Z Republikové rady SONS – 3. 12. 2021, 1. zasedání v 8. funkčním období

Publikováno 02.01.2022 23:20 Šnyrych Jan


První řádné zasedání Republikové rady v jejím osmém funkčním období se konalo 3. prosince 2021. Původně jsme předpokládali, že mnozí ze členů rady budou mít po jejím jednání příležitost potkat se ještě týž den večer na Slavnostním koncertu SONS ve Španělském sále Pražského hradu. Nicméně do všech plánů na poslední chvíli opět zasáhla zhoršující se epidemická situace. S těžkým srdcem jsme museli koncert odložit až na příští rok a i samotné zasedání Republikové rady nakonec neprobíhalo standardním způsobem, ale hybridně – přibližně polovina členů dorazila osobně do zasedačky v sídle SONS a druhá polovina se jednání účastnila online na dálku. Na jednání po internetu jsme už z minulého období zvyklí, takže zasedání i v této formě probíhalo hladce a ani technika nás nezlobila.

Prezident Luboš Zajíc, který jednání předsedal, na začátku v Republikové radě přivítal dvě nové členky, a sice nové předsedkyně KKR pro Střední Čechy, respektive pro Prahu, Andreu Hlaváčkovou a Věru Macháčkovou. Také jsme kolektivně popřáli ke kulatinám dlouholetému členovi rady Rudolfu Volejníkovi. A pak už následoval čistě pracovní program.

Luboš Zajíc zrekapituloval usnesení, která rada přijala od minulého jednání per rollam, tedy hlasováním prostřednictvím e-mailové konference. Kromě novely jednacího řádu šlo o nominaci Radka Žaluda jako nového člena pobočného spolku SVVP a o nominaci L. Zajíce jako zástupce SONS do Pacientské rady při Ministerstvu zdravotnictví.

Poté následovaly zprávy prezidenta pro Republikovou radu z různých oblastí našeho spolku. Mimo jiné šlo o následující témata:

  • Projekty SONS: Kromě obvyklých žádostí o dotace u jednotlivých vládních rezortů jsme letos uspěli i u Nadačního fondu Českého rozhlasu, který ze sbírky Světluška podpořil provoz a některé rozvojové aktivity Navigačního centra a Oddělení digitalizace. Startuje projekt podpořený z programu EU IROP, v jehož rámci bude pořízeno vybavení odboček pro zkvalitňování registrovaných sociálních služeb. V rámci již běžícího programu EU OPRLZ se již realizuje mnoho aktivit – školení pracovníků, úpravy systému evidence soc. služeb atd..
  • KDVP: V listopadu proběhlo klubové shromáždění Klubu držitelů vodicích psů. Členové si zvolili novou klubovou radu v čele s novým předsedou Vladimírem Krajíčkem.
  • Informovanost veřejnosti: Od září byly zavedeny některé nové způsoby informování veřejnosti o dění v SONS. Jde zejména o veřejné zprávy o zasedáních Republikové rady, měsíční zprávy o činnosti prezidenta a viceprezidenta a také o pravidelné hodiny pro veřejnost, ve kterých mohou zájemci kontaktovat prezidenta a viceprezidenta přímo prostřednictvím telefonu či Skypu.
  • Správa nemovitostí SONS: SONS aktuálně nabízí k pronájmu kancelářské prostory v 0,5. patře v Krakovské 21. Všechny další bytové či nebytové prostory SONS, které jsou určeny k pronájmu, jsou pronajaté.
  • Proticovidová opatření: U akcí pro více než 20 účastníků musíme požadovat platné potvrzení o očkování nebo o prodělání Covidu v posledních 6 měsících. SONS nad rámec všech standardních opatření nabízí všem svým zaměstnancům možnost jednoho dne volna po očkování jakoukoli dávkou.

Po zprávách prezidenta byla dalším velkým tématem jednání letošní sbírka Bílá pastelka. Rada kladně hodnotila celkový výtěžek, který předčil i výsledek z předpandemického roku 2019 a schválila rozdělení výtěžku mezi všechny zapojené subjekty. Republiková rada ve svém usnesení také vyslovila poděkování všem, kteří se na úspěšném konání sbírky podíleli.

