10/2019 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 16.09.2019 09:15 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 10/2019

V první části článku najdete krátké ale důležité upozornění pro uživatele bílých holí. Protože minule jsme se věnovali vymáhání neuspokojených pohledávek z pohledu dlužníků, vzala si kolegyně Václava Baudišová v druhé části na paškál obdobné situace, nyní však z opačné strany, tedy optikou věřitelů.

Důležité upozornění pro uživatele bílých holí

Z minulých článků již víte, že kolem úhrad bílých holí z veřejného zdravotního pojištění probíhala mnohá jednání, jež vyústila v kompromis, který jsme podrobně popsali v článku 07/2019. Řešení lze stručně shrnout tak, že pojišťovny budou hradit všechny typy bílých holí signalizačních a orientačních, u bílých holí opěrných došlo k navýšení úhrady, ale na některé typy holí v této kategorií si pojištěnci budou muset částku v řádu stokorun doplatit. Dohodnutý kompromis se však musí stát součástí zákona. Jeho návrh v současnosti prochází meziresortním připomínkovým řízením, po vypořádání připomínek návrh musí schválit vláda a poslat jej do Poslanecké sněmovny, která jej po schválení odešle do Senátu, a tak dále. Zkrátka, Nenastanou-li v legislativním procesu neočekávané komplikace, počítá se s nabytím účinnosti této novely v polovině roku 2020, ne dříve. Co to v praxi znamená? Od 1. prosince tohoto roku začnou platit pravidla, podle kterých bude úhrada pojišťoven u bílých holí v nižších částkách, než za kolik budou hole prodávány. Proto doporučuji všem, kdo vědí, že jejich hůl dosluhuje, aby s pořízením nové hole neváhali; od 1. prosince do doby, než nabude účinnosti kýžená novela, by si museli připlatit.

Právo z pohledu věřitele

Dostali jsme dotaz, lépe řečeno poučený komentář k nejistému postavení věřitele. Tématu jsme se dotkli již dříve v článcích o exekucích a insolvencích. Bylo by totiž vhodné, aby se ve veřejné debatě o nich kyvadlo také vrátilo na druhou stranu, protože někdy se zdá, že dlužník je jakýsi nový „hrdina naší doby“.  Věřitel přece není jen obskurní poskytovatel hromadných půjček s lichvářským úrokem a skrytými poplatky za cokoliv nebo jiný typ tzv. šmejda, který si za svoje opovrženíhodné praktiky zaslouží tvrdý postih, tak jak to často popisují média. Věřitelé – to jsou i ti, kteří peníze půjčili z dobré vůle, nedostali to, za co zaplatili nebo naopak nedostali zaplaceno za svoji práci či zboží, případně se dokonce stali obětí trestného činu. Bohužel se v důsledku mimořádně vlídného přístupu k dlužníkům ocitli v jednom pytli s neseriózními věřiteli. Nevymahatelnost takových dluhů je pak pořádnou ranou právnímu státu. Máme Listinu základních práv a svobod, podle které zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci. Máme základní zásady občanského zákoníku, které stanoví, že daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny, každý má povinnost jednat v právním styku poctivě a nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu.  Máme řadu dalších paragrafů, které tato proklamativní ustanovení podrobně rozvádějí.  Co je to ale všechno platné, když dlužník neplatí? 

Doporučuji proto preventivně dodržovat toto základní minimum:

 

Peněžitá půjčka

  • před tím, než někomu poskytnete půjčku, prověřit jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu:

za 60 Kč nahlédnout do centrální evidence exekucí na odkazu

https://www.ekcr.cz/1/centralni-evidence-exekuci/22-centralni-evidence-exekuci?w=

 

bezplatně nahlédnout do insolvenčního rejstříku na stránce www.justice.cz

  • do insolvenčního rejstříku pak bezplatně nahlížet pravidelně alespoň jednou za měsíc nebo využít bezplatný automatický monitoring rejstříku například na stránce https://pv.pecina.cz/
  • je-li dlužníkovi povoleno oddlužení, nejpozději do dvou měsíců od zveřejnění usnesení soudu písemně na předepsaném formuláři přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení, jinak se k ní nepřihlíží.
  • smlouvu uzavřít písemně: stačí označit smluvní strany, uvést výši půjčky, její splatnost, tj. do kdy nejpozději má být dluh vrácen, a nezapomenout na datum. Pokud je sjednáno plnění ve splátkách, je možné sjednat tzv. ztrátu výhody splátek, což znamená, že při nedodržení termínu jedné splátky se stává splatným celý dluh; toto právo však věřitel může využít jen do splatnosti další splátky.
  • hlídat promlčení: dnem následujícím po splatnosti dluhu respektive každé jednotlivé splátky dluhu začíná běžet obecná tříletá promlčecí doba. U půjček s nesjednaným termínem splatnosti je dluh splatný na požádání věřitele a tříletá promlčecí doba začíná běžet již ode dne následujícího od uzavření smlouvy. Uplatněním práva u soudu v promlčecí době se promlčení staví. I promlčený dluh lze uplatnit u soudu, ale namítne-li zde dlužník důvodně promlčení, nemůže soud věřiteli jeho právo přiznat. Na druhou stranu plnění na promlčený dluh je zcela po právu a nelze je úspěšně požadovat zpět.
  • jedná-li se o půjčku blízkému člověku, kde vyžadovat písemnou formu půjčky je věřiteli trapné, peníze převést bezhotovostně na účet druhé strany s poznámkou, že jde o poskytnutí půjčky.
  • vyšší částku zajistit – nejběžněji ručením, přistoupením dalšího dlužníka k dluhu, dohodou o srážkách ze mzdy přímo k rukám věřitele nebo zřízením zástavního práva k nemovité či movité věci (nemusí se přitom jednat o věc ve vlastnictví dlužníka). Zástavní právo k nemovité věci je nutné zapsat do katastru nemovitostí. Ke vzniku zástavního práva k movité věci je nezbytné, aby ji měl věřitel u sebe.
  • není-li k půjčce žádný písemný důkaz, vyžádat si na dlužníkovi písemné uznání dluhu – jedná se o další způsob zajištění závazku, jehož podstatnými náležitostmi je výslovné uznání dluhu co do důvodu a co do výše a prohlášení dlužníka, do kdy závazek splatí. Řádným uznáním dluhu začíná běžet nová desetiletá promlčecí lhůta.
  • samostatnou kapitolou jsou směnky – soudní řízení o jejich zaplacení je sice velice rychlé díky tomu, že žalobce nemusí nic dokazovat, naproti tomu právě tento fakt znamená přísné formální požadavky na správnou podobu směnky.

