05b/2020 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 20.05.2020 11:03 Zajíc Luboš


 

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 05b/2020

Hned na začátku uveďme, že poděkování naší poradny za tento článek patří dobrovolné spolupracovnici Melanii Phamové, která je jeho autorkou, my jsme přičinili jen některé poznámky a úpravy spíše redakčního charakteru.

Covid-19: Přehled státní pomoci pro zaměstnance a živnostníky

Šíření koronaviru negativně ovlivnilo podnikání mnoha firem. Vláda proto přijala množství opatření, která mají podnikatelům či zaměstnancům kompenzovat propad příjmů. Níže naleznete přehled těch nejdůležitějších.

Kompenzační bonus = přímá podpora OSVČ

Jedná se o mimořádnou jednorázovou podporu ve výši 25 000 Kč za období od 12. března do 30. dubna 2020, plus od začátku května do 8. června 2020 je výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den tohoto období. Celková částka za plný počet dnů činí 44 500 Kč. Bonus však nelze vyplatit za ty kalendářní dny, ve kterých byl žadatel evidován na úřadu práce a obdržel podporu v nezaměstnanosti.

Kdo má nárok?

Jde o podpůrné opatření pro osoby mající samostatně výdělečnou činnost („živnostník“) jako hlavní i vedlejší činnost (pokud současně např. studují, jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo pečují o zdravotně postiženou osobu), které měly aktivní živnostenské oprávnění ke dni 31. března 2020, příp. které svou živnost aktivovaly později, za předpokladu, že jejich živnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).

Jak lze žádost podat?

O bonus se žádá prostřednictvím formuláře dostupného zde; https://www.daneelektronicky.cz/cs/aktualni-informace-z-dp/2020/Zadost-Interaktivni-PDF-4687;

Zde musíme upozornit žadatele s těžkým zrakovým postižením, že formulář není právě ideálně přístupný, podrobněji o přístupnostních problémech těchto formulářů referoval Jan Šnyrych ve svém článku na webu Hlídač státu, který naleznete zde;

https://www.hlidacstatu.cz/texty/je-krizova-statni-ekonomicka-pomoc-pristupna-zrakove-postizenym/

 

Žádost zahrnuje čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na bonus a číslo bankovního účtu, na který má být částka odeslána (stačí jednostránkové, maximálně jednoduché prohlášení s informací o tom, že osoba nemohla činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády, a to zejména z některého z důvodů jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa živnostníka nebo jeho zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných živnostníkem či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).

Žádost se musí vytisknout, podepsat a naskenovat (příp. vyfotit).

Žádosti budou přijímány e-mailem zaslaným na adresu podatelny územního pracoviště příslušného finančního úřadu (do předmětu emailu uveďte „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“), poštou, prostřednictvím datové schránky, prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO), na fyzických podatelnách finančních úřadů a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady.

Kontakty jsou zde;

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady.

Žádost musíte podat nejpozději do 29. června 2020.

„Ošetřovné“ pro OSVČ – duben 2020

Živnostníci, kteří museli po uzavření škol a dalších zařízení přerušit podnikání v souvislosti s péčí o dítě nebo o hendikepovaného člověka, budou moct - stejně jako zaměstnanci - dostávat ošetřovné až do 30. června 2020. Výše dotace je 500 Kč za den.

Kdo má nárok?

Nárok na ošetřovné mají živnostníci na hlavní činnost, kteří nemohou vykonávat svou podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě mladší 13 let nebo péče o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I., a to z důvodu uzavření škol, jiných dětských zařízení nebo zařízení sociální péče.

Žadatel má nárok pouze na dotaci za jedno dítě (v případě rodiny se dvěma dětmi rodič nedostane dotaci dvakrát, ale pouze jednou). Pokud je v domácnosti více osob, nárok na dotaci má pouze jedna osoba.

Jak lze žádost podat?

Formulář žádosti o ošetřovné za duben 2020 lze nalézt na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde;

https://osetrovne.mpo.cz/zadost/).

 

Žádost včetně povinné přílohy (potvrzení o uzavření školy, dětského zařízení či zařízení poskytujícího sociální služby, tato potvrzení Vám vydá konkrétní škola nebo zařízení, stačí je o to požádat) lze podat:

 • prostřednictvím datové schránky Ministerstva „ID datové schránky wnswemb“, do předmětu uvést fpdub, nebo
 • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:
  Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Na Františku 32
  110 15 Praha 1
  obálka musí být označena „fpdub“

 

Žádosti za toto období lze podat do 7. června 2020.

Ošetřovné - zaměstnanci

Kdo má nárok?

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti, příp. musí pečovat o zdravé dítě do 13 let, proto, že školské/dětské zařízení bylo uzavřeno. Nárok na ošetřovné mají i osoby, které se starají o zdravotně hendikepované osoby s příspěvkem na péči alespoň v I. Stupni z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb, a to bez věkového omezení, tzn. nárok na ošetřovné se týká hendikepovaných osob, které jsou starší 13 let. Podmínkou ovšem je, aby pečující osoba žila s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti.

Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá osoba (rodič či jiný pečující, který žije ve společné domácnosti s dítětem) a během daného měsíce se mohou s pečující osobou vzájemně vystřídat (nikoliv ale během stejného dne). Každá pečující osoba tak získává nárok na vyplacení ošetřovného za dny, kdy dítě ošetřovala.

Ošetřovné se bude poskytovat po celou dobu trvání mimořádných opatření, tzn. do ukončení uzavření školních a dětských zařízení. Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den (velmi zjednodušeně řečeno se jedná o průměrný denní příjem redukovaný dle určitých limitů), od 1. dubna 2020 do 30. června 2020 pak 80 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Jak lze žádost podat?

Je nutné vyplnit tiskopis žádosti o ošetřovné (naleznete zde;

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-).

Tiskopis se skládá ze dvou částí: část A vyplňuje školské/dětské zařízení. Vyplněnou část tiskopisu by mělo zařízení uložit a zaslat příslušnému rodiči e-mailem. Rodič vyplní část B tiskopisu, musí ho vytisknout, podepsat a předat svému zaměstnavateli (nebo jej může naskenovat, popř. vyfotit a poslat zaