Informátor Příbram - červenec-srpen 2017

Publikováno 28.06.2017 10:37 Odbočka Příbram


Informátor SONS Příbram

 

Milí přátelé a členové SONS,

 

dostává se Vám do ruky vydání našeho Informátoru na měsíc červenec a srpen. Dvouměsíčník je to především proto, že v letních měsících je provoz našeho centra značně omezen. V úředních dnech (v pondělí a ve středu) nás v kanceláři bohužel nezastihnete. Pravidelné aktivity jako Solná jeskyně, cvičení Fit Senior a literární odpoledne v knihovně budou po dobu července a srpna pozastaveny a včas se v zářijovém Informátoru dozvíte, kdy opět startují.

Nezoufejte však, kromě prvního týdnu v červenci, kdy jsme všichni na dovolené, Vám budeme přes léto i v omezeném provozu k dispozici, ale pouze po předchozí domluvě. Sociálně právní poradna bude otevřena od 10.7. do 3.8. Schůzku si domluvte buď na telefonním čísle 778 702 405, nebo pište na e-mail hlavackova@sons.cz.

Základní poradenství, osobní návštěvy, případně jiné aktivizační činnosti si s námi můžete domluvit od 4.8. na telefonním čísle 775 438 194 nebo na e-mailu lienertova@sons.cz. K dispozici Vám po celou dobu bude i náš odbočkový e-mail: pribram-odbocka@sons.cz

Pokud budete cokoli potřebovat, volejte nám nebo pište maily a můžeme si domluvit i osobní schůzku.

Na dalších stránkách jsme pro Vás připravili informace z právní poradny a samozřejmě nechybí ani okénko do světa kompenzačních pomůcek. Přečtěte si také, jak dopadla benefiční akce Černobílý svět a co nás od září čeká.


           Představení kompenzační pomůcky

Představujeme Vám společenskou stolní hru Quardo. Pokud Vás hra zaujme a chtěli byste si ji nejdříve vyzkoušet, domluvte si schůzku u nás na odbočce a můžete si ji s námi zahrát.

Tato společenská hra je určena převážně pro nevidomé, ale mohou ji hrát i vidoucí, pokud si vytvoří podmínky jako nevidoucí. Hra Qardo obsahuje 64 hracích čtvercových žetonů s různými tvarovými vyseknutými symboly. Těchto symbolů je osm - čtverec, trojúhelník, ovál, kolečko, srdíčko, hvězdička, měsíc a domek. Od každého symbolu je osm žetonů. Každý žeton má jeden roh zešikmený, a tento by při hraní měl být v pravém horním rohu. Počet hráčů může být 2 až 8. Každý z hráčů se při hraní snaží získat souhlasné symboly a to v počtu 2 nebo 4 nebo nejvíce možných 8. Nejvyšší počet osmi sebraných žetonů nazýváme QARDO. Při hře je také důležité, aby rozdávající hráč, možno jej nazývat rychtář, dohlížel na hladký průběh hry a také na konci zkontroloval správnost součtu bodů.

Hraje se dokola, přičemž každý hráč musí mít v ruce stále 4 žetony. Když jsou všechny žetony vybrány, hráči si mezi sebou žetony tahají z ruky a snaží se získat souhlasný symbol. Hra končí, když jsou všechny žetony odložené. Pak nastává počítání získaných bodů. Je to podobné jako při karetní hře „Vole padni“.
Hra QARDO je chráněna autorským právem a jejím autorem je Václav Fanta.

 

Cena: 190  Kč vč. DPH

          Právní poradna SONS ČR, z.s.

 

    Dotaz: „Může těžce zrakově postiženého pacienta doprovázet průvodce při pobytu v lázních? Může být pobyt průvodce též hrazen zdravotní pojišťovnou?“

    Odpověď na tento dotaz přináší ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. V ustanovení § 13, které vyjmenovává služby hrazené ze zdravotního pojištění, je v odstavci 2 písmeno i) uveden i pobyt průvodce pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče. Lázeňská léčebně rehabilitační péče se řadí mezi péči lůžkovou. V ustanovení § 25 pak nacházíme přesnější vymezení podmínek, za kterých může být pobyt průvodce pojištěnce hrazen. Podmínkou je nutná celodenní přítomnost průvodce, a to vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce nebo k potřebě zaškolení průvodce v ošetřování či léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce. Zákon přítomnost průvodce jaksi automaticky předpokládá u dětí do šesti let, připouští však možnost pobytu průvodce i u pojištěnců nad tuto věkovou hranici, ovšem v tomto případě je nutný souhlas revizního lékaře zdravotní pojišťovny. Pokud je tedy souhlas revizního lékaře získán, pak pobyt průvodce hradí pojišťovna. Pobyt je hrazen pojišťovnou, u níž je pojištěn doprovázený pojištěnec, nikoliv pojišťovnou, u níž je pojištěn průvodce.

