Kandidátka na prezidentku SONS Dagmar Filgasová

Publikováno 05.11.2019 15:07 Volejník Rudolf


Program a profil kandidátky na pozici prezidentky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku

Vážené dámy, vážení pánové, předstupuji před Vás s nabídkou mé kandidatury na pozici prezidentky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku (SONS) ve funkčním období 2020 – 2024 a předkládám svůj profil a program. Jmenuji se Dagmar Filgasová, jsem prakticky nevidomá, v řadách SONS působím již od roku 2010 a domnívám se, že svými dosavadními pracovními a životními zkušenostmi mohu přispět k rozvoji nejen našeho spolku, ale i celé komunity osob s těžkým zrakovým postižením.

Vystudovala jsem ekonomickou fakultu Vysoké školy Báňské v Ostravě a můj profesní růst se odvíjel převážně v oblasti státní správy, především v řídících pozicích. V letech 1990 – 2004 jsem vedla ekonomické oddělení Okresní správy sociálního zabezpečení Vsetín se statutárními pravomocemi v nepřítomnosti ředitele a v letech 2005 – 2009 jsem nastoupila na pozici vedoucí ekonomického odboru Krajské správy sociálního zabezpečení pro Zlínský kraj. Poté, vlivem zhoršení zraku, jsem se věnovala ekonomickým projektům a personalistice pro neziskové organizace, v roce 2012 jsem byla jmenována ředitelkou TyfloCentra ve Zlíně, od roku 2014 jsem zaměstnancem SONS a v současné době působím jako koodinátorka SONS pro Zlínský kraj, festivalu Dny umění nevidomých na Moravě a Tyfloart a současně také vedu jedno z největších pracovišť SONS ve Vsetíně. Jsem autorkou a realizátorkou úspěšného projektu relaxačního centra nevidomých masérů ve Vsetíně, které slaví letos již páté výročí své činnosti. V tomto volebním období jsem také přímo volenou členkou Republikové rady SONS, v minulém volebním období jsem zastávala pozici v Republikové revizní komisi SONS. Předsedám Ekonomické komisi SONS a jsem tajemnicí Optimalizační skupiny SONS pro zakladatele a založené společnosti. Stála jsem u vzniku Aktiv klubu SONS, který jsme založili pro mladší a střední generaci zrakově postižených osob s cílem organizovat aktivity pro tuto věkovou kategorii. Působím rovněž jako pracovník v sociálních službách a také se věnuji poradenství pro jednotlivé odbočky, funkcionáře a zaměstnance SONS v různých oblastech.

Moje představa o budoucím směrování SONS jakožto silného a prosperujícího spolku se dá soustředit do níže uvedených oblastí:

