Činnost sociálněprávních poraden SONS ČR

Publikováno 30.07.2013 13:34


V souladu s ustanovením § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, získala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých oprávnění k poskytování odborného sociálně právního poradenství a to na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o registraci této sociální služby.

 

V současné době provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v rámci celé České republiky 20 odborných (registrovaných) pracovišť – sociálních poraden, které poskytují osobám se zrakovým postižením a jejich rodinným příslušníkům (osobám blízkým) základní a odborné sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace vzniklé nebo hrozící v důsledku zrakového postižení. Cílem sociálního poradenství poskytovaného sociálními poradnami SONS ČR je umožnit lidem se zrakovým postižením (případně jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým), jež se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím poskytování bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací, rad a případné další pomoci.

 

Sociální poradny SONS ČR poskytují:

 • informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb uživatele
 • informace o základních právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním sociálních služeb (včetně poradenství v oblasti uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb)
 • informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se podílejí na péči o osobu se zrakovým postižením
 • informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče
 • odborné poradenství v oblasti systému dávek státní sociální podpory, důchodového pojištění, pracovního práva a zaměstnanosti
 • odborné poradenství zajišťující základní orientaci v dalších odvětvích práva
 • odborné poradenství v oblasti vzdělávání a přípravy k povolání
 • odborné poradenství v oblasti pracovního uplatnění
 • odborné poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, včetně možnosti výpůjčky vybraných kompenzačních pomůcek
 • odborné poradenství v oblasti odstraňování bariér
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zejména pomoc při sepsání žádosti, odvolání a dalších právních úkonů)

V rámci sociálního poradenství má každý uživatel zaručeno právo respektování svobodné volby způsobu řešení své nepříznivé sociální situace.

 

Uživatel, resp. zájemce o poradenství může poradnu kontaktovat telefonicky, písemně (běžnou nebo e-mailovou poštou, v běžném i Braillově bodovém písmu). Dále je možné poradnu navštívit osobně v návštěvních hodinách nebo po předchozí domluvě s pracovníkem poradny i mimo tyto hodiny.

 

V době nepřítomnosti pracovníků v poradně (tzn. zejména v době mimo návštěvní hodiny) je v jednotlivých sociálních poradnách k dispozici telefonní záznamník, na kterém je možné zanechat dotaz, včetně kontaktu. Pracovníci poradny budou následně zájemce o poradenství kontaktovat a jejich dotazy zodpoví.

 

Zákon o sociálních službách nestanoví povinnost uzavírat o poskytnutí sociálního poradenství s uživatelem služby písemnou smlouvu. Vzájemná práva a povinnosti, rozsah, forma a další náležitosti vztahující se k poskytovanému poradenství však mohou být mezi uživatelem a poradcem blíže sjednány ústně. V případě, že uživatel projeví zájem, aby o poskytování poradenství byla sepsána písemná smlouva (například v případě, kdy je poradce požádán uživatelem o sepsání určitého právního úkonu – odvolání, správní žaloba, žádost apod.), je poradce písemnou smlouvu o poskytnutí sociální služby (sociálního poradenství) povinen sepsat. Případně je povinen uživateli vydat písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí poskytnutí služby. Poskytnutí sociálního poradenství může být odmítnuto pouze z důvodů stanovených zákonem a dále v případě, kdy osoba žádá o poskytnutí poradenství, které poradna není oprávněna poskytovat. Dle zákona o sociálních službách je poskytovatel sociálních služeb oprávněn poskytnutí služby odmítnout v případě, kdy:

 

 1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

 

Sociální poradci SONS ČR nemohou zejména zastupovat uživatele ve věcech, které spadají do okruhu činností vymezených zákonem o advokacii, tj. především nemohou zastupovat uživatele v řízení před soudy a správními orgány. Pracovníci sociálně právních poraden SONS ČR mohou dále odmítnout žádosti o poskytnutí bezplatných právních služeb, které se ve své podstatě týkají zhodnocování majetku (například koupě bytu, pozemků, nemovitostí), neboť se jedná o případy, které nezakládají důvodnost k poskytnutí bezplatného sociálně právního poradenství. Sociální poradce je povinen uzavřít písemnou smlouvu s uživatelem služby v případech, kdy je předmětem poskytované služby výpůjčka kompenzační pomůcky.

 

Odborné sociálně právní poradenství poskytované sociálními poradnami SONS ČR je zásadně bezplatné a to ve všech úrovních (informace, rada, aktivní pomoc při přípravě právních podkladů – žádost, odvolání, stížnost apod.)

 

Odborné sociálně právní poradenství je poskytováno diskrétně, co se v poradně zjistí od uživatele, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu uživatele předáno nikomu mimo poradnu. Uživatel může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. Anonymita uživatele je vyloučena pouze v případě, kdy dochází k výpůjčce kompenzační pomůcky. V tomto případě musí být uživatel služby jednoznačně identifikován, neboť přebírá odpovědnost za svěřenou (vypůjčenou) pomůcku.

 

Poradci uchovávají v tajnosti osobní údaje uživatele a pracují pouze s těmi osobními údaji, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečné a kvalitní služby. Sociální poradna při práci s osobními údaji uživatele služeb poradny postupuje v souladu s obecně závaznými normami, zejména zákonem č. 101/2000 Sb.

 

S pravidly pro poskytování odborného sociálně právního poradenství je možné se blíže seznámit v provozním řádu poradny, který je veřejně dostupný v prostorách každé poradny, případně je možné obrátit se přímo na jednotlivé sociálně právní poradny SONS ČR, kde Vám pracovníci rádi poskytnou bližší informace o pravidlech poskytování této služby.

 

Uživatelé služby odborného sociálně právního poradenství mají rovněž možnost vyjádřit se k úrovni poskytované služby. Podrobná pravidla pro podávání, přijímání a vyřizování případných stížností a podnětů jsou obsažena v řádu stížností, který je rovněž veřejně dostupný v prostorách poradny.

 

 

Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

 

Významnou novinkou v oblasti služby odborného sociálně právního poradenství je postupné zavádění a rozšiřování půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením. Jednotlivá pracoviště (sociální poradny) byly nově vybaveny základní řadou rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, které jsou na jednotlivých pracovištích k dispozici pro účely půjčování uživatelům se zrakovým postižením. Vzhledem k tomu, že se často jedná o finančně nákladné pomůcky, zařadili jsme možnost vypůjčení vybraných pomůcek do služby sociálního poradenství, aby si zájemci mohli tyto pomůcky před jejich zakoupením nejprve vyzkoušet a tak zjistit jejich praktickou využitelnost v běžném životě. Zároveň jsou půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek určeny pro případy, kdy dojde k dočasné poruše nebo ztrátě určité pomůcky, na kterou je osoba se zrakovým postižením v každodenním životě odkázána (např. dálkové ovládání akustických orientačních majáku VPN 01 usnadňujících samostatný pohyb a prostorovou orientaci, indikátor hladiny a světla apod.).

 

O výpůjčce kompenzační (rehabilitační) pomůcky je vždy s vypůjčitelem nutné sepsat písemnou smlouvu o výpůjčce a dále se řídit výpůjčním řádem, který stanoví podrobná pravidla této služby. Výpůjční řád je k dispozici v každé odborné sociální poradně SONS ČR. Vzhledem k tomu, že každé pracoviště (poradna) disponuje pouze omezeným počtem kusů jednotlivých kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, je možné si pomůcky vypůjčit pouze krátkodobě a v případě většího zájmu o výpůjčku téže pomůcky je nezbytné respektovat pořadí jednotlivých žádostí.

 

V roce 2013 byla Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých vydána aktualizovaná publikace "Přehled základních sociálně právních informací pro nevidomé a slabozraké občany" (autor JUDr. Pavel Ptáčník). Tato publikace poskytující uživatelům se zrakovým postižením ucelený přehled o jednotlivých nárocích, právech i povinnostech je všem zájemcům se zrakovým postižením k dispozici pouze v digitální podobě zdarma v Knihovně digitálních dokumentů.

 

 Kontakty na registrované sociálněprávní poradny SONS ČR:

 

http://informace.sons.cz/redakce/Registrovane-socialnepravni-poradny-SONS-CR-kontakty-P4002368.html

 

 

 

Další poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením

 

 

Více informací v Registru poskytovatelů sociálních služeb na internetových stránkách MPSV.