EET novinky červen

Publikováno 20.06.2017 20:45 Volejník Rudolf


Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (dále „VVZPO“) měl na programu svého pravidelného zasedání dne 12. Června 2017 i bod „EET a nevidomí, kontrola úkolu uloženého 23. března Ministerstvu financí“.

  1. Jako první k danému bodu vystoupila náměstkyně ministra financí Alena Schillerová, která v kostce sdělila následující: úkol byl splněn. MF a GFŘ (Generální finanční ředitelství) ve spolupráci se SONS a NRZP jsou připravena text návrhu vládního nařízení pod pracovním názvem „Návrh nařízení vlády … o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb“ vládě k projednání předložit. Vyloučením některých tržeb z evidence tržeb se rozumí tržby přijaté samostatně výdělečně činnou nevidomou, prakticky nevidomou a hluchoslepou osobou, držitelem průkazu ZTP/P s příslušným piktogramem. Dotčená osoba provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců a spolupracujících osob. Počítá se s dočasností nařízení do plného zpřístupnění evidence tržeb i daňového portálu včetně garance přístupnosti v případě aktualizací softwaru. Evidenční aplikace má být zpřístupněna k 1.7., zatímco s plným zpřístupněním daňového portálu se s ohledem na technické těžkosti počítá v průběhu září 2017. Přístupnost konzultuje, vyhodnocuje a posvěcuje pracovní skupina technických odborníků, jejímž klíčovým členem je Jan Šnyrych.
  2. Michal Rada, předsedající poradního orgánu VVZPO pro zpřístupnění elektronizace veřejné správy upozornil na skutečnost, že mohou existovat i nevidomí držitelé průkazu ZTP/P bez slepeckého piktogramu a vznesl dotaz, jak se s nimi naloží. Sám v tuto chvíli žádné řešení nenavrhuje. V té souvislosti je třeba podotknout, že SONS (a zvláště jeho právněsociální poradna) důtklivě doporučovala všem nevidomým, prakticky nevidomým i hluchoslepým držitelům průkazů ZTP/P, aby při výměně průkazu osazení karty piktogramem požadovali. Pro nápravu stavu, na který Michal Rada upozornil, bude nutné jednat s Úřadem práce.
  3. Václav Krása, místopředseda NVVZPO konstatoval, že se pracovní skupina pro zpřístupnění EET nevidomým schází. Zde pro upřesnění podotýkám, že se dosud jednalo o skupiny dvě: jednu pro textaci nařízení (ta svoji práci víceméně skončila) a druhou pro přístupnost, která bude pracovat patrně na věčné časy. V. Krása ve shodě se stanoviskem SONS upřednostňuje variantu vládního nařízení, ve které nebude výslovně uvedeno časové omezení platnosti. Zánik platnosti nařízení bude podmíněn stoprocentní přístupností EET a daňového portálu pro dotčenou skupinu osob. V. Krása v této souvislosti navrhl, aby VVZPO vládu svým dnešním usnesením zavázal, že zrušení předmětného nařízení s VVZPO předem projedná. SONS s tímto návrhem bez výhrad vyslovila souhlas.
  4. Ve svém vystoupení jsem úvodem řekl, že jsme byli při jednáních o EET na úrovni MF a GFŘ s NRZP v zásadě ve shodě až na posuzování schopností nevidomých; sdělil jsem, že tento problém zde nebudu otevírat, sahá nad rámec tématu jednání. Rozhodl jsem se tak proto, že se ani Václav Krása o schopnostech či lépe neschopnostech nevidomých ani slovem nezmínil. Dále jsem podtrhl aktivní účast SONS na věcné i odborné přípravě návrhu nařízení. Vyslovil jsem souhlas s přijetím varianty nařízení, ve které nebude výslovně stanovena lhůta ukončení jeho platnosti i s návrhem V. Krásy na povinnost vlády zrušení nebo změnu zprošťovacího nařízení nejdříve projednat ve VVZPO.
  5. Závěr: bylo jednomyslně přijato usnesení, jehož oficiální text dosud nemáme k dispozici. Podstatou je zproštění povinnosti vést evidenci tržeb pro osoby nevidomé, prakticky nevidomé a hluchoslepé, držitele průkazu ZTP/P s příslušným piktogramem bez zaměstnanců a spolupracujících osob; zrušení či změnu vládního nařízení je nutné předem projednat s VVZPO.