice zajišťoval a měl rozjednaný pobyt v Lázních Velichovky na polovinu měsíce května. Zároveň zpracoval žádost o dotaci pro účastníky pobytu. Postupně se však předběžně přihlášení členové začali z různých důvodů – zdravotních, rodinných, ale i finančních, odhlašovat, až zůstali pouze 4 zájemci. Pro tento nepatrný počet zájemců byl závazně dohodnutý ozdravný lázeňský pobyt zrušen.

Po tomto malém shrnutí aktivit již pomalu končícího roku 2016, přeji všem členům do nového roku 2017 jen to nejlepší, hodně zdraví, mnoho úspěchů a hlavně „pevné nervy a výdrž“.

 

Zpracoval a účastníkům Oblastního shromáždění předkládá:

předseda oblastní odbočky 

v Semilech 24. 1. 2016


Obrázky