    Pojištěnec i průvodce jsou však povinni platit regulační poplatek za každý den pobytu, a to ve výši 100 Kč za jeden den.

    Ve vyhlášce č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, je stanoveno toto:

    „Pokud je pojištěnec plně odkázán na pomoc druhé osoby při sebeobsluze, je přijetí pojištěnce možné pouze po předchozím dojednání s vedoucím lékařem zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče.“

    V praxi se někteří klienti setkali s určitými obtížemi, kdy revizní lékař zdravotní pojišťovny nechtěl pojištěnci potvrdit nárok na lázeňský pobyt průvodce s pojištěncem, dokud nebude mít k dispozici souhlas vedoucího lékaře lázeňského zařízení. Proto doporučujeme, aby ten pojištěnec, který bude v lázních potřebovat pomoc průvodce, současně s žádostí reviznímu lékaři o hrazení pobytu průvodce pojišťovnou kontaktoval i konkrétní lázeňské zařízení a sdělil mu svůj zdravotní stav a požádal ho, aby mu vydal potvrzení, že s pobytem např. úplně nevidomého pojištěnce s průvodcem v konkrétním lázeňském zařízení souhlasí.

    Za pobyt v lázních je od jeho účastníků vyžadován poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. V ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) však zjistíme, že poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají „osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci“. Za osoby bezmocné si dosaďme osoby pobírající příspěvek na péči.

    Na závěr této odpovědi ještě doplňme, že pobyt vodicího psa jistě nelze považovat v kontextu výše uvedeného za pobyt průvodce pojištěnce, na možnost přijetí vodicího psa do lázeňského zařízení bude třeba aplikovat ustanovení zákona o zdravotních službách. O těchto pravidlech jsme informovali v srpnovém čísle časopisu. Zde jen připomeňme, že přítomnost vodicího psa s pacientem při hospitalizaci je možná, avšak v rámci pravidel stanovených vnitřním řádem konkrétního poskytovatele zdravotních služeb.

 

 

             Na Černobílý svět svítilo sluníčko

Jak vypadá život ve tmě, si mohli vyzkoušet návštěvníci „Černobílého světa“. Navazoval na „Černou kavárnu“, kterou každoročně pořádá příbramské divadlo společně s příbramskou odbočkou Sjednocené organizace pro nevidomé a slabozraké (SONS) v D-klubu. Letos „Bílá pastelka“ dospěla do věku 18. let, tak se pořadatelé na počest její dospělosti, rozhodli kavárnu rozšířit na celodenní akci i před kulturním domem.

„Černá kavárna“ dala opět návštěvníkům možnost vyzkoušet si, jak funguje jejich hmat, čich nebo sluch. Mohli si zahrát i společenské hry, jako jsou piškvorky, Člověče, nezlob se, domino a další. I tyto hry se dají hrát s absencí zraku, i když to vůbec není jednoduché. Protože 80% všech informací získáváme zrakem, tak není jednoduché uchopit skleničku, když přesně nevíte, kde stojí a nevylít ji. I schody vedoucí do D-klubu není lehké zdolat, i když máte vedle sebe navigátora.

Venku se zápolilo se zdoláním dalších disciplín. Třeba takový showdown. To je něco jako ping-pong, pouze míčky nelétají nad sítí, ale posílají se pod ní. Míčky chrastí, takže sluchem můžete rozeznat jejich pohyb. Cílem je strefit se do soupeřovy branky – dolíku ve stole.
U krabicové stezky jste se museli zout a citem v chodidle poznat, po čem šlapete.

Další disciplínou byl goalball, To je … no, prostě soutěžící sedí na karimatkách a musí si hlídat celou svojí stranu a míč, který posílá soupeř chytit. Návodem byla rolnička v míči. Jak se orientujeme v terénu s bílou holí, jste si mohli vyzkoušet při průchodu vyznačenou stezkou, kterou na jedné straně lemovaly obrubníky chodníku a na druhé zábrany.

