Výtahy bezbariérové


Obrázek

Úprava výtahu

pro jeho samostatné a bezpečné  užívání zrakově znevýhodněnými osobami

Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, je jednou z prováděcích vyhlášek stavebního zákona - § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řáduPodle § 2, odst. 1, písm. c) vyhlášky musí být výtah v bytovém domě upraven podle ustanovení 3.2. přílohy č. 1 této vyhlášky, bez ohledu na to, kdo dům vlastní a bez ohledu na to, zda jde o novostavbu nebo rekonstrukci. Pokud je ve vyhlášce odvolávka na technickou normu – v našem případě ČSN EN 8071 – stává se dodržení příslušných ustanovení normy povinné.

Za správné uplatnění uvedených pravidel odpovídá podle stavebního zákona projektant. Kontrola přísluší stavebnímu úřadu, a to i v případě pouhého ohlášení stavby. Dodavatel výtahu plní objednávku. Všechny firmy dodávající v ČR výtahy mají v nabídce provedení vyhovující bezbariérovému užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

 Jedná se hlavně o to, aby: 

- všechny ovládací prvky (tlačítka) v kleci výtahu i přivolávače byly hmatově zjistitelné, jak co do umístění, tak co do funkce, a označené popisky v Braillově slepeckém písmu s parametry standardní sazby a reliéfní cifrou, značkou nebo srozumitelným reliéfním piktogramem;

- bylo patro v kleci ohlášeno slovní frází a dojezd klece do stanice vně avizován akustickým signálem.

Nedodržováním výše zmíněného předpisu, dochází k tomu, že zrakově znevýhodnění občané nemohou výtahy samostatně používat. Jedná se tedy o neomluvitelnou diskriminaci.

 Doslovné relevantní citace z vyhlášky č. 398/2009 Sb.:

§ 2

             (1) Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo při zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování projektoé dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb

 a) pozemních komunikací a veřejného prostranství3),

b) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,

c)    společných prostor a domovního vybavení bytového domu obsahujícího více než 3 byty (dále jen „bytový dům“), upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení 4),

***

Příloha 1

***

            3.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

             3.2.1. Ovladače v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu musí vyčnívat nad povrch okolní plochy nejméně o 1 mm. Reliéfní značky nesmí být ryté a vpravo od ovladače musí být příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby. Pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět. Další požadavky na provedení ovladačů výtahů a na jejich označení reliéfními značkami stanoví příslušné normové hodnoty.

             3.2.2. Požadavky na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci v kleci výtahu i ve stanicích stanoví příslušné normové hodnoty.

             3.2.3. Tam, kde před vstupem do klece výtahu řídící systém signalizuje směr budoucí jízdy výtahu, musí být zajištěna informace také pro osoby se zrakovým postižením, zejména využitím hlasové fráze

Text ke stažení zpracován zde ve formátu doc:

Bezbariérový výtah (doc; 33 KB)

Zpracoval: Viktor Dudr, SONS, listopad 2015


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.