Dopis prezidenta SONS ČR, z. s., k X. Celostátnímu shromáždění 2020

Publikováno 01.07.2019 15:01 Lienertová Radka


Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo oblastní odbočky a celostátního klubu, vážené ředitelky a vážení ředitelé obecně prospěšných společností,

v souladu s čl. XV. Odst. 4) Stanov svolává Republiková rada X. celostátní shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku na 22.-24.5.2020 do hotelu Palcát v Táboře.

Dovolte, abych Vás seznámil s úvodními informacemi:

 • Místem konání celostátního shromáždění bude Jihočeský kraj, město Tábor, hotel Palcát na adrese: 9. května 2471, 390 02, Tábor, tel.: (+420) 774 706 495, (+420) 381 252 901, e-mail: recepce@hotelpalcat.cz
 • Připravované shromáždění bude 3denní. Program jednání bude připraven v souladu se stanovami SONS ČR, z. s., jeho přesné znění bude zasláno delegovaným zástupcům z Oblastních odboček a Celostátních klubů i zástupcům z o. p. s. založených SONS.
 • Klíč pro jmenování delegátů je následující:
  1. jeden zástupce každé obecně prospěšné společnosti založené SONS, který je zároveň individuálním členem SONS;
  2. delegáty Oblastních odboček a Celostátních klubů volí shromáždění příslušných Oblastních odboček a Celostátních klubů. Klíč pro určení počtu delegátů za každou Oblastní odbočku nebo Celostátní klub se stanoví tak, že za každých započatých dvě stě registrovaných členů v dané Oblastní odbočce nebo Celostátním klubu vyšle Oblastní odbočka nebo Celostátní klub na Celostátní shromáždění jednoho delegáta.
 • Vyplněné přihlášky zvolených delegátů zasílejte nejpozději do ledna 2020.
 • Formuláře s návrhy kandidátů do volených funkcí zasílejte nejpozději do dubna 2020, tedy nejpozději 30 dnů před zahájením X. celostátního shromáždění.
 • Celostátní shromáždění volí:
  1. prezidenta SONS ČR, z. s.;
  2. viceprezidenta SONS ČR, z. s.;
  3. stálé členy Republikové rady SONS ČR, z. s.;
  4. členy Republikové kontrolní komise SONS ČR, z. s.
 • Formuláře s návrhy kandidátů do volených funkcí zasílejte prosím doporučeně.
 • Adresou pro zasílání všech materiálů je: SONS ČR, z. s., Krakovská 21, Praha 1, 110 00.

O dalším postupu příprav celostátního shromáždění budete průběžně informováni. V případě dotazů se obracejte na Oddělení Oblastních odboček a Celostátních klubů (organizační záležitosti) na pakos@sons.cz nebo na viceprezidenta (procedurální záležitosti: Stanovy, Jednací řád shromáždění, kandidáti apod.) na volejnik@sons.cz; ke komunikaci používejte elektronickou poštu.

Věřím, že průběh celostátního shromáždění bude zdárný a těším se na setkání se všemi delegáty i dalšími účastníky.

 

Mgr. Václav Polášek,

prezident SONS ČR, z. s.