07/2019 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 17.06.2019 09:33 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 07/2019

První skutečně letní článek z pražské poradny obsahuje informace o aktuálních posunech ve dvou tématech, která jsme již probírali. Jde o:

  • osvobození nevidomých a hluchoslepých OSVČ od EET a
  • úhrady bílých holí

EET – máme za sebou další – nikoliv poslední - dějství

Není to příliš dávno, kdy se do přehledu hlavních zpráv rozhlasu, televize i novin opět vrátila novela zákona o evidenci tržeb, resp. její projednávání v Poslanecké sněmovně. Média však tentokrát nevěnovala žádnou pozornost vyloučení povinnosti elektronicky evidovat tržby poplatníka daně z příjmů fyzických osob, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty. Nicméně toto osvobození je v návrhu novely obsaženo v ustanovení § 12 odst. 3 písm. n) zákona o evidenci tržeb, které vyjmenovává tržby, jež jsou také vyloučeny z evidence tržeb, tedy nebudou podléhat EET. Naštěstí mezi smrští pozměňovacích návrhů se (alespoň dle informací, které bylo možné na webu Poslanecké sněmovny dohledat) neobjevil žádný, který by toto ustanovení odstranil. V době vzniku tohoto článku ještě není na webu dostupný kompletní text, který bude postoupen do senátu, nýbrž u sněmovního tisku 205, který se právě návrhu změny zákona o evidenci tržeb týká, je uvedeno, že se zapracovávají přijaté pozměňovací návrhy.

Shrneme-li tedy zatímní situaci, můžeme říci, že dosud nedošlo k žádné změně. Ti nevidomí podnikatelé, na které dopadla první a druhá vlna EET od povinnosti elektronicky evidovat tržby zatím osvobozeni nejsou, nicméně jakmile bude spuštěna třetí a čtvrtá vlna, osvobození pro všechny nevidomé OSVČ, držitele průkazu ZTP/P, kteří nemají zaměstnance, uzákoněno bude. Tento závěr pochopitelně platí jen za předpokladu, že novela projde Senátem ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou (čemuž osobně příliš nevěřím), resp. že nikdo ze senátorů navržené osvobození, o které nám jde, nezpochybní, v což naopak silně doufám. Zkrátka legislativní proces je dosti komplikovaný a dlouhý, vládní návrh tohoto zákona strávil v Poslanecké sněmovně celý jeden rok a na konečný výsledek si budeme muset ještě chvíli počkat.

Úhrada bílých holí

Sliboval jsem další informace o vývoji úhrad bílých holí z veřejného zdravotního pojištění a jsem rád, že tento slib mohu plnit už nyní, protože právě poměrně úspěšný výsledek, kterého se podařilo dosáhnout v relativně krátké době, dává naději, že se podaří jej vtělit do novely zákona tak, aby období nižších úhrad buď nenastalo vůbec nebo bylo velmi krátké. Oním dnem D, odkdy by nabyla účinnosti ustanovení o nižších úhradách bílých holí, která by znamenala spoluúčast pojištěnců při jejich pořizování, je 1. prosinec tohoto roku. Ale po úspěšných (byť ne zcela jednoduchých) jednáních se zdravotními pojišťovnami a po jejich formálním završení při zasedání komise pro kategorizaci a úhradu zdravotnických prostředků při Ministerstvu zdravotnictví vše nasvědčuje tomu, že dojde včas k novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění, do níž bude výsledek jednání zakotven. Podstatnou úlohu při prosazování změn v náš prospěch sehrál JUDr. Pavel Ptáčník, který se 27. května již zmíněného zasedání komise zúčastnil a jemuž bych rád za jeho aktivní účast poděkoval. Nyní si pojďme představit, o jaké změny jde.

  1. U bílých holí signalizačních a orientačních došlo k navýšení úhradového limitu na 807 Kč (bez DPH), z původních 609 Kč), čímž by měly být plně pokryty všechny typy bílých holí v této kategorii, včetně nejdražší pětidílné skládací bílé hole kompozitové. Právě o této kategorii očíslované v příslušné příloze zákona jako 09.04.03.02 jsme vyjednávali nejdéle a nejurputněji - výsledek je beze sporu velkým úspěchem, protože původní postoj pojišťoven byl takový, že rozhodně nechtějí pokrýt stoprocentní úhradou všechny typy holí v jednotlivých kategoriích. Naštěstí nakonec zvítězila naše argumentace důležitostí ponechání možnosti svobodného výběru typu na uživateli tak základní pomůcky, jakou orientační či signalizační bílá hůl pro nevidomé je. Sloučení dvou dříve odlišných kategorií, tedy holí signalizačních a orientačních, které považujeme za nesystémové a na jehož nesmyslnost od počátku poukazujeme, nám zde paradoxně spíše posloužilo k dobrému, protože pojišťovny argumentovaly možností záměny těchto dvou typů holí v jedné kategorii, což bylo možné velmi těžko zpochybnitelnými argumenty vyvrátit.
  2. O něco menší úspěch, ačkoliv stále o úspěchu určitě mluvit lze, je výsledek dosažený v kategorii 09.04.03.01, tedy u bílých holí opěrných. Zde došlo k navýšení limitu na 435 Kč (bez DPH) z původních 174 Kč. I přes poměrně velké navýšení si bude nutné při pořízení některého z nyní nabízených typů doplatit. Dohodnutá úhrada odpovídá ceně opěrné teleskopické dvoudílné hole. Naše argumentace
    -   že nevidomí budou mít plně hrazené pouze opěrné hole, které nelze složit na rozumnou délku, při níž je možné hůl uložit např. do příručního zavazadla, protože složená teleskopická dvoudílná hůl stále měří 79 cm,
    -   že jede-li nevidomý s takovouto holí meziměstským autobusem, sedí-li v čekárně u lékaře, nemůže hůl pohodlně odložit tak, aby ji měl opět komfortně po ruce, při výstupu z autobusu či při přesunu z čekárny do ordinace, nebyla pojišťovnami akceptována s tím, že jde právě o hůl opěrnou. Spoluúčast tak bude nutná při pořízení např. bílé hole opěrné čtyřdílné aluminiové skládací nebo kombinované pětidílné aluminiové.
  3. Bylo dohodnuto, že bude možné získat úhradu na maximálně tři kusy bílých holí za kalendářní rok. Zde byla úplně původně navržena úhrada pouze jedné hole, po meziresortním řízení dvou holí a nakonec se podařilo vrátit k současné úpravě úhrady až tří holí ročně. Na toto řešení však pojišťovny přistoupily až po prokázání skutečnosti, že k využití možnosti úhrady tří holí za rok dochází jen zcela výjimečně, a to např. v případě zřetězení nějakých nešťastných incidentů, kdy dojde k výraznému poškození či zničení hole. Pojišťovny ze své evidence zjistily, že náklady na tuto možnost jsou minimální, protože za poslední tři roky vyčerpalo maximální úhradu tří holí pouze šest pojištěnců. Průměr čerpaných úhrad na jednoho pojištěnce přitom činí 1,5 hole za rok. V této souvislosti bych rád apeloval na to, abychom i nadále přistupovali k čerpání úhrad na bílé hole rozumně, abychom systém využívali, ale nezneužívali; je pěkné vidět, že rozumný přístup celé komunity může přinést i pozitivní výsledek v podobě vstřícné reakce na odůvodněné požadavky.
  4. Nakonec ještě doplňme, že v kategorii 09.04.04.01, tedy u holí červenobílých pro hluchoslepé platí limit 807 Kč, jako u bílých orientačních či signalizačních holí.

 

Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze

Luboš Zajíc