Druhé mimořádné zasedání Republikové rady

Publikováno 03.10.2020 16:09 Volejník Rudolf


Zpráva z druhého mimořádného zasedání Republikové rady SONS

 

Druhé mimořádné zasedání RR (v pořadí sedmnácté v tomto volením období) se sešlo dne 24. září 2020 opět (jako ono první mimořádné květnové) na půdě našeho Střediska výcviku vodicích psů. Při příležitosti určení data zasedání jsme u prezidenta objevili skrytý dar umění předpovídat počasí, který před námi po léta úzkostlivě tají patrně pro případ, že bychom o jeho služby, nasazení a zkušenosti v SONS už dále nestáli; pak by se mohl úspěšně živit jako meteorolog – předpověděl totiž celý týden předem, že ve čtvrtek 24. září bude natolik příjemné počasí, že se můžeme sejít venku na zdravém vzduchu (hned den nato se počasí přepnulo téměř do zimního režimu).

Než přistoupím ke zprávě o obsahu zasedání samotného, musím uvést, že bylo svoláno ještě šest dní před vyhlášením nouzového stavu, jehož prováděcí opatření nám účinně zabránila v konání odloženého celostátního shromáždění v plánovaném říjnovém termínu.

 

Toho 24. září jsme se sešli hlavně ze dvou důvodů: sdělovací prostředky průběžně a masivně straší veřejnost a nám nezbylo než se přesvědčit, zda máme jakožto organizace sdružující převážně starší osoby stále ještě dost kuráže sejít se v poměrně hojném počtu na jednom místě. A ten druhý důvod? Tušili jsme, ač neradi, že nám bude sněmování shora rázně zatrhnuto a museli jsme přijmout nějaká protiopatření.

 

Z 21-členné RR se nás sešlo 14, tedy dvě třetiny, a kdyby nás bylo o dva míň, nebyli bychom usnášeníschopní. A trochu malověrně jsme se obávali, že i celostátní shromáždění může zavánět neusnášeníschopností. Přesto jsme 12 hlasy se dvěma zdrženími odhlasovali usnesení, že platí naše rozhodnutí z 27. května konat shromáždění 5. a 6. října v Táboře. Krajští koordinátoři dostali za úkol dotázat se delegátů a náhradníků ze svých odboček, zda jsou i za ztížených epidemiologických okolností ochotni do Tábora přijet (všichni se dověděli, že pro přibližně sto našich delegátů máme v hotelu k dispozici sál pro 600 lidí, takže předepsané vzdálenosti můžeme snadno dodržovat, že se hotel stále dezinfikuje atd.). v úterý 29. září do 12:00 jsme obdrželi velmi potěšující a povzbudivou zprávu: ze 109 nominovaných delegátů se k účasti opakovaně zavázalo 98 osob, což daleko převyšuje ohrožení neusnášeníschopností. Tento výsledek svědčí o kladném vztahu našeho členstva ke svému spolku ve chvílích, kdy je toho nejvíce třeba.

 

Jak už jsem naznačil shora, RR se právem obávala, že naše odhodlání konat shromáždění 5. a 6. října v Táboře nám nebude nic platné, a byla tudíž přinucena rozhodnout, jak v této věci dál postupovat. Na základě věcné a nijak nevyhrocené diskuse bylo nakonec osmi hlasy pro, pěti hlasy proti a jedním zdržením přijato níže citované usnesení: „Pokud z jakýchkoli důvodů neproběhne X. celostátní shromáždění svolané na 5. a 6. října 2020 do Tábora, bude do 31. října 2020 celostátní shromáždění svoláno na listopad 2020, a to jako jednodenní, do místa s optimální dopravní dostupností pro většinu delegátů. Nebude-li možné uskutečnit ani takto svolané celostátní shromáždění, Republiková rada rozhodne o dalším postupu, a to hlasováním per rollam."

 

Poté následovalo další ožehavé téma: opětné prodloužení mandátu statutárních představitelů (prezidenta a viceprezidenta) SONS. otázka prodloužení či neprodloužení mandátu úzce souvisí s důvěrou vůči osobám statutární funkce zastávajícím. Republiková rada po diskusi za nepřítomnosti prezidenta a viceprezidenta rozhodla jednomyslně takto: „Republiková rada SONS ČR, z. s. vyjadřuje důvěru stávajícím statutárním představitelům, prezidentu Václavu Poláškovi a viceprezidentu Rudolfu Volejníkovi a žádá je, aby setrvali ve svých funkcích do konání X. celostátního shromáždění, nejpozději však do 31. prosince 2020."

 

Dalším stěžejním bodem jednání byla ohrožená sbírka Bílá pastelka 2020. Školy nám odříkají studentské dvojice, hledáme dobrovolníky jinde, musíme se mobilizovat sami uvnitř spolku i dceřiných společností. Flintu do žita neházíme, sbírku uspořádáme – zatím nám ji žádné vládní, ani jiné usnesení nezakázalo. Vy, kdo tuto zprávu čtete, také pomozte: Můžete ve svých oblastních odbočkách, celostátních klubech či tyflocentrech vytvořit vlastní sbírkové dvojice. Bližší informace o potřebě dobrovolníků vám sdělí oddělení zdrojů a najdete je i na stránkách Bílé pastelky a na jejím Facebooku. Nejzazší termín podání pomocné ruky je čtvrtek 8. října. Sbírka samotná proběhne ve třech dnech: 12.-14. října.

 

Sešel se i Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením, ve kterém je SONS samostatně zastoupena prezidentem. Ten prosadil přijetí návrhu, aby se u osob s jednoznačně trvalým těžkým zdravotním postižením neopakovalo zdlouhavé zkoumání zdravotního stavu při podávání žádosti o příspěvek na kompenzační pomůcku. Nyní tedy bude záležet na tom, do jaké míry budou brát     příslušné rozhodovací státní orgány vážně názor VVOZP.

 

Téměř týden před zasedáním RR se konala onlajnová schůzka s MPSV o novém zákoně o některých právech osob doprovázených psem se speciálním výcvikem: Hlavním jablkem sváru je tu požadavek zavedených cvičitelských subjektů na členství v uznávaných mezinárodních organizacích oproti snaze ne úplně zavedených subjektů o víceméně nekontrolovanou volnost v nabízení psů-pomocníků. Zevrubnou zprávu z jednání podal náš zástupce L. Zajíc, který rovněž podrobně a průběžně informuje představitele držitelů vodicích psů.

 

Závěrem všem zájemcům o dění v Republikové radě SONS doporučuji v těchto zmatených týdnech a měsících čas od času sledovat rubriky „Aktuality“, „Celostátní shromáždění“ a „republiková rada“ na stránkách www.sons.cz.

 

Rudolf Volejník