V souvislosti s Bílou pastelkou také probíhala diskuse o možném přesunu termínu sbírky na dřívější zářijové datum. Snížila by se tak pravděpodobnost negativního ovlivnění sbírky špatným počasím a byly by lepší podmínky pro doprovodné venkovní akce. Na druhou stranu by se možná v některých regionech zkomplikovala spolupráce s vysokými školami. Sbírka je navíc nyní propojena s Dnem bílé hole 15. října. Názory na dřívější termín sbírky tedy nebyly jednotné. K tématu se vrátíme prostřednictvím e-mailové konference Republikové rady v lednu, až zmapujeme situaci a názory v jednotlivých krajích a u partnerských obecně prospěšných společností.

Další projednávanou akcí naší organizace je veřejné udělování cen SONS osobnostem, které se zasloužily o zlepšování života zrakově postižených. Tyto ceny byly poprvé udělovány v červnu 2019 na koncertě SONS v pražském kostele sv. Šimona a Judy. Od té doby navazující akce v obdobném formátu kvůli epidemické situaci zatím neproběhla. Republiková rada se usnesla, že další udělování cen SONS spojené s kulturní akcí proběhne v červnu 2022 a dále se bude konat ve dvouletém cyklu. Udělovány budou ceny pro osobnost se zrakovým postižením a pro osobnost bez zrakového postižení, která je významná pro komunitu nevidomých a slabozrakých, dále cena veřejnosti a cena prezidenta SONS.

Republiková rada dle stanov schvaluje odměny statutárních představitelů SONS. Na minulém zasedání se dohodla na pravidelné mzdě prezidenta a viceprezidenta a na aktuálním zasedání byla projednána změna systému schvalování mimořádných odměn statutárů. Zatímco v minulém období schvaloval odměny prezidenta viceprezident a odměny viceprezidenta prezident, nyní bude odměny obou schvalovat předseda či předsedkyně Republikové kontrolní komise a pověřený důvěrník Republikové rady. Tímto důvěrníkem se stala Šarlota Hambergerová.

V jednom z dalších bodů zasedání zazněly novinky ze státních orgánů, jejichž jednání se účastní zástupci SONS. Václav Polášek informoval o jednání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, kde bylo hlavním tématem vysokoškolské studium OZP. Oproti tomu poradní orgán Veřejného ochránce práv se dle Luboše Zajíce, který je jeho členem, zabýval zejména monitorováním plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a přístupností voleb. Náš návrh, aby byl na každém volebním místě vyhrazen kontakt, na kterém si zrakově postižený volič bude moci přivolat průvodce pro doprovod do správné volební místnosti, zatím bohužel nebyl přijat. Přístupnost voleb ale byla v poslední době zlepšena alespoň umístěním QR kódů na volební lístky, jejichž prostřednictvím mohou i zrakově postižení pomocí chytrého mobilu identifikovat jednotlivé lístky a přečíst si jejich obsah.

SONS aktivně připomínkuje i některé legislativní předpisy, které se nás týkají. Aktuálně jde zejména o následující:

  • Prosazujeme, aby průkazy OZP byly chápány jako veřejná listina, aby se jimi dala prokazovat identita obdobně jako řidičským průkazem. To je důležité např. při online zřizování bankovních služeb. Náš požadavek ale zatím nemá podporu MV.
  • Podali jsme připomínky k novele Zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, který bude nově obsahovat i požadavky na přístupnost výrobků.
  • Byly přijaty naše požadavky na doplnění Vyhlášky o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení. Poskytovatel univerzální telekomunikační služby by nově měl nabízet jednak přístroje uzpůsobené pro slabozraké, ale také zařízení s hlasovým výstupem pro nevidomé.
  • Připomínkujeme také vyhlášku, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, naše připomínky se týkaly akustické signalizace na přechodech.

Posledním bodem jednání byly online aktivity naší organizace. V SONS vznikne malý tým, který bude tyto činnosti pod názvem „online SONS“ nově zastřešovat a rozvíjet. Budeme takto online poskytovat některé sociální služby (zejména soc. poradenství) a budeme nabízet pokud možno atraktivní moderní obsah (přednášky, besedy, streamy koncertů, společné tvoření atd.). O těchto aktivitách budeme informovat prostřednictvím facebookového profilu SONS a dalšími prostředky.

Tímto jsme završili výčet všeho důležitého a pro veřejnost potenciálně zajímavého, co přineslo první řádné zasedání Republikové rady v aktuálním funkčním období. Další zasedání je naplánováno na pátek 4. března 2022. I po něm můžete v sekci Republikové rady na webu SONS čekat další zprávu o jeho průběhu.