„Černobílý svět“ přijela navštívit i výkonná ředitelka SONS ČR Ing. Věra Hrádecká. Osobně si všechno vyzkoušela, showdown si zahrála s vedoucí příbramské odbočky SONS Radkou Lienertovou.

Paní ředitelka byla z akce nadšená a velmi ocenila příbramské divadlo, které celou akci spolupořádalo, a nemohla uvěřit, že asistenci vykonávala děvčata z divadla. V „Černé kavárně“ to vůbec nebylo jednoduché. Vždyť taky holky musely projít školením. Byla potěšena i tím, že Město Příbram na akci přispělo částkou 20 000 korun.

U stánku SONS bylo pořád plno. Nejen, že jste si mohli koupit výrobky klientů tohoto sdružení, ale zájem vyvolaly především různé pomůcky nevidomých. A zájem byl i o Kanta. To je vodící pes Andrey Hlaváčkové. Provede ji bez problémů ulicemi, upozorňuje na překážky a řadu dalších potřebných věcí pro nevidomé. Na „Černobílém světě “ například ukázal, jak podá paničce hůlku, když jí upadne. Všechny pobavil hledáním lavičky. Před pódiem postavili pořadatelé židli a Andrea vydala pokyn: „Najdi lavičku!“ Kanto se měl vypravit k židli, která stála nejblíž. Tu ale naprosto minul a šel k nejbližší, plně obsazené lavičce. Tam se zastavil a téměř vyzývavě se díval na sedící lidi, až se se smíchem zvedli a místo uvolnili. Kanto se těšil i velkému zájmu návštěvníků, a to nejen dětí. Neustálé hlazení mu zřejmě vůbec nevadilo.

Na akci jsme se mohli přesvědčit o šikovnosti nevidomých lidí. S obdivem jsem si prohlížela obrazy zrakově postiženého Karla Červenky (v klobouku). A nejen já. Karel prodal více jak polovinu vystavených děl. Mimochodem, i já jsem si obraz koupila. Návštěvníci se  začali shlukovat u pódia, když začal zpívat nevidomý konzervatorista Radek Žalud. Kromě zpěvu se živí i montováním programu pro nevidomé do počítačů a zároveň dělá lektora výuky. Tak to už vůbec nedovedu pochopit! K neopakovatelné atmosféře přispěly i kapely, které se celý den střídaly na pódiu.

A jak dopadla „pastelka“? Zeptala jsem se Radky Lienertové: „Vybralo se téměř deset tisíc korun.“  Já to nedokážu posoudit. To je hodně nebo málo? „To je úplně neuvěřitelné. Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.“

A ještě jsem se zeptala Anny Čiperové, jak je s akcí spokojená? „Černobílý svět naprosto splnil naše očekávání. Reakce návštěvníků byly velice milé. A naprostá většina byla velmi překvapena tím, jak je život ve tmě těžký. Já jsem chtěla moc poděkovat všem kapelám a souborům, což byly – Pohoda Blues, Origami, Annanna´s, Pindy z gyndy, Roofers, Bacha baby a Ladies & Gentleman´s. Vystoupily bez nároků na honorář ve prospěch „Bílé pastelky“. Zrovna tak bych ráda poděkovala svým kolegyním, studentům z Gymnázia pod Svatou Horou, příbramským dobrovolným hasičům a všem ostatním brigádníkům, kteří se sami hlásili s tím, že by rádi pomohli. Média nám sdělují jednu negativní zprávu za druhou. Ale ten, kdo se často pohybuje mezi lidmi, ví, že stav společnosti je fajn.“

 

           A co nás čeká a nemine v září?

    Po letních měsících se můžete těšit samozřejmě opět na pravidelné aktivity, mezi které patří pondělní cvičení pro seniory se zrakovým postižením pod vedením odborné lektorky, dvakrát do měsíce se opět budeme setkávat v knihovně Jana Drdy v Křižáku a poslouchat společně audioknihy a každých čtrnáct dní budete mít možnost pobýt v solné jeskyni. Čekají nás čtvrteční tvořivá a sportovní odpoledne, kdy si zase zahrajeme šipky, showdown nebo bowling a budeme vyrábět třeba svíčky a mýdla. Z kurzů se můžete těšit na práci s ovčím rounem, bubnování na africké djembe a zcela nový trénink paměti pro nevidomé. Společně se určitě vydáme i na další výlet.

 

Těšíme se na Vás opět v září!

Váš SONS Příbram