  • Lidé na prvním místě Lidé se zrakovým postižením, členové našeho spolku, uživatelé našich služeb a další osoby s těžkým zrakovým postižením jsou těmi, pro které se snažíme stabilizovat prostředí a jejich prostor v našem státě, a kde náš spolek v rámci celostátního působení zaujímá jedinečnou pozici. Členové našeho spolku jsou základním pilířem naší činnosti, chci nabídnout všem věkovým kategoriím zrakově postižených veškerou možnou pomoc a péči a spolu se založenými společnostmi TyfloCentry, Tyfloservisem a střediskem Dědina provázet potřebné důstojným životem. Znám cestu, jak zajistit účastí v různých projektech finanční a materiálovou pomoc pro rozvoj aktivit mladé, střední a seniorské věkové kategorie. Péči o naše seniory věnuji i nyní velkou pozornost. Funkcionáři SONS jsou stavebním kamenem našeho spolku. Základnu rad Oblastních odboček vnímám jako prvek nejbližší našim členům, kterému chci pomoci dobře se orientovat v celém komunitním systému osob s těžkým zrakovým postižením a poskytnout podporu plného využití možností realizace specifických potřeb naší členské základny. Jako stabilizační prvek vnímám pozici koordinačního zaměstnance v každém kraji coby pomoc pro předsedy směřující k využití materiálového a finančního zázemí pro jejich aktivity. Zaměstnanci SONS zaujímají své specifické místo ať již v rámci sociálních služeb či v odborných střediscích anebo coby administrativní pomoc na jednotlivých odbočkách. Chci jim poskytnout možnost systémového vzdělávání a jejich seberealizaci v potřebných profesích a dovednostech. Nabízím výbornou a otevřenou komunikaci, zajímá mě zpětná vazba a díky vysoké míře empatie vždy hledám možnost pomoci či usměrnění s cílem porozumění pro potřeby zaměstnanců a přitom pevného vedení našeho spolku. Jsem otevřená všem názorům, dokážu se poučit a rovněž přiznat chybu. Veřejnost – naši spoluobčané vnímají komunitu zrakově postižených dle možností jejího poznání. Pokud dokážeme veřejnost poučit a zároveň jim přinést obohacení z úspěchů zrakově postižených umělců, sportovců a odborníků v různých profesích, obhájíme své pevné místo mezi vidomými, můžeme důstojně hájit své práva a leckdy být i příkladem pro ostatní.
    1. Zajištění podmínek pro fungování spolku Náš spolek s celostátní působností zaujímá významné místo jak pro sdružování osob s těžkým zrakovým postižením, tak rovněž pro metodiku a legislativu směrem k našim zákonodárcům a státní správě. Materiály a připomínky našich odborných středisek jsou velmi důležité pro obhajobu a získávání našich oprávněných požadavků. V minulosti i v současné době se díky SONS dočkali zrakově postižení občané naší republiky řady dobrých podmínek pro svůj důstojný život. Klíčovou podmínkou pro správné fungování SONS je zajištění dostatečné míry finančních prostředků a zaměstnanců, abychom mohli náš spolek rozvíjet v tempu dnešní doby. SONS je významným zaměstnavatelem osob s těžkým zrakovým postižením, máme mezi sebou vynikající odborníky v různých profesích, kterých si váží odborné instituce i zdravá veřejnost. Chci zajistit dostatek financí pro zaměstnávání perspektivních zrakově postižených osob, odborně je vzdělávat a pomáhat tak i stabilizaci naší členské základny. Oblastním odbočkám, které nemají zřízeno pracoviště, chci pomoci v administrativě a ekonomice tak, aby mohly využívat dostupnost finančních prostředků pro své členy a aktivity stejně jako odbočky se zřízeným pracovištěm. Nezastupitelné místo v našem spolku mají Krajské koordinační rady, které jsou základnou pro výměnu informací a zkušeností mezi odbočkami SONS a založenými společnostmi působícími v jednotlivých krajích. Každý kraj naší republiky má vlivem svého vývoje specifickou strukturu a rozložení činnosti a péče o těžce zrakově postižené občany. Mým cílem je systematicky se věnovat předsedům Krajských koordinačních rad, být s nimi v blízkém kontaktu, vést je k porozumění správného fungování činnosti SONS a založených společností v daném kraji. Bude se nám dobře dařit, pokud se v našich krajích dobře poznáme a vzájemně sladíme své potřeby a možnosti. Velmi si vážím práce předsedkyň a předsedů našich Oblastních odboček. S nimi stojí a padá dobrá tvář našeho spolku a stabilita členské základny. Budu jim nápomocna v každé situaci, kdy mne budou potřebovat. Obnovím setkávání předsedů na celostátní úrovni, zajistím důkladný tok informací pro jejich potřebu a budu naslouchat jejich názorům.
    2. SONS a založené společnosti SONS v určitém období svého působení založila pro dostupnost odborných služeb v jednotlivých krajích obecně prospěšné společnosti TyfloCentra a celostátní společnost Tyfloservis se svými krajskými ambulantními středisky. Pro pobytové sociální služby bylo založeno Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s. se sídlem v Praze. Tyto společnosti založené SONS jsou nezbytnou součástí celkové péče o osoby s těžkým zrakovým postižením v naší republice. Na IX. celostátním shromáždění SONS v roce 2016 v Havlíčkově Brodě bylo přijato usnesení o potřebě optimalizace vztahů mezi SONS a jí založenými společnostmi do budoucího období. Iniciativou současného prezidenta SONS vznikla Optimalizační skupina složená ze zástupců, ředitelek TyfloCenter, ředitele Tyfloservisu, ředitelky střediska Dědina a odborných služeb SONS, která již téměř dva roky mapuje a hledá optimální síť fungování SONS a založených společností v jednotlivých krajích. Mým cílem je nastavit vzájemné vztahy na velmi dobrou úroveň, chci poskytnout založeným společnostem odborné metodické vedení v určitých činnostech, nastavit vzájemné výměnné stáže zaměstnanců a především rozvinout dobrou spolupráci mezi SONS a založenými společnostmi v jednotlivých krajích. Důležité je odstranit třecí plochy v poskytování stejného druhu činnosti a zaplnit bílá místa, kde nejsou poskytovány spolkové ani odborné služby. Nastavím pravidelné setkávání představitelů SONS s řediteli založených společností tak, aby bylo možné vzájemně vyslechnout své názory a dle požadavků dnešní doby směrovat péči o naše těžce zrakově postižené občany.
  • Mezinárodní spolupráce V rámci mezinárodní spolupráce se SONS zařadila mezi členy Evropské unie nevidomých a Světové unie nevidomých. V Evropské unii nevidomých máme v řídícím výboru svého zástupce, rovněž zástupkyni v Evropském fóru nevidomých žen a zástupce v Komisi EUN pro styk s EU. Naše členství v mezinárodních strukturách považuji za nezbytné, jelikož přenos uplatňování práv a získávání informací na mezinárodní úrovni nás řadí mezi vyspělé členské země s možností tříbit názory i ve prospěch zrakově postižených občanů České republiky. Budu podporovat další působení SONS v mezinárodních společnostech s nabídkou vysílání našich zástupců pro získávání zkušeností na mezinárodní konference a stáže. Chci rovněž využívat možnosti evropských dotačních prostředků a pomáhat setkávání našich členů se zrakově postiženými členy z okolních zemí.

