Informátor 7/2020

Publikováno 13.07.2020 14:45 Odbočka Tábor


Vážení přátelé,

sedím po dlouhé době v kanceláři za pracovním stolem a mám radost, že poslouchám při aktivizační službě rozhovory našich členů. Měření krevního tlaku, hladiny cholesterolu a cukru dnes vyšlo na 1. července, na první den druhého pololetí. To první se vlivem řady okolností vyvíjelo jinak, nežli jsme si představovali. Přejme si, aby to druhé proběhlo lépe. Určitě je k tomu potřeba poslouchat své tělo, rady lékařů a nezavírat se doma o samotě.

Jednou z významných akcí v Táboře bylo 6. července slavnostní shromáždění, k 605. výročí upálení Mistra Jana Husa, které proběhlo v Sezimově Ústí na Kozím Hrádku.  Proč došlo k takovému hroznému činu? V období před touto událostí vládli tři papežové a bojovali mezi sebou o moc. Zneužívali svá mocenská postavení a předepisovali již zchudlým lidem různé daně a poplatky ve formě odpustků. Tím doplňovali svoji pokladnu na další války a vedení i nákladného života. Jan Hus proti tomuto zlořádu vystoupil a opírající se o znění Nového zákona v Bibli a s přesvědčením o protiprávním jednání části církve. Zaplatil za svůj postoj, který šířil veřejně, životem. Proč? Měl pravdu o selhání lidského faktoru v církvi. Jeho odkaz lze opravdu najít v současnosti. Byl to Jan Hus, který napsal vyznání o Pravdě: Miluj Pravdu, Braň Pravdu, Chraň Pravdu!

Ivana Töröková

Pracovník v sociálních službách Tábor

 

 

Státní svátky 5. a 6. července

  1. července se slaví jako den připomenutí symbolického výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Přišli ze Soluně a v rámci své misie na Velké Moravě prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který Cyril vytvořil také písmo zvané hlaholice.
  2. červenec – Mistr Jan Hus je bezesporu významnou postavou našich dějin. Narodil se kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic a byl římskokatolickým knězem, českým středověkým náboženským myslitelem, vysokoškolským pedagogem, reformátorem a kazatelem a jedním z nejvýznamnějších českých středověkých myslitelů. Stal se osobností volající po nápravě církve. Jeho slova byla slyšet nejen na pražské univerzitě, ale i v kostelích a kaplích. I v Betlémské kapli formoval Hus svoji kritiku. Žádal, aby se církev vzdala svého majetku. Ve svých pracích otevřeně kritizoval mravní úpadek církve. Proto velmi rychle upadl v nemilost. V roce 1412 byl Hus donucen opustit Prahu. Jedno ze svých útočišť nalezl na Kozím hrádku. Pracoval na svých rukopisech a také kázal. Do kostela však nesměl. Své učení chtěl obhájit na Kostnickém koncilu. Římský král Zikmund Lucemburský mu zajistil bezpečný příchod, návrat mu však zaručit nemohl. Jeho vliv nestačil na církevní moc a tak byl Jan Hus 6. 7. 1415 odsouzen za kacířství, zbaven kněžského úřadu a následně upálen na hranici. Popel nasypali do řeky Rýn. Jeho působení na jihu Čech zanechalo osudovou stopu. Nejen prosté obyvatelstvo, ale i páni, zemané, bohatí měšťané, jeho příznivci přijali nejen jeho odkaz, ale i jméno. Stali se Husity.

Sociálně právní poradna: eRecepty a lékový záznam

Mnozí z Vás se již v praxi setkali s předepisováním léčiv na elektronické recepty. Jejich vystavování je pro lékaře povinné, vystavení listinných receptů je možné jen v určitých zákonem specifikovaných výjimečných situacích. Každý eRecept má vlastní identifikátor, soubor dvanácti alfanumerických znaků, který pacient může obdržet na papírové průvodce, mobilním telefonem jako SMS nebo e-mailem. Tento identifikátor může být vyjádřen dvěma způsoby: buď oním řetězcem dvanácti znaků, což je při vyzvedávání léků v lékárně trochu náročnější, protože lékárník musí přesně opsat všech dvanáct znaků bez jediné chybičky, což se nemusí vždy napoprvé podařit. Druhou, pohodlnější variantou, je vyjádření identifikátoru čárovým nebo QR kódem (ideální pro ty, kdo jsou vybaveni chytrým telefonem). Tento kód pak lékárník čtečkou z displeje telefonu sejme, aniž musí cokoliv opisovat, a v tu chvíli se mu již (funguje-li vše, jak má) váš konkrétní recept na úložišti eReceptů zobrazí a lékárník může začít s vydáváním léku.

Sotva jsme si na tuto novinku zvykli, byl do naší legislativy zaveden nový institut, tzv. lékový záznam. V praxi jde o to, že v úložišti elektronických receptů, v němž je kromě záznamu jaké léky nám kdo a kdy předepsal, také zaznamenáno, zda, kdy a od koho si pacient léky vyzvedl. Byť jistě nelze popřít, že znalost těchto informací lékaři či lékárníky může být v mnoha případech pro pacienty prospěšná, zejména při zvažování předepsání a vydání dalších léků, zároveň to s sebou pochopitelně nese určité riziko. Pacient nemusí vždy chtít, aby každý lékař, jehož služby využije (např. stomatolog či gynekolog) věděl o všech jiných lécích, které pacient užívá, protože tento údaj může být mnohdy velmi citlivý a důvěrný.

Po určitém přetahování mezi oběma komorami Parlamentu ČR bude od 1. června 2020 účinný § 81d zákona o léčivech (z. č. 378/2007 Sb.), který lékový záznam upravuje. Jeho první dva odstavce přesně ocituji:

„(1) Lékový záznam umožňuje pacientovi, lékaři, farmaceutovi a klinickému farmaceutovi nahlížení na údaje o léčivých přípravcích předepsaných a vydaných konkrétnímu pacientovi, které jsou obsažené v centrálním úložišti elektronických receptů, včetně jejich dalšího zpracování.

(2) Chce-li lékař nebo klinický farmaceut poprvé nahlédnout do lékového záznamu pacienta, je lékový záznam pacienta zpřístupněn lékaři a klinickému farmaceutovi až po prokázání totožnosti pacienta u poskytovatele zdravotních služeb; tato podmínka nemusí být splněna pro lékaře a klinické farmaceuty u poskytovatele, u kterého již v rámci poskytnutí zdravotní služby byl pacientovi předepsán elektronický recept a na tento recept bylo pacientovi vydáno alespoň jedno balení léčivého přípravku. Totožnost pacienta se prokazuje prostřednictvím systému eRecept ověřením čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu v základním registru obyvatel.“

Podmínky upravené dalšími odstavci již budu parafrázovat:

Při nahlédnutí do lékového záznamu lékař či farmaceut vidí následující údaje:

  1. a) informace o předepsaných léčivých přípravcích,
  2. b) informace o vydaných léčivých přípravcích,
  3. c) identifikační údaje lékaře a farmaceuta, resp. příslušného zdravotnického zařízení či lékárny.

Pacient sám o sobě vidí tytéž údaje, ale také to, kdo a kdy do jeho lékového záznamu nahlédl.

Zákon dále stanoví, že lékaři i farmaceuti smějí do lékového záznamu konkrétního pacienta nahlížet jen tehdy, pokud pacientovi poskytují nějakou službu. Takže pokud by nějaký lékař či lékárník nahlíželi na údaje o pacientech, aniž by k tomu měli důvod, pacient má možnost to zjistit, a jednalo by se o protiprávní čin.

Lékař má možnost vidět konkrétní údaje v lékovém záznamu pacienta po dobu pěti let, lékárník pouze po dobu jednoho roku.

Od 1. června 2020 mají tedy lékaři a farmaceuti za podmínek uvedených výše právo v souvislosti s poskytováním zdravotní služby nahlížet do lékového záznamu pacienta, přičemž je stanovena fikce souhlasu pacienta. To znamená, že možnost nahlížení vznikne u všech pacientů automaticky.

