Označování zastávek a označník


Obrázek

Vybavení a dopravní značení autobusových a trolejbusových zastávek

Označování zastávek

Zastávky se označují označníkem zastávky s dopravním značením dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky MDaS č. 30/2001 Sb., kterou se zákon provádí při respektování ČSN EN 12899-1, která řeší požadavky na konstrukci označníku podle ČSN EN 12767. Příklady svislého dopravního značení jsou uvedeny v obr. 5.

Označník zastávky 
- tvoří příslušná dopravní značka „Zastávka" IJ 4a nebo IJ 4b umístěná na zastávkovém sloupku nebo podobné nosné konstrukci,
- obsahuje zastávkové informační prvky, které vyjadřují název a typ zastávky, označení zastavujících linek, cenové podmínky, případně tarifní pásma apod. Pokud zastávka slouží pro přestupy se dvěma a více označníky (a v odůvodněných případech i na protilehlých zastávkách) doplňují se štítky v Braillově písmu s názvem zastávky, druhem provozu a stručnou směrovou orientací. 

S ohledem na cílovou skupinu a pokrytí informacemi maximální množství cestujících je nutné např.: na  označníku autobusového terminálu nebo nádraží osadit štítek jak s braillským textem, tak i s reliéfním popisem (tzn. např.: s informací nástupiště 2 v kontrastním, dobře hmatném reliéfním písmu a současně i v braillském písmu).

- tabule pro umístění jízdních řádů a dalších informací umístěné na společné nosné konstrukci,
- další vybavení (prodejní jízdenkový automat, odpadkové koše).

Značkou „Zastávka" musí být označeny všechny zastávky. Totéž platí i pro hlavní zastávkové informační prvky HD.
Označník zastávky musí být umístěn tak, aby byl viditelný pro všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích, nesmí zakrývat svislé dopravní značení nebo zařízení.
Vlastní konstrukce označníku musí být řešena tak, aby umožnila bezpečný průchod chodců a dopravní značka na ní umístěná byla vždy kolmo k ose vozovky zastávkového pruhu. Do výšky 2,2 m od úrovně plochy nástupiště nesmí zařízení umístěná na označníku, resp. sloupku označníku přesahovat mimo nosnou konstrukci o více než 0,20 m. Informační tabule s jízdními řády musí být řešena tak, aby byly čitelné i osobami malého vzrůstu a osobami na vozíku, nejvýše však 1,20 m. Přístup vozíkem musí být možný až k označníku. Na důležitých zastávkách je vhodné doplnit označník o dálkově ovládaný systém převodu vizuálních informací na akustické. Ve vzdálenosti 0,80 m před označníkem musí být umístěn vizuálně a hmatově registrovatelný kontrastní signální pás zajišťující osobám s omezenou schopností orientace jeho nalezení.
Pokud to podmínky nedovolují, je možné umístit označená zastávek na jiném vhodném místě. Zastávky se doporučuje označovat jedním označníkem i v případě zastávek sdružených.

Nápisy informačních prvků musí být provedeny vhodným typem a velikostí písma. V případě užití piktogramů je nutno vycházet z mezinárodních symbolů stanovených ČSN ISO 7001.
Tabule pro jízdní řády se zpravidla umisťují na konstrukci označníku kolmo k nástupní hraně nástupiště nebo kolmo k ní obrácenou směrem k cestujícím.
Zastávka může být na nezbytně nutnou dobu označena přenosným označníkem, který však musí přiměřeně splňovat výše uvedené podmínky.
Vzdálenost bližšího okraje označníku zastávky k hraně nástupiště musí být u všech zastávek nejblíže 0,60 m a nejdále 2,00 m. Pokud je přístup cestujících na zastávku situován na začátku nástupiště, v místě zastávkového označníku, musí být zachována šířka pro příchod na plochu nástupiště nejméně v šíři 1,50 m; ve stísněných podmínkách lze připustit 0,90 m.

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.

 

Značka Zastávka:                                                 Značka Zastávka:
Č. IJ 4a pro MHD nebo HD integrovanou                 Č. IJ 4b pro silniční linkovou (příměstskou)
se symbolem vozidla nebo vozidel, které                neintegrovanou, se symbolem vozidla.
v zastávce zastavují.                                              

 


Obrázky

IJ 4a IJ 4a
IJ 4b IJ 4b
Štítky v Braillu Štítky v Braillu
Označník_návrh k diskuzi_Praha Označník_návrh k diskuzi_Praha