Beseda na Olomoucké radnici

Publikováno 30.04.2015 20:30 Odbočka Olomouc


Obrázek

Záštitu nad touto akcí převzal 1. náměstek primátora JUDr. Martin Major, MBA, který nás společně s Ing. Janem Langrem z odboru ochrany uvítal. Dále se ujal slova vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Michal Majer. Seznámil nás se strukturou odboru, jenž sídlí vedle Kauflandu (Štursova 1, dříve Hálkova 20) a má 105 zaměstnanců. Odbor čítá 8 oddělení: soc. služeb, péče o rodinu a děti, soc. práce a poradenství, soc. prevence, opatrovnické, azylový dům, domov pro ženy a matky s dětmi a odd. jeslí. Blíže jsme debatovali o oddělení sociálních služeb, které má 6 pracovníků a tyto hlavní úkoly: vede agendu žádostí o nájem bytů zvláštního určení; koordinuje a zajišťuje chod 19 klubů pro seniory; vede komunitní plánování a agendu poskytování finančních podpor z rozpočtu města. Účastníky besedy nejvíce zajímaly podmínky (pořadníky a kontraindikace apod.) získání bytů zvláštního určení, mezi které patří 565 bytů v domech s pečovatelskou službou a 58 bezbariérových.
V další části nás seznámila Mgr. Libuše Haničáková s činností oddělení sociální práce a poradenství, jehož cílovou skupinu tvoří senioři a zdravotně postižení. Zde pracuje 6 pracovníků a dalších 8 osob z tohoto oddělení pečuje o nezaměstnané, občany v hmotné nouzi a s nízkými příjmy. Od r. 2012 po reformě přešel sociální úřad pod Úřad práce (dávky) a již tam funguje, ale část jejich činnosti zůstala zde (pomoc a poradenství). Hlavní náplní tohoto oddělení je vyhledávání klientů a prošetřování podnětů (i anonymních); návštěvy klientů v jejich přirozeném prostředí (někdy i v parku na lavičce) = klienti nemusí chodit na úřad; poradenství a pomoc při vyřizování důchodu a dávek; pomoc při zajištění péče - zprostředkování terénních služeb; pomoc při vyhledávání pobytových služeb a podávání žádostí (např. do domovů pro seniory). Dále provozují poradenství při hospodaření s financemi, při návrzích na omezení svéprávnosti; pomáhají s doprovody na úřady; komunikují s rodinou a řeší zanedbání péče, týrání; spolupracují s ÚP, nemocnicemi, léčebnami, soc. službami pro zdravotně postižené atd.
Mgr. Haničáková shrnula a jasně oddělila činnost ÚP (Úřadu práce) a Oddělení sociální práce a poradenství Odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce. I po několika letech po reformě někteří občané stále neví, kam se mají správně obrátit. A tak je dobře, že pracoviště Úřadu práce, kde se dnes vyřizuje většina sociálních dávek, sídlí nedaleko na třídě Kosmonautů v budově AB Centra ve 2. patře. Každý účastník besedy obdržel v písemné podobě Prezentaci odboru sociálních věcí (stručně zpracovaný průběh celého odpoledne).
V závěru téměř dvouhodinové besedy se s námi rozloučil Ing. Langer upozorněním na nedávno zpřístupněné webové stránky odboru ochrany, popřál hezkou dovolenou a pozval přítomné na podzimní setkání, kde se více dozvíme o detektorech kouře a nebezpečných plynů.
Obsah besedy byl pro přítomné opravdu velmi přínosný a zajímavý. Členové naší odbočky se aktivně zapojovali a svými dotazy pomohli rozšířit znalosti nás všech. S hlavou plnou informací jsme se po ukončení besedy šli společně potěšit do blízké cukrárny, kde jsme nechávali doznívat získané dojmy.
Marie Kebrdlová


Obrázky

Beseda na Olomoucké radnici Beseda na Olomoucké radnici
Beseda na Olomoucké radnici Beseda na Olomoucké radnici
Beseda na Olomoucké radnici Beseda na Olomoucké radnici
Beseda na Olomoucké radnici Beseda na Olomoucké radnici
Beseda na Olomoucké radnici Beseda na Olomoucké radnici