Co když souhlasit nechceme

Způsob vyjádření nesouhlasu, popř. udělení souhlasu pacienta k nahlížení jen některým lékařům či farmaceutům upravuje vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, (č. 329/2019 Sb.), konkrétně § 12, opět cituji:

„(1) Pacient může vyjádřit nesouhlas s nahlížením na údaje zobrazující se prostřednictvím jeho lékového záznamu, nebo dříve vyjádřený nesouhlas odvolat

  1. a) prostřednictvím služby webové aplikace pro pacienty,
  2. b) oznámením zaslaným prostřednictvím datové schránky pacienta nebo datové schránky zákonného zástupce, pokud je pacient nezletilým dítětem, do datové schránky Ústavu, nebo
  3. c) zasláním listinného podání s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla Ústavu.“

Ústavem zákon míní Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Luboš Zajíc

Sociálně právní poradna SONS Praha

(celý článek naleznete na: https://www.sons.cz/05-2020-Informace-a-odpovedi-na-dotazy-ze-Socialne-pravni-poradny-SONS-P4008762.html)

 

Nepravidelné kulturní okénko: Košík.cz – jednoduše pro všechny

 

Kosik.cz poskytuje on-line nákup potravin, drogerie a potřeb pro domácí mazlíčky včetně dovážky. Kosik.cz má na svém e-shopu více než 15 000 položek, od křupavého pečiva až po drogerii. Vždy část z nich spadá do kategorie akčního zboží Kosik.cz. Nákupy přivezou, takže se vyhneme frontám i nošení těžkých tašek. Díky špičkově vybaveným autům dodržují teplotní řetězec potravin. Zákazníkům Kosik.cz odemkne nejlepší ceny na trhu díky věrnostnímu programu. Tašky a vratné lahve se dají odevzdat kurýrům při převzetí nákupu.

Dotazy Vám rádi zodpoví

každý den od 7 do 23 hodin.

 

Telefon: 226 220 500

E-mail: zakaznici@kosik.cz

 

Pohled pod pokličku lidského těla

 

V dnešní přetechnizované době se i medicína více zaměřuje na technické prostředky a metody pro prevenci i léčbu a stále více se vzdaluje přírodním zásadám a tím i přírodním lékům a postupům. Člověk je produktem přírody a jako takový by měl žít podle jejich zákonů a zásad. Proto se mu také uprostřed ní nebo v nejužším kontaktu lépe žije.

Jeden z předních odborníků přírodní medicíny, Jiří Janča (1924 – 2005), který se seznámil při operaci s účinky akupunktury. Tuto metodu pak studoval a postupně se začal prakticky zabývat fytoterapií, homeopatií, reflexologií a dalšími metodami. Zároveň si prohluboval své znalosti studiem anatomie, fyziologie a dalšími obory západní medicíny.

Protože v měsíci červenci je nejvíce ohrožen krevní oběh, ráda bych se mu pod pokličkou lidského těla v tomto čísle chvíli věnovala. Krevní oběh je uzavřenou cévní soustavou, kterou tvoří srdce a cévy. Potíže se mohou projevovat mravenčením v končetinách, křečemi svalů, změnou srdečního rytmu nebo ztěžknutím nohou.

Čína nám sice v uplynulých měsících připravila nelehké spaní, ale z hlediska medicíny je příkladem starých a osvědčených poznatků přírody. Tradiční čínská medicína je stará několik tisíc let. Nepodléhá trendům, nemá žádné „zaručené recepty, po kterých se stane zázrak“, protože ke každému člověku přistupuje individuálně. Čínský lékař dokázal rozlišit 12 pulzů, které odpovídají 12 orgánům. Vypozoroval, že každý z těchto orgánů se jednou za 24 hodin dostane na dvě hodiny do aktivní činnosti a 12 hodin nato se dostane na dvě hodiny do útlumu. Stejně jako měsíční přílivové vlny, které oběhnou Zemi dvakrát za 24 hodin. Naše vnitřní moře má tedy své přílivy a odlivy, tj. prokrvení a odkrvení, kterými uvádějí do aktivní činnosti jednotlivé orgány. V tomto uzavřeném okruhu proudí životní energie a dvojice orgánů má vzájemnou funkční souvislost a jejich aktivní hodiny následují po sobě. Každou hodinu se tak mění stav našeho organismu a tuto skutečnost vyjádřili Číňané v tzv. orgánových hodinách. Mezi 19. a 21. hodinou se dostává do činnosti obal srdce - krev. Všechny důležité živiny jsou přenášeny do každé buňky v těle. V tuto dobu se nedoporučuje vyvíjet činnosti, které by nás fyzicky nebo psychicky vyčerpávaly. V této době člověk velmi dobře vnímá, a proto je to doba vhodná pro poslech hudby, čtení a odpočinek. V této době je nejúčinnější působení antibiotik. Lze provádět i natírání bolestivých míst.

