Program podpory odstraňování bariér v Praze pro rok 2022

Publikováno 30.09.2021 08:42 Brašna František


Obrázek
  • Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1698 ze dne 12. 7. 2021 byl schválen Program podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2022;
  • program navazuje na dotační program vyhlášený v roce 2021;
  • smyslem programu je prostřednictvím finančního příspěvku motivovat majitele a provozovatele prostor užívaných veřejností k bezbariérovému zpřístupnění těchto prostor, přestože jim zákon tento krok explicitně neukládá – cílem je rozšiřovat možnosti využít občanskou vybavenost, služby a nabídku kulturního a sportovního vyžití v Praze pro co nejširší veřejnost;
  • o podporu mohou žádat fyzické i právnické osoby včetně městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací;
  • výše maximální dotační podpory se vzhledem k typu žadatele a zamýšleného opatření pohybuje od 50 – 100% celkových nákladů na realizaci projektu;
  • grant je vyhlašován jako dvouletý - začátek přijímání žádostí je 1. 10. 2021, uzávěrka příjmu žádostí je 30. 11. 2021; realizace samotného projektu a čerpání podpory je možné od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023.
  • předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro tento program podpory v roce 2022 je 2,5 mil. Kč (přestože se alokace zdá vzhledem k nákladům na některá náročnější opatření poměrně nízká, podat žádost rozhodně smysl má!);
  • v průběhu zpracování žádosti je možno využít konzultací na oddělení rozvoje dopravy odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy:

odkaz na podmínky výzvy: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/doprava_a_odstranovani_barier/program_podpory_v_oblasti_pristupnosti_2022.html

Zdroj: MHMP