Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a SONS podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci

Publikováno 06.06.2022 09:16 Chlanda Luboš


Ke slavnostnímu podpisu došlo na konferenci konané v Zrcadlové kapli Klementina 19. května 2022.

Memorandum o spolupráci

mezi

Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky (dále jen SKIP),

Mariánské náměstí 190/5, 110 00 Praha 1

a

Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaným spolkem, (dále jen SONS), Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1

V Praze 19. května 2022

 

SKIP a SONS společně prohlašují, že:

 

 • přistupují k sobě navzájem s hlubokým respektem a kolegialitou;
 • povzbuzují knihovny a oblastní odbočky SONS ke vzájemné spolupráci (vždy podle svých možností).

 

SKIP a SONS se dohodly, že budou usilovat o spolupráci především v oblasti:

 

 1. všestranné podpory rozvoje knihovnických a informačních služeb pro osoby se zrakovým postižením ve všech typech knihoven;
 2. rozvoje a aktualizace metodiky práce zaměstnanců knihoven;
 3. školení knihovníků v oblasti práce s osobami se zrakovým postižením;
 4. odstraňování architektonických a informačních bariér pro osoby se zrakovým postižením;
 5. přístupnosti webových stránek knihoven pro osoby se zrakovým postižením;
 6. realizace aktivit podporujících rozvoj čtenářství a informační a mediální gramotnosti dětí i dospělých se zrakovým postižením;
 7. realizace volnočasových, vzdělávacích i dalších aktivit se zaměřením na rozvoj kompetencí osob se zrakovým postižením;
 8. vzájemné spolupráce při prezentaci činnosti knihoven, celostátních i regionálních aktivit SKIP a činnosti oblastních odboček SONS;
 9. prezentace aktivit knihoven v časopise Zora;
 10. vytváření podmínek pro realizaci aktivit v rámci festivalu prezentace zájmové činnosti a dovedností zrakově postižených, např. při Dnech umění nevidomých;
 11. spolupráce při zajišťování celostátních sbírek na podporu zrakově postižených.

 

Za tím účelem budou:

 

 • pořádat celostátní, regionální či místní setkání svých zástupců zaměřenána témata spolupráce;
 • vyhledávat a využívat příležitosti k financování společných projektů;
 • vzájemně konzultovat nové metody a trendy v oblasti využití speciální techniky pro osoby se zrakovým postižením.

 

Toto memorandum o spolupráci podepsali:

 

V Praze 19. května 2022

 

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.                                     Mgr. Luboš Zajíc

předseda výkonného výboru SKIP                            prezident SONS ČR, z.s.