Léčba by měla být komplexní, celistvá, která uvede tělo do stavu rovnováhy nebo alespoň do stavu blízkému rovnováze.  

Ani západní medicína nezaostávala, anglický lékař Wiliam Harvey (1578 - 1657) objevil krevní oběh v lidském těle. Prováděl pokusy a pozorování. Pomocí stříkačky vstřikoval zvířatům do cév barviva, pak je pitval a studoval. Rozřezal jim srdce a studoval srdeční chlopně. Logickou úvahou vyvodil, že srdce čerpá krev, která obíhá v těle. Když konečně v roce 1628 publikoval své dílo Anatomické pojednání o pohybu srdce a krve, stal se terčem posměchu. Mnozí lékaři ho považovali za „potrhlého“ a jeho teorii za absurdní, nemožnou a škodlivou. Než však v roce 1657 zemřel, museli uznat, že měl pravdu.

Pavla Heřmanová

Pracovník v sociálních službách Tábor

 

Rekondiční pobyt

Vážení členové,

rekondice bude! J Pokud nám to nějaká „vyšší moc“ nepřekazí, tak v sobotu 29. 8. odjíždíme do našeho známého a krásného rekreačního střediska Nová Louka u Albrechtic nad Vltavou. Opět Vás bude čekat hezký týdenní program, který už připravujeme. Důležitá informace pro Vás: Přihlášky jsou připravené k vyzvednutí u nás v kanceláři. Prosíme, neodkládejte jejich vyzvednutí, protože je nutné zařídit potvrzení od lékaře a nyní během prázdnin mohou čerpat dovolenou. Zaplacení zálohy 1.000,-Kč prosíme uhradit do 31. 7. Kristýně Voborské.

Těším se.

Kristýna Voborská

Vedoucí pracoviště Tábor

 

Informace k akcím

Jak jistě víte, některé akce se tradičně přes prázdniny nekonaly. My se ale rozhodli, že když nám COVID sebral měsíce, které jsme měli strávit s Vámi, tak si je vezmeme zpět teď. I o prázdninách se můžete těšit na Měření i Váš oblíbený kurz pedigu a mnoho dalšího. Sledujte náš plán akcí.

Přijďte mezi nás.

 

Termíny plánovaných akcí

ČERVENEC 2020

st.

 1.

červenec

Měření

 9:00

hod.

čt.

 2.

červenec

Zdravotní procházka-bude upřesněno

 

 

út.

 7.

červenec

Jednání Oblastní rady

 13:30

hod.

čt.

9.

červenec

Beseda o městě Tábor

(výročí 600 let)

 10:00

hod.

út.

14.

červenec

Šikovné ruce

 9:30

hod.

čt.

 16.

červenec

Výstava Jana Saudka (Galerie u Radnice) – sraz 10:30 na Žižkově náměstí

 10:30

hod.

út.

21.

červenec

Trénink paměti

10:00

hod.

st.

22.

červenec

Kdo si hraje, nezlobí

10:00

hod.

út.

28.

červenec

Pedig

13:00

hod.

st.

29.

červenec

Pedig

13:00

hod.

 

SRPEN 2020

st.

 5.

srpen

Měření

 9:00

hod.

čt.

 6.

srpen

Zdravotní procházka-bude upřesněno

 

 

út.

 11.

srpen

Trénink paměti

 10:00

hod.

po.

17.

srpen

Jednání Oblastní rady

 13:30

hod.

út.

18.

srpen

Kdo si hraje, nezlobí

 10:00

hod.

čt.

 20.

srpen

Zdravotní procházka-bude upřesněno

 

 

út.

25.

srpen

Pedig

13:00

hod.

st.

26.

srpen

Pedig

13:00

hod.

29. 8. - 5. 9.

Rekondiční pobyt

 

 

 

Prosíme o přihlášení se na akce, abychom dostatečně zajistili ochranná opatření. Zdravotní procházky budou přizpůsobeny skupině přihlášených a především počasí.