Kandidát na viceprezidenta SONS Jan Šnyrych

Publikováno 05.11.2019 15:13 Volejník Rudolf


Vážení členové, funkcionáři či příznivci SONS,

jmenuji se Jan Šnyrych a rozhodl jsem se kandidovat na funkci viceprezidenta Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Kandiduji ve shodě s Lubošem Zajícem, který se uchází o funkci prezidenta SONS. Ztotožňuji se tedy s jeho kandidátským programem. Rád bych Vám ale i sám za sebe napsal něco málo o sobě a alespoň krátce a všeobecně Vás seznámil s mou představou o budoucím směřování naší organizace.

Nejprve tedy dovolte několik osobních údajů:

  • Věk: 42 let.
  • Bydliště: Praha.
  • Členství v SONS: Od devadesátých let v mém rodišti Olomouci a nyní v odbočce Praha Střed. Od roku 2016 jsem přímo voleným členem Republikové rady.
  • Zrakové postižení: Jsem prakticky nevidomý.
  • Profese: Informatika se zaměřením na zrakově postižené.

Mé dosavadní pracovní zkušenosti

Přes dvacet let se zabývám přístupností, pomůckami a obecně informatikou pro zrakově postižené. Začínal jsem jako technik v centru pro podporu studentů se zrakovým postižením Tereza na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Působil jsem u některých dodavatelů pomůcek (Proxima, Spektra, Galop) jako technik, tester a uživatelská podpora. Ve Všeobecné zdravotní pojišťovně funguji jako konzultant pro přístupnost.

Největší část mého profesního života je spojena se SONS. Asi deset let jsem pracoval v Tyflokabinetu SONS jako počítačový lektor a metodická podpora lektorů v TyfloCentrech. V rámci projektu Blind Friendly Web jsem se zabýval testováním přístupnosti. V současnosti vedu časopis Téčko, který je technickou přílohou Zory, a v SONS koordinuji aktivity spojené s přístupností webu a mobilních aplikací – spolu s kolegy přístupnost testuji, příležitostně o ní přednáším a SONS též zastupuji v Odborné skupině pro přístupnost veřejné správy při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením.

Z uvedených pozic jsem měl možnost poznat nejen obor asistivních technologií, ale obecně problematiku služeb pro podporu zrakově postižených z mnoha různých úhlů pohledu. Důležitou zkušeností je pro mě i působení v Republikové radě, které mě přivedlo k tomu více se zabývat i spolkovou činností naší organizace a dalšími aspekty, jež jsou pro fungování SONS důležité.

Proč se ucházím o funkci viceprezidenta SONS

V organizaci jsem měl možnost poznat mnoho lidí, kterých si velmi vážím a kteří pro zrakově postižené pracují s opravdovým zaujetím, i když podmínky pro práci v SONS jakožto v neziskovce mnohdy nejsou takové, jaké by byly potřeba. SONS je díky lidem v odbočkách v celé republice a díky pracovníkům jednotlivých odborných oddělení, ale také dceřiných společností stále organizací s potenciálem sdružovat nás, nevidomé a slabozraké, hájit naše zájmy, vyvíjet pro nás volnočasové aktivity a poskytovat specializované služby.

Kam by měla SONS v následujících letech směřovat

Naše organizace stojí na dvou nohách, jež by měly být stejně silné – spolková činnost odboček a klubů a poskytování specializovaných služeb, které zajišťují zejména odborná oddělení SONS.

Činnost odboček a klubů byla v minulých letech významně posílena zejména přijímáním pracovníků a registrací sociálních služeb v tzv. žlutých odbočkách, což je určitě dobře. Do budoucna je třeba zaměřit se na to, aby pracovníci odboček nacházeli na ústředí SONS co nejsilnější podporu pro svou činnost. Také bychom naše aktivity měli rozvíjet tak, abychom jimi oslovovali skupiny zrakově postižených, které dosud nejsou tolik zapojovány. Jde například o zrakově postižené rodiče, kteří se svými dětmi mají specifické potřeby, ale i další.

Pokud jde o naše odborné služby poskytované např. Tyflokabinetem, Zorou, odděleními pro digitalizaci, pro odstraňování bariér a dalšími, základy mnoha z nich byly často položeny již před dvaceti lety a někdy i mnohem dříve. Mnohé tyto služby stále fungují dobře, někdy ale běží tak trochu setrvačností. To, co slouží dobře, není třeba měnit, nicméně, abychom nezaostávali za vývojem okolo nás, plánuji se ve spolupráci s vedoucími a pracovníky daných oddělení více zaměřit na další rozvoj, rozšiřování a zkvalitňování služeb. Naše webová prezentace by svým vzhledem i strukturou měla odpovídat tomu, že se píše rok 2019, zákazníci a pracovnice Tyflopomůcek by neměli být nuceni používat eshop, který dnes už po mnoha stránkách nevyhovuje, služby v přístupnosti bychom měli veřejnosti nabízet pod nějakou zapamatovatelnou a srozumitelnou značkou, jakou byl dříve Blind Friendly Web, který už nefunguje pod křídly SONS... Takto bychom mohli pokračovat dál a dál mnoha jinými body, v nichž máme velký prostor pro další zlepšování.

Ve vztazích SONS navenek budu usilovat o to, aby SONS byla silnou a sebevědomou organizací, která ale není solitérem a umí s ostatními organizacemi zdravotně postižených komunikovat a spolupracovat všude tam, kde to pro komunitu zrakově postižených bude prospěšné. Při prosazování zájmů nevidomých a slabozrakých musíme umět hledat spojence, musíme být konzistentní a musíme být schopni naše požadavky odborně vyargumentovat.

V komunikaci chci být co nejotevřenější i uvnitř vůči funkcionářům, členům a našim dceřiným společnostem, a také navenek vůči nevidomým a slabozrakým, kteří nejsou členy SONS, a též vůči zdravé veřejnosti.

Jsem si vědom toho, že viceprezident je důležitou, zdaleka však ne jedinou osobou, která ovlivňuje, jaká naše organizace je. Podstatná je dobrá spolupráce viceprezidenta s prezidentem a samozřejmě též s funkcionáři, vedoucími oddělení a všemi pracovníky a členy SONS, bez kterých by to nešlo. Proto plně podporuji kandidaturu Luboše Zajíce. Vím, že Luboš by byl opravdu dobrým prezidentem SONS, a jsem připraven s ním spolupracovat. Současně chci nabídnout všem zájemcům o diskuzi o budoucnosti naší organizace kontakty, na kterých jsem k zastižení. V případě vašeho zájmu se s vámi rád setkám i na oblastních shromážděních vašich odboček. Věřím, že se nám v SONS podaří najít shodu nad budoucím směřováním naší organizace, a doufám, že k jejímu rozvoji budu moci v příštích letech znatelně přispět i já.

Jan Šnyrych

Mail: snyrych@sons.cz

Tel: 731 169 643