Usnesení IX. celostátního shromáždění SONS

Publikováno 30.05.2016 08:40 Volejník Rudolf


Závěrečná usnesení IX. celostátního shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku konaného dne 28. května 2016 v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě

 

 1. Delegáti IX. celostátního shromáždění SONS ČR, z. s. schválili:
  1. novelu Stanov SONS ČR, z. s. 100 hlasy pro, 0 hlasy proti, s 1 zdržením;
  2. zprávu o činnosti SONS ČR, Z. S. za období mezi jejím VIII. a IX. celostátním shromážděním 93 hlasy pro, 1 hlasem proti, se 7 zdrženími;
  3. zprávu o hospodaření SONS ČR, Z. S. za období mezi jejím VIII. a IX. celostátním shromážděním 93 hlasy pro, 0 hlasy proti, se 7 zdrženími;
  4. zprávu republikové revizní komise SONS ČR, z. s. za období mezi jejím VIII. a IX. celostátním shromážděním 96 hlasy pro, 0 hlasy proti, s 5 zdrženími.
 2. Delegáti IX. celostátního shromáždění SONS ČR, z. s. zvolili prezidentem SONS ČR, z. s. 85 hlasy z 94 platných Václava Poláška. Druhý kandidát Aleš Klabouch obdržel 9 hlasů.
 3. Delegáti IX. celostátního shromáždění SONS ČR, z. s. zvolili viceprezidentem SONS ČR, z. s. veřejnou volbou 86 hlasy pro, 3 hlasy proti s 9 zdrženími Rudolfa Volejníka.
 4. Delegáti IX. celostátního shromáždění SONS ČR, z. s. zvolili 7 stálých členů republikové rady v tomto pořadí:

Jméno

Počet hlasů

Luboš Zajíc

95

Jan Příborský

78

Josef Cerha

77

Jan Šnyrych

51

Petr Mašek

47

Dagmar Filgasová

44

Radek Žalud

44

Pořadí náhradníků:

Milan Arner

38 (ve druhém rozřaďovacím kole veřejnou volbou 51)

Pavel Rogaczewski

38 (ve druhém rozřaďovacím kole veřejnou volbou 37)

Ludmila Pavelková

34

Marie Fialová

32

Břetislav Verner

27

Zdeněk Hluší

24

Renata Moravcová

23

Václav Fanta

19

Pavel Paldus

12

 

 1. Delegáti IX. celostátního shromáždění SONS ČR, z. s. zvolili tříčlennou republikovou kontrolní komisi ve složení:

Jméno

Počet hlasů

Renata Jandrtová

82

Věra Macháčková

80

Josef Skalník

62

Pořadí náhradníků:

Pavla Andrýsková

42

Eva Benešová

29

 

