Měsíčník SONS Česká Lípa č. 66 září 2021

Publikováno 27.08.2021 14:25 Odbočka Česká Lípa


Měsíčník  SONS  CL

  č. 66 září 2021

 

                  Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             470 06 Česká Lípa

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

Pracovníci a kontakty:

Mgr. Ilona Šolínová          tel.: 603 935 436 – sociální poradkyně    

                                                                      a sociálně aktivizační služby

Ing. Miroslav Šetek          tel.: 778 768 394 - sociální poradce

Jana Řehořková              tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová          tel.: 778 768 391

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h kontaktní den pro veřejnost

                                                   + sociálně právní poradna

Úterý:        administrativní den

Středa :     9       –        15h    sociálně aktivizační služby

                                             +sociálně právní poradna                                                    

Čtvrtek:      administrativní den

 

Pátek:        9      –         15h     sportovní den

                       

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ilona Šolínová

Pokladnice:  Mgr. Ilona Šolínová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl, Marie Říhová

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na září 2021:

1.9. 9:00 Masáže

      9:30 Cvičení na židli

      10:00 Klub 75+

      11:00 Informace o průběhu a výsledcích celostátního shromáždění SONS ČR

      13:00 Příprava sportovní akce Zlatý střed

2.9. Administrativní den

3.9. Příprava sportovní akce Zlatý střed

4.9. Sportovní akce Zlatý střed 

6.9. Kontaktní den pro veřejnost

7.9. Administrativní den

8.9. 9:00 Masáže

      9:30 Cvičení na židli

      10:00 Trénink paměti

     11:00 Kolektivní poradenství

     13:00 Příprava výtvarné dílny

9.9. Administrativní den

10.9. Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

13.9. Kontaktní den pro veřejnost

14.9 Administrativní den

15.9. 9:00 Masáže

         9:30 Cvičení na židli

        10:00 Cvičení na zvládání negativní emocí

        11:00 Kolektivní poradenství

        14:00 Jednání oblastní rady

16.9. Administrativní den

17.9. Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

20.9. Kontaktní den pro veřejnost

21.9. Administrativní den

22.9. Hravé sporty na zahradě odbočky

23.9. Administrativní den

24.9. Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

27.9. Kontaktní den pro veřejnost

28.9. Státní svátek

29.9. 9:00 Masáže

       9:30 Cvičení na židli

      10:00 Kolektivní poradenství

      11:00 Velké klubové setkání

30.9. Administrativní den

 

Informace k masážím

Masáže budou poskytovány každou středu:

Paní Merková  (tel. kontakt:  774 276 048)

Paní Hešková  (tel. kontakt: 487 522 240)

 

V případě zájmu se individuálně objednávejte přímo masérkám.

 

Členský příspěvek na rok 2021

Máte možnost uhradit členský příspěvek na rok 2021 na naší odbočce SONS Česká Lípa či bankovním převodem. Děkujeme za Vaši přízeň.

 

 

Srdečně blahopřejeme: Martě Kloučkové, Jaroslavě Strakové, Miroslavě Wortnerové, Haně Špačkové

 

 

Informace ze Sociálně právní poradny SONS ČR od pana Mgr. Luboše Zajíce

Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Jedním z nejčastěji dotazovaných a používaných právních předpisů v naší poradně je zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb.). Právě tento zákon byl nedávno novelizován, a to zákonem č. 252/2021 Sb. – ostatně v některém z předchozích článků jsem již na tuto novelizaci upozorňoval. Pojďme se nyní podívat, co nového novela přinesla.

Z pohledu zrakově postižených nejde o nic převratného, spíše o drobná vylepšení.

Při stanovování výše příspěvku u pomůcek s cenou do 10 tisíc korun bylo jasně upřesněno, že spoluúčast příjemce činí 1 000 Kč, změnil se vlastně jen text ustanovení, význam zůstává beze změny.

K obdobné (spíše technické) změně došlo i u příspěvku na pořízení motorového vozidla, kde bylo stanoveno, že pokud je cena předem zakoupeného vozidla nižší než příspěvek, na který by dle zákona vznikl nárok, příspěvek se poskytne v nižší výši a není třeba jeho nevyužitou část vracet.

 

Zákon nově explicitně obsahuje ustanovení, že zletilou osobu může v řízení o nároku podle tohoto zákona zastupovat člen domácnosti, který je k tomu oprávněn podle občanského zákoníku.

Procesní zjednodušení se týká i příspěvku na mobilitu, kdy se v případě zastavení či obnovení výplaty příspěvku na mobilitu nebude vydávat rozhodnutí, oprávněná osoba je pouze vyrozuměna, rozhodnutí by se vydávalo pouze na vyžádání.

Lehce zpřísněno je ustanovení upravující povinnosti oprávněné osoby hlásit skutečnosti rozhodné pro povinnost vracet příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část, ustanovení zní nově takto:

„Oprávněná osoba nebo jiný příjemce příspěvku na zvláštní pomůcku, popřípadě zvláštní příjemce je povinen

 

 1. a) písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část podle § 12, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne vzniku této skutečnosti,

 

 1. b) na výzvu krajské pobočky Úřadu práce prokázat skutečnosti rozhodné pro posouzení vzniku povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část podle § 12, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, není-li v této výzvě určena delší lhůta. Nebudou-li na základě výzvy tyto skutečnosti prokázány, vzniká povinnost příspěvek na zvláštní pomůcku vrátit; ustanovení § 12 odst. 2 až 4 tím nejsou dotčena."

 

Na tomto místě považuji za prospěšné zrekapitulovat skutečnosti, za nichž vzniká povinnost příspěvek na zvláštní pomůcku, resp. jeho poměrnou část vrátit:

 

Oprávněná osoba je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky,

nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce,

v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce,

v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku přestala zvláštní pomůcku užívat,

 

Z výše uvedených pravidel existují výjimky, nicméně jsem považoval za užitečné tuto povinnost příjemce příspěvku po nějakém čase opět připomenout.

 

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Když jsem mluvil o „drobných vylepšeních“, měl jsem na mysli zejména ustanovení týkající se průkazu.

 

Novelizační bod č. 8. jednoznačněji, než dosud stanoví, že pokud dojde ke skončení platnosti průkazu jako veřejné listiny, přičemž v posudku příslušné okresní správy sociálního zabezpečení již bylo dříve stanoveno, že nárok na průkaz je trvalý, pak při žádosti o vydání dalšího průkazu již jednoznačně nebude znovu vyžadován nový posudek.

 

Navíc je nově v zákoně uvedeno, že bez časového omezení, resp. trvale se u osob starších 18 let věku vydávají rozhodnutí v případech určitých konkrétních zdravotních stavů podstatně omezujících schopnost pohyblivosti či orientace.

 

Mezi těmito uvedenými zdravotními stavy jsou i zraková postižení odůvodňující přiznání nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, pro ZTP - „oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,“

pro ZTP/P – „neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,“

Za potěšující lze také jistě označit, že se podařilo alespoň do jisté míry zlepšit situaci lidí, jimž končí platnost průkazu, ať již nároku nebo jen dokladu jako veřejné listiny, když do zákona byla přidána tato věta:

 

„Krajská pobočka Úřadu práce 90 dní před koncem platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením jako veřejné listiny písemně informuje jeho držitele o končící platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením."

 

Tím alespoň byla prodloužena dříve naprosto nesmyslná lhůta 60 dnů před skončením platnosti průkazu, v níž bylo jedině možné požádat o průkaz nový, navíc na tuto skutečnost bude oprávněná osoba Úřadem práce automaticky upozorněna. Věřme, že se tak do velké míry podaří problém s navazováním průkazů odstranit.

 

Poslední změnou, kterou popisovaná novela přinesla, je zařazení dvou dalších zdravotních postižení do přílohy zákona, čímž osoby takto postižené získají nárok na příspěvek na pomůcku či mobilitu, při splnění všech dalších podmínek. Jde o těžkou demenci s neschopností chůze a autistickou poruchu s těžkým funkčním poškozením, s opakovaně závažnými projevy autoagrese či heteroagrese.

Účinnost: Důležité je mít na paměti, že výše představená novela nabude účinnosti až 1. ledna 2022.

 

Něco pro zajímavost

Stres je součástí každodenního života. Nelze se mu zcela vyhnout. Např. T. H. Holmes a R. H. Rahe (psychiatři a autoři teorie vlivu stresu a životních událostí na tělesná onemocnění) tvrdí, že v podstatě každou životní změnu, která vyžaduje přizpůsobení, lze vnímat jako stresovou. Spadají sem ale i takové momenty jako dovolená nebo Vánoce.

Malá dávka stresu nás motivuje a stimuluje. Příliš silný a dlouhodobý stres nám ničí život a zdraví. Je velmi důležité naučit se s ním pracovat a zvládat ho.

 

Sedmero fyzického uvolnění:

 • Protistresové dýchání (pomalý nádech, prudký výdech).
 • Zpomalení tempa pohybů a řeči.
 • Uvolnění obličeje (masáží, omytím vodou, hlazením uší).
 • Jednoduchá tělesná cvičení (jednoduché pohyby k uvolnění tenze v oblasti ramen a šíje, protažení).
 • Autorelaxační cvičení (Schultzův autogenní trénink, Jakobsonova progresivní relaxace, jógové cviky).
 • Procházka, jiná fyzická aktivita.
 • Protistresové masáže (zejména trapézů, šíje, lýtek, chodidel).

 

Sedmero psychického uvolnění:

 • Přepnutí do přítomného okamžiku – smyslů.
 • Přepnutí mozku (soustředění se na něco jiného než na stresovou situaci).
 • Poslech relaxační hudby.
 • Vizualizace spokojenosti.
 • Autosugesce zvládnutí stresu.
 • Myšlenková relaxace (imaginace, meditace).
 • Ventilace v komunikaci (vypovídat se, svěřit se někomu).

 

Trénink paměti

Ve shluku písmen najděte a vypište všechna smysluplná slova. Jedno slovo může být také součásti jiného slova

 

X Y K R O K O D Ý L E S T A N O S M A X S K A B E L A K B O R O V I C E N A V Á L P O S E L K A Š E L A N O I V A N A D Ý M K A M I L B R Ý L E D N E S V A D B A L Í K V Ě T A P A S T A A Y I N X S F I N X Z Y l Q P R L J O K

 

Trénink paměti opět vyhodnotíme na velkém klubovém setkání. Užívejte posledních letních dnů, těšíme se na Vás!