Bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi SONS a Konzervatoří a střední školou Jana Deyla

Publikováno 02.02.2022 13:04 Chlanda Luboš


Memorandum o spolupráci

mezi

Konzervatoří a střední školou Jana Deyla, příspěvková organizace

Maltézské náměstí 14

118 44 Praha 1 –  Malá Strana

a

Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Krakovská 1695/21

110 00 Praha 1

 

V Praze, dne 1. února 2022

 

  1. Účelem tohoto memoranda je navázat a prohloubit spolupráci mezi Konzervatoří a střední školou Jana Deyla (dále „KJD), a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaným spolkem (dále „SONS“), a to ve prospěch hudebního vzdělávání lidí se zrakovým postižením.
  2. KJD jako jedinečná instituce s dlouholetou tradicí hudebního vzdělávání zrakově postižených a SONS jako organizace hájící zájmy slabozrakých i nevidomých jsou si společně vědomy významu a důležitosti kvalitního hudebního vzdělání, jehož dostupnost je pro komunitu zrakově postižených ještě důležitější, než je tomu u intaktní populace.
  3. Výuka v základních uměleckých školách, ladění a údržba klavírů, interpretace i komponování hudebních děl se staly pro mnoho zrakově postižených hudebníků a ladičů klavírů v České republice životní profesí, v níž našli celoživotní důstojné a s běžnou populací rovnocenné uplatnění; proto je společný zájem KJD i SONS nasnadě.
  4. SONS i KJD tímto memorandem deklarují, že při vyhledávání potenciálních talentovaných zájemců o hudební vzdělávání, během jejich studia na KJD a při pomoci v jejich následném životním profesionálním uplatnění budou spolupracovat zejména prostřednictvím těchto aktivit:
  • Spolupráce a podpora při vyhledávání zrakově postižených zájemců o hudební vzdělávání
  • Pořádání koncertů, na nichž budou vedle sebe vystupovat umělci se zrakovým postižením i bez postižení
  • Organizace národních i mezinárodních skladatelských i interpretačních soutěží
  • Propagace významu hudebního vzdělávání pro život zrakově postižených
  • Zdůrazňování nezbytnosti znalosti Braillova písma a notopisu pro zrakově postižené hudebníky i pedagogy, kteří je vyučují

Toto memorandum o spolupráci podepsali:

 

V Praze dne

 

Digitálně podepsal Mgr. Stanislava Lustyková, Dis. Datum: 2022.02.01 09:09:53 Digitálně podepsal Mgr. Luboš Zajíc Datum: 2022.02.01 08:38:57

                   

Mgr. Stanislava Lustyková                                                Mgr. Luboš Zajíc

ředitelka Konzervatoře a SŠ J. Deyla, p.o.                        prezident SONS ČR, z.s.