 1. celostátní shromáždění SONS ČR. z. s. ukládá statutárnímu orgánu předložit příslušnému soudu návrh na změnu ve spolkovém rejstříku spolu se Stanovami upravenými podle nového občanského zákoníku, schválenými nejvyšším orgánem spolku a statutárním orgánem podepsanými; schváleno jednomyslně.
 2. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. ukládá prezidentovi a příslušným útvarům SONS ČR, z. s. zaměřit se na sledování systému legislativy, na uplatňování připomínek k právním předpisům a vyhodnocování jejich dopadu na život lidí se zrakovým postižením (100 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržení).
 3. celostátní shromáždění ukládá prezidentovi, viceprezidentovi, Republikové radě, příslušným odborným útvarům, oblastním odbočkám a klubům vytvářet podmínky pro propagaci a zviditelňování naší organizace směrem k odborné i laické veřejnosti a pro odborně fundovanou osvětu o specifikách života osob se zrakovým postižením (100 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržení).
 4. celostátní shromáždění ukládá prezidentovi a příslušným útvarům i nadále věnovat zvýšenou pozornost problematice zaměstnanosti lidí s těžkým zrakovým postižením; systematickou podporou a osvětou zlepšovat postavení těchto osob na trhu práce (100 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržení).
 5. celostátní shromáždění ukládá prezidentovi a všem složkám SONS ČR, z. s. věnovat zvýšenou pozornost problematice osob seniorského věku se zrakovým postižením v návaznosti na Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí s přihlédnutím ke specifikům této početně významné skupiny (100 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržení).
 6. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. ukládá prezidentovi a příslušným útvarům pokračovat v získávání a realizaci projektů financovaných z evropských strukturálních fondů (98 hlasů pro, 0 hlasů proti, 3 zdržení).
 7. celostátní shromáždění ukládá prezidentovi, viceprezidentovi a Republikové radě hledat způsoby:
  1. jak optimalizovat vztahy s o.p.s., jichž je SONS zakladatelem tak, aby byly odstraněny třecí plochy v poskytování stejných registrovaných sociálních služeb, především sociálně aktivizačních služeb;
  2. Bude-li SONS společně s o.p.s., jichž je zakladatelem, považována za jeden hospodářský podnik - podle závěru Evropského soudního dvora -, bude nutno zajistit nadpoloviční většinu hlasů SONS ČR, z. s. ve Správních a Dozorčích radách o.p.s. (93 hlasů pro, 0 hlasů proti, 8 zdržení).
 8. Na základě vlastních statistických údajů, jakož i zjištění Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E. Macana SONS ČR, z. s. po léta pozoruje strmý pokles braillské gramotnosti nevidomých. Hlavním důvodem tohoto nežádoucího trendu je zvyklostmi a předpisy daná možnost úplně a prakticky nevidomým dětem a mladým lidem, aby jejich zákonní zástupci nebo oni sami rozhodli, zda se budou či nebudou učit číst a psát Braillovým písmem. Taková praxe je u dobře vidících dětí a mladých lidí už více než 250 let naprosto nemyslitelná. SONS ČR, z. s. bude proto energicky usilovat o to, aby bylo Braillovo písmo v povinném vzdělávání postaveno na roveň písma běžného (96 hlasů pro, 1 hlas proti, 4 zdržení).
 9. SONS ČR, z. s. bude vyvíjet aktivity vedoucí ke zpřístupňování či zachování dosavadní přístupnosti webových stránek a služeb nejen veřejných institucí, ale i dalších subjektů, jejichž informace či služby mohou být prospěšné pro osoby s těžkým zrakovým postižením. Této oblasti se SONS ČR, z. s. bude věnovat jednak pokračováním ve vytváření metodik zpřístupňování reagujících na nové trendy (např. na prudký rozvoj mobilních aplikací) a jednak dalším rozvíjením výstupů projektu Blind Friendly Web. Postupně by měla být schopna přesvědčovat o potřebnosti zpřístupnění a nabízet pomoc v této oblasti všem subjektům, velkými bankovními institucemi a mezinárodními obchodními řetězci počínaje a podnikateli či zájemci na lokální úrovni konče (96 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 zdržení).
 10. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. ukládá prezidentovi, viceprezidentovi a Republikové radě usilovat o navrácení SONS do NRZP za dodržení podmínky rovného postavení (parity) vůči ostatním významným skupinám zdravotního postižení jako sluchově, tělesně apod. (99 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 zdržení).
 11. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. ukládá republikové kontrolní komisi provádět každoročně kontrolu daní, nájmů a pojistného souvisejících s nemovitým majetkem ve vlastnictví a užívání SONS (100 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržení).
 12. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. přijalo tři prohlášení:
  1. Česká televize odpírá informace nevidomým koncesionářům (přijato jednomyslně);
  2. Prohlášení k zastupování českých nevidomých na úrovni Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (92 hlasů pro, 1 hlas proti, 6 zdržení);
  3. Prohlášení k inkluzivnímu vzdělávání nevidomých na základních a středních školách (96 hlasů pro, 1 hlas proti, 3 zdržení).

Závěrečná usnesení IX. celostátního shromáždění SONS ČR, z. s. byla v tomto znění schválena dne 28. května 2016 v Havlíčkově Brodě.

V Havlíčkově Brodě dne 28. května 2016

Za návrhovou komisi: Rudolf Volejník, předseda

 


 

V podobě ke stažení (formát DOCX)