Šedesáté výročí založení první organizace nevidomých v Opavě

Publikováno 29.08.2022 14:56 Odbočka Opava


Potřeba sounáležitosti od pradávna svádí lidi dohromady. Nejinak tomu je i v moderní době. Obzvláště tehdy, když s někým sdílíme stejné zájmy.

Na konci srpna 2022 uplynulo šedesát let od založení první samostatné organizace zrakově postižených v Opavě.

Do roku 1952 existovaly různé skupiny zdravotně postižených, které se sdružovaly v menších organizacích. Zrakově postižení měli Svaz samostatných slepců, který sídlil v Brně.

V roce 1952 bylo vedením státu rozhodnuto, že se všechny organizace zdravotně postižených sloučí v jednu společnou organizaci. Vznikl Svaz invalidů, ve kterém mělo každé postižení svoji sekci.

Toto uspořádání ale zrakově postiženým vůbec nevyhovovalo. Požadavky vycházející z jejich osobitých potřeb nebyly vždy pochopeny a respektovány. Chyběla dostatečná informovanost, přednost byla dávána početnějším skupinám s jiným zdravotním postižením. Z tohoto důvodu usilovali o osamostatnění.

V Opavě se to částečně podařilo změnit založením první organizace nevidomých, stále však začleněné ve Svazu invalidů. Slavnostní schůze se konala 29. 08. 1962 v dnes již neexistujícím hotelu U červeného raka na Krnovské ulici. Při svém vzniku měla 34 členů.

Jejím prvořadým úkolem byla snaha poskytovat pomoc všem těžce zrakově postiženým z Opavy a okolí. Oslovili přednostu Očního oddělení nemocnice v Opavě, MUDr. Josefa Štefka. Rozvinula se úspěšná spolupráce, která přinesla mnoho dobrých výsledků.

Dalším úkolem bylo vyhledávání vhodného zaměstnání především pro členy. V té době se naskytla příležitost zaměstnat takto zdravotně postižené na telefonních ústřednách jako spojovatele. Po absolvování kurzu byli zaměstnáni v několika podnicích našeho okresu.

Pro společenské vyžití členů se připravovaly různé kulturní akce, odborné a vzdělávací besedy a přednášky. Pořádaly se poznávací a tematické zájezdy, exkurze a ozdravné pobyty. Mladí členové si založili svůj klub mládeže, společně s hudebně-dramatickým souborem.

Po listopadových událostech roku 1989 se objevila možnost realizovat již dříve vzniklé tendence odtrhnout organizaci nevidomých od Svazu invalidů.

Vznikly dvě samostatné organizace – Česká unie nevidomých a slabozrakých a Společnost nevidomých a slabozrakých ČR.

Spojením (16. 06. 1996) do jednotné organizace, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), tak obě organizace položily základy pro vznik moderní organizace s profesionálními službami pro těžce zrakově postižené. Činnost organizace se postupně rozvinula do dnešní podoby s bohatým rejstříkem pomoci na všech úrovních potřeb.

Prací naší odbočky jsme si získali dobré jméno nejen u veřejných institucí, na městských a obecních úřadech, ale také u všech zrakově postižených občanů v ČR.

Důkazem toho je, že na Celorepublikovém shromáždění  SONS v roce 2006, bylo svěřeno našemu členu a předsedovi odbočky panu Josefu Stiborskému vedení celé organizace. To trvalo do roku 2012.

V současné době nabízíme a zajišťujeme Odborné sociální poradenství, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním, půjčovnu kompenzačních pomůcek, rekondiční a ozdravné pobyty, dobrovolnou dopomoc, pravidelné kulturní, společenské a sportovní akce, klubovou činnost, atd.

Podílíme se rovněž na odstraňování bariér, např. digitální hlasové majáčky, povelové soupravy pro nevidomé v prostředcích MHD, vodicí linie apod.

Provádíme korekturu Braillových popisků na obalech léků ve spolupráci s Model Obaly, a. s. Poskytujeme konzultace při výrobě plastických map měst a památek.

Pro Městskou knihovnu Petra Bezruče připravujeme popisky digitálních knih v Braillově písmu.

Prezentujeme problematiku zrakového postižení formou besed na školách všech úrovní.

Seznamujeme oftalmology s kompenzačními pomůckami pro ZP hrazenými zdravotními pojišťovnami, včetně jejich předvedení.

Umožňujeme odbornou praxi studentům VŠ a VOŠ na základě uzavřených smluv.

Zdarma vydáváme měsíčník INFORMÁTOR ve zvětšeném tisku, v Braillově písmu i v elektronické podobě. Distribuujeme měsíčník HLÁSKA v Braillově písmu i formou digitálního textu.

Věříme, že jsme tak důstojně navázali na cestu, kterou nám připravili naši předchůdci. Byli jimi:

paní Herta Mošová – Niesnerová, paní Anna Smolínková – Bártková, pan Bohumír Beinhauer, pan Richard Halama, pan Pavel Hečko, pan Stanislav  Kristejn, pan Jiří Křeska, pan Günter Rybka a pan Josef Sommer, kteří tvořili první výbor organizace.

My jim touto připomínkou chceme vyjádřit naše poděkování.

Ze vzpomínek zakládajícího člena pana Güntera Rybky k padesátému výročí založení opavské organizace připravila

Lenka Martínková