  • SONS a budoucnost Náš spolek bude tak silný, jak bude silná naše členská základna a dobře fungující služby. Budeme tak aktivní, jak budou aktivní naši členové a uživatelé služeb. Budu usilovat o to, aby SONS nebyla uzavřena do ulity jen pro své členy a uživatele služeb, ale naopak byla otevřená pro všechny, kteří pomáhají zrakově postiženým občanům a mají jim co nabídnout. Chci zlepšit vztahy mezi SONS a Národní radou osob se zdravotním postižením a vydobýt prostor pro naše názory na parlamentní a senátní úrovni. Budu dále pokračovat v prosazování našich umělců na českou i mezinárodní scénu a budovat zázemí pro neregistrovanou sportovní činnost našich členů. Zasadím se o naše práva, a to i s potřebnou mírou pokory a sounáležitosti s ostatními skupinami osob se zdravotním postižením. Mým záměrem je silné postavení SONS v naší republice tak, aby byla respektována a ctěna.

A něco navíc z mého osobního života….. V současné době žiju na Vsetíně, avšak nemám problém pracovně působit v Praze. Mám tři syny a výborné zázemí kolem sebe. Ráda tančím a zpívám, s folklórním souborem jsem procestovala řadu zemí a naučila se tak vysoké míře samostatnosti. Jsem citlivá a vnímavá vůči svému okolí, ráda buduju, vysokou míru svého pracovního nasazení kompenzuju pohodou mezi svými blízkými, pohybem a úsměvem na tváři.

S úctou

Dagmar Filgasová