 

Jiné smlouvy

Např. nájemní smlouva, smlouva o dílo, pracovní smlouva, kupní smlouva - zde bych zdůraznila dnes nutnou obezřetnost před podvodnými e-shopy, jejichž poznávacím znamením je požadavek na platby předem bez jiných možností a neexistence jakéhokoliv zákaznického hodnocení. V poslední době také pozor na falešné prodejce drahých vstupenek. Ověřit e-shop lze například na odkazu  www.dtest.cz/eshopy

Při koupi nemovitosti je dnes již samozřejmostí úschova kupní ceny do doby vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí buď u realitní kanceláře nebo u advokáta či notáře, ale vzhledem k některým otřesným případům zpronevěry úschov ti nejopatrnější volí úschovu bankovní, i když je dražší. Nechvalně známí jsou třeba již bývalý advokát a spolupracovník realitní kanceláře Reality 21 Miloš Vlasák nebo také již bývalý advokát Milan Holomek.

Zvláštní oblastí je dluh na nezaplacené mzdě, který lze řešit současně žalobou v občanskoprávním řízení, dále ve správním řízení oznámením místně příslušnému inspektorátu práce podle zákona o inspekci práce (protože nevyplacení mzdy je podle tohoto zákona správním deliktem) a konečně podáním insolvenčního návrhu na zaměstnavatele – právnickou osobu, existuje-li prokazatelně nejméně jeden další věřitel. Podmínkou je, že pohledávky musí být alespoň 30 dnů po splatnosti a dlužník je neplní po dobu delší 3 měsíců po splatnosti. Jde-li o dlužnou mzdu, má navrhující věřitel výhodu, že nemusí platit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Kromě toho při platební neschopnosti zaměstnavatele může zaměstnanec alespoň částečně uplatnit své mzdové nároky u úřadu práce nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy byl podán insolvenční návrh. Více na  https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/ins_prava

Obvyklým dlužníkem je společnost s ručením omezeným, která, jak už plyne z názvu, ručí „omezeně“. Často v takové společnosti nezůstanou žádná aktiva a stejný společník si založí společnost novou a bez dluhů, případně ještě předtím zadluženou společnost převede na bílého koně. Pokud je u takové společnosti zjištěn úpadek, má se za to, že současný i bývalý jednatel případně i majitelé společnosti měli a mohli vědět, že společnost je v úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné. V takovém případě soud na návrh věřitele určí, že za dluhy společnosti tyto osoby ručí jako osoby fyzické a jsou povinny je zaplatit.

Poškozený v trestní věci nebo dědic

Zde za poškozeného důkazy obstará policie, která je také povinna poškozeného poučit o jeho právech. Nejpozději do zahájení hlavního líčení u soudu má poškozený právo připojit se s nárokem na náhradu škody do trestního řízení. Výrok o náhradě škody v odsuzujícím pravomocném trestním rozsudku pak slouží jako tzv. exekuční titul, tedy jako podklad pro zahájení exekuce, nenahradí-li pachatel škodu dobrovolně. 

Stejné je to i s usnesením soudu vydaným v dědickém řízení, podle kterého má některý z dědiců vyplatit další dědice.

           

Vymáhání dluhu

Vymáhání dluhu prostřednictvím orgánů veřejné moci je třeba rozdělit na fázi nalézací a vykonávací. Prvním krokem je předžalobní výzva věřitele, která sice není povinná, ale v případě úspěchu ve sporu věřiteli zajistí právo na náhradu nákladů řízení. Je-li výzva bezvýsledná, následuje žaloba, v jednoduchých věcech žaloba s návrhem na vydání platebního rozkazu.  Jde-li vše dobře, má věřitel v rozumné době v ruce pravomocný platební rozkaz nebo rozsudek – exekuční titul, čímž nalézací řízení končí. S ním se již bez další výzvy dlužníkovi může obrátit na soudního exekutora, který v ideálním případě rozhodnutí vykoná a dluh vymůže. Je zřejmé, že takovéto zdařilé finále je pro pocit jakési základní spravedlnosti nezbytné. Podle mého názoru je proto nehorázné věřitelům ještě házet další klacky pod nohy legislativními návrhy na právo zvolit si exekutora jen ve svém okrese a povinně mu složit zálohu anebo na povinnost exekutora zastavit exekuci v případě, že exekutor dluh nevymohl do tří let. O dalším zmírňování podmínek pro oddlužení nemluvě.

           

Příjemný podzim bez starostí přejí

Václava Baudišová a

Luboš Zajíc