Memorandum o spolupráci

Publikováno 26.02.2018 11:12 Volejník Rudolf


Memorandum o vzájemné spolupráci

 

 

Účastníci memoranda:

 

MINISTERSTVO VNITRA

    ČESKÉ REPUBLIKY

 

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7- Letná

Kontaktní adresa:   Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

 

  Zastoupena:   JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních technologií a projektového řízení

  

 

SONS

 

  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (dále jen SONS ČR, z. s.)

  

 

  se sídlem:   Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

 

 

  jednající:   Mgr. VÁCLAV POLÁŠEK, prezident SONS ČR, z. s.

 

 

 

 

uzavírají

 

 

 

toto memorandum o vzájemné spolupráci

(dále „memorandum").

 

 

 

 

Preambule

 

 

  SONS ČR, z. s. je největší organizace s celostátní působností sdružující osoby s těžkým zrakovým postižením. Jejím posláním je hájit zájmy těchto osob a poskytovat služby vedoucí k integraci osob se zrakovým postižením do společnosti. Jednou z priorit je odstraňování informačních bariér. Proto SONS ČR, z. s. poskytuje mimo jiné služby v oblasti přístupnosti elektronických informačních systémů, účastní se práce Odborné pracovní skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a je v oblasti přístupnosti partnerem dalších státních organizací i soukromých subjektů.

  

 

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 5, odst. 2, písm.f), zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, Ministerstvo vnitra jako orgán veřejné správy postupuje při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Ministerstvo vnitra bude koordinovat naplňování ustanovení zákona č. 365/2000 Sb. v souvislosti s implementací nových nástrojů eGovernmentu.

  

 

 

 

Základní cíle

 

 

Cílem memoranda je vzájemná a dlouhodobá spolupráce SONS ČR, z. s. a Ministerstva vnitra, napomáhající zajištění požadavků na přístupnost stávajících i nově vznikajících nástrojů a služeb eGovernmentu, dále spolupráce v propagaci přístupnosti v oblasti státní správy a ve zvyšování povědomí o otázkách přístupnosti při vývoji nových nástrojů eGovernmentu. SONS ČR, z. s. je připravena nabídnout Ministerstvu vnitra své služby v oblasti přístupnosti, zejména možnost odborných konzultací, uživatelských testů a auditů přístupnosti.

  

 

 

 

Forma spolupráce

 

 

Účastníci memoranda se zavázali spolupracovat v uvedených tématech a dohodli se zejména:

  

 

  sdílet relevantní informace a témata zejména v oblasti vývoje nových nástrojů eGovernmentu a přípravy nové legislativy, která by mohla mít vliv na přístupnost elektronických služeb a informací,

  

 

ve vzájemné spolupráci řešit otázky přístupnosti nástrojů eGovernmentu,

 

prostřednictvím komunikačních kanálů a akcí Ministerstva vnitra předávat cílovým skupinám ve městech, obcích a regionech v ČR informace o aktivitách a zaváděných opatřeních,

  

 

  umožnit vzájemnou prezentaci obou organizací na příslušných akcích, které budou uznány oběma účastníky memoranda jako vhodné.

  

 

 

Společné hodnocení memoranda

 

 

  Účastníci memoranda se dohodli, že se budou scházet na výzvu kteréhokoliv z účastníků a po vzájemné dohodě za účelem vyhodnocení plnění memoranda, k němuž oba připraví příslušné podklady.

  

 

  Účastníci memoranda určí osoby zodpovědné za plnění stanovených forem spolupráce a jejich průběžné hodnocení.

  

 

  Odpovědnými osobami za oba účastníky memoranda jsou:

 

 

  Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu

 

 

  Jan Šnyrych, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

 

 

 

Výpověď memoranda

 

 

  Účastníci memoranda mohou toto memorandum kdykoliv vypovědět. Výpověď musí být zaslána písemně druhému účastníkovi. Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníkovi.

 

 

 

Ostatní a závěrečné ustanovení

 

 

  Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou.

 

 

  Bude-li některý z účastníků memoranda považovat některé informace, které bude poskytovat, za důvěrné, upozorní na to druhého účastníka. Ten je povinen zajistit, aby jeho pracovníci nebo jiné osoby, které pro něj vykonávají činnost, zachovávali vůči třetím osobám o důvěrných informacích mlčenlivost.

 

 

 

 

Změny nebo doplňky tohoto memoranda jsou možné pouze po dohodě obou účastníků, a to písemnou formou.

  

 

  Účastníci memoranda prohlašují, že se s obsahem memoranda seznámili, a připojeným podpisem stvrzují, že obsah memoranda koresponduje s jejich vůlí.

  

 

  Toto memorandum nabývá účinnosti dnem podpisu.

 

 

 

 

V Praze dne    14. 02, 2018   V Praze dne   

 

 

 

 

 

 

JUDr. Jaroslav Strouhal

náměstek ministra vnitra pro řízení sekce

informačních technologií a projektového

řízení

 

 

  Mgr. Václav Polášek prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku