11/2021 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 23.10.2021 20:00 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 11/2021

Listopadový článek z pražské Sociálně právní poradny se ponese v celkem optimistickém duchu; čekají Vás dva okruhy informací:

  • Definitivně byla přijata novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, jež zvyšuje a opět přiznává nárok na úhradu až tří bílých či červenobílých holí za rok
  • Ani hry a sázky neušly právní úpravě

Úhrada bílých a červenobílých holí z veřejného zdravotního pojištění od ledna 2022

  1. září 2021 prezident republiky podepsal pro naši komunitu důležitý zákon, jen pro otrlejší čtenáře uvedu jeho celý název, který mohou ostatní přeskočit, protože to podstatné bude následovat až za ním:

„zákon kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony“.

Jde o předpis, který upravuje počet bílých a červenobílých holí, na něž lze získat příspěvek z veřejného zdravotního pojištění a také výši tohoto příspěvku.

Nelehký zrod této novely jsme již v našich článcích popisovali několikrát, zde si dovolím jen malou rekapitulaci:

už v roce 2019 proběhlo klíčové jednání iniciované tajemníkem Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením Pavlem Ptáčníkem a SONS s ministerstvem zdravotnictví a posléze i zástupci zdravotních pojišťoven, dále jednání komise pro kategorizaci zdravotnických prostředků a bylo dohodnuto, že nevidomí a slabozrací mají mít nárok na úhradu až tří bílých holí za rok a dohodnuty byly i následující výše úhrad:

  • bílé hole opěrné – 435 Kč
  • bílé hole signalizační a orientační - 807 Kč
  • červenobílé hole pro hluchoslepé – 807 Kč

Tyto částky jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a upřesněny jsou v rámci registrace konkrétních zdravotnických prostředků jejich výrobci či dodavateli na český trh.

Ovšem po dosažení oné dohody v prvním pololetí roku 2019 se vše začalo komplikovat. Ze strany různých pacientských organizací byly přinášeny další návrhy na změnu kategorizačního stromu, resp. byly navrhovány další zdravotnické prostředky, které by měly být částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Původní příslib zněl tak, že novela začne platit od ledna 2020, nicméně novela fakticky svůj legislativní proces v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zahájila až 2. září 2020. Sněmovna schválený návrh předala do Senátu v červnu 2021 a Senát využil svého práva vrátit návrh zpět s pozměňovacími návrhy. Naštěstí Poslanecká sněmovna stihla zákon vrácený Senátem projednat a na své 118. schůzi dne 14. září schválit.

Výsledkem je, že od 1. ledna 2022 budou mít nevidomí či těžce slabozrací opět možnost, která by měla být využívána opravdu jen ve výjimečných případech, získat úhradu tří holí za rok a nyní účtovaný doplatek u některých holí by mohl opět zmizet. Jde tedy jistě o potěšující zprávu. Na druhou stranu musím přiznat, že se ke mně již dostaly zatím ne zcela prověřené informace o prudkém zvyšování cen materiálu, z něhož jsou hole vyráběny, takže je otázkou, zda se tyto nárůsty nebudou muset promítnout do ceny pro koncové uživatele – a celý nekonečný seriál jednání se tak možná dočká reprízy...

Sázky a hry optikou práva

Jste hraví? V tom případě vás může zajímat, že sázky a hry sice zákon zná - vždyť jde také o činnost, která lidstvo provází celá staletí - ale ne všechny vztahy v této oblasti právo řeší a chrání. A to proto, že na tom není společenský zájem. Podrobněji jsou upraveny jen hazardní hry coby hry, kde je výsledek ovlivnitelný jen v malé míře, v zákoně č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách. 

Podle § 2873 občanského zákoníku „sázkou se alespoň jedna strana zavazuje vůči druhé plnit výhru, ukáže-li se nesprávným její tvrzení o skutečnosti stranám neznámé nebo ukáže-li se tvrzení druhé strany o této události správným.“

Sázka je tedy smlouva, jejímž znakem jsou odlišná tvrzení stran o tom, zda určitá skutečnost existovala, existuje či zda nastane, přičemž základ spornosti je v nevědomosti stran o této skutečnosti. Může být jednostranná i dvoustranná. Při jednostranné sázce slibuje jedna strana druhé plnění v případě, jestliže z protichůdných tvrzení stran vyplyne, že tvrzení strany slibující je nepravdivé, popřípadě tvrzení strany druhé z nich je pravdivé. Dvoustranná sázka je smlouva, při které si obě strany navzájem slibují plnění pro případ, že se tvrzení některé z nich ukáže nepravdivým. Sázka je neplatná, má-li strana, jejíž tvrzení se ukáže správným, jistotu o výsledku a druhé straně to zatají.

Pro hru to platí obdobně. Podmínkou platnosti hry je zachování stanovených nebo sjednaných pravidel. Při jednostranné slibuje jedna strana druhé straně plnění závislé na výsledku hry. To je například ruleta. U dvoustranné nebo vícestranné hry, třeba při mariáši, je aktivně činných více stran.

Za sázku občanský zákoník považuje i los, což je vlastně cenný papír, která zakládá a dokládá nárok držitele na výplatu výhry. Ustanovení o sázce se však nepoužijí, má-li být losem rozhodnut spor, rozdělena společná věc, anebo rozhodnuto hlasování.

A jak je to s nároky z výher?

Ustanovení § 2874 občanského zákoníku říká lakonicky:

„Nebyla-li výhra dána, nemůže ji vyhrávající strana vymáhat.“

A ustanovení § 2875, § 2877 a § 2878 na to navazují:

„Byla-li výhra dána, nemůže ji prohrávající strana vymáhat zpět. To neplatí, pokud prohrávající stranou byla zjevně osoba s nedostatečnými duševními nebo rozumovými schopnostmi.“

„Vymáhat nelze ani pohledávku ze zápůjčky nebo úvěru poskytnutých vědomě k sázce. To neplatí, dala-li zápůjčku nebo úvěr osoba s nedostatečnými duševními nebo rozumovými schopnostmi.“

„Pohledávka ze sázky nebo ze zápůjčky či úvěru poskytnutých vědomě k sázce, kterou nelze vymáhat, nemůže být platně zajištěna. Byl-li dluh odpovídající takové pohledávce uznán, nepřihlíží se k tomu.“

Zákon tak pro tento typ smlouvy stanoví zákaz vymáhání výher i pohledávek z půjček poskytnutých vědomě do sázky nebo hry prostřednictvím soudu, s výjimkou výherního podniku provozovaného státem nebo úředně povoleného. Jedná se o tzv. naturální závazek, který je sice platný, ale nežalovatelný. Takový dluh existuje, není ale vynutitelný prostřednictvím soudu. Lze jej však vždy splnit dobrovolně a splněním nevzniká bezdůvodné obohacení.

Určitou útěchou nám může být jen § 2876, podle kterého:

„Byla-li dána výhra vzhledem k okolnostem případu a postavení i možnostem stran zjevně přemrštěná, může ji soud na návrh prohrávající strany přiměřeně snížit.“

Naopak u výherních podniků provozovaných státem a úředně povolených samozřejmě vznikají žalovatelné pohledávky. To se týká především různých kasin, hracích automatů, dostihového sázení, kursových sázek na výsledky sportovních utkání, Sportky, loterií atd.

Sázky a hry se promítly i do oblasti práva trestního, když trestní zákoník zná v této souvislosti dva trestné činy:

  • provozování nepoctivých her a sázek podle § 213 (např. skořápky, letadla)
  • neoprávněné provozování hazardní hry podle § 252 (černé sázení).

 

Hodně štěstí Vám přejí

 

Luboš Zajíc a

Václava Baudišová