Podpis dohody o vstupu SONS do NRZP

Publikováno 15.03.2022 08:53 Chlanda Luboš


Dne 14. března 2022 byla nejvyššími představiteli obou organizací, tedy prezidentem SONS Lubošem Zajícem a předsedou NRZP Václavem Krásou podepsána dohoda, která upravuje podmínky vstupu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky do střechové Národní rady osob se zdravotním postižením.

Dohodu předtím schválila téměř jednomyslně Republiková rada SONS na svém druhém zasedání v tomto funkčním období, v pátek 4. března.

Opětovné vstoupení SONS do NRZP by mělo přinést zvýšení schopnosti SONS prosazovat zájmy nevidomých a slabozrakých, zároveň možnost uvnitř NRZP na specifika zrakově postižených upozorňovat tak, aby mohla být již při rozhodování NRZP brána v úvahu.

Na nejbližším Republikovém shromáždění NRZP bude prezident SONS kandidovat do předsednictva NRZP a viceprezident do Republikového výboru NRZP. Pochopitelně jde o volené funkce, nicméně vedení NRZP se zavázalo, že bude kandidaturu představitelů SONS maximálně podporovat.

V dohodě bylo dále stanoveno, že NRZP i SONS budou spolupracovat při připomínkování legislativy, budou si vyměňovat informace, SONS byla nabídnuta i účast v redakční radě časopisu Mosty.

Vzájemná informovanost a koordinace se netýká jen republikové úrovně, naopak je v dohodě uvedeno, že funkcionáři SONS na krajské úrovni mohou vstoupit do krajských NRZP a že vedení obou organizací budou spolupráci na krajské úrovni podporovat.

NRZP se také zavázala vyvinout maximální úsilí, aby členem Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením byl vždy nejméně jeden představitel SONS určený naší Republikovou radou. Tato domluva může být velmi prospěšná ve chvíli skončení mandátu současného zástupce SONS ve VVOZP, jímž je nyní Václav Polášek.

Po vyplnění přihlášky a splnění všech povinností řádného člena plynoucích ze stanov NRZP se SONS stane členskou organizací NRZP k 1. dubnu 2022.

Věřím, že tímto znovuvstoupením SONS do NRZP směřujeme k upevnění našeho postavení aktivního, spolupracujícího a konstruktivního spolku hájícího zájmy slabozrakých a nevidomých v naší zemi.

Luboš Zajíc – prezident SONS ČR, z. s.


Obrázky

Mgr. Luboš Zajíc a Mgr. Václav Krása při podpisu Mgr. Luboš Zajíc a Mgr. Václav Krása při podpisu
Mgr. Luboš Zajíc a Mgr. Václav Krása při podání rukou Mgr. Luboš Zajíc a Mgr. Václav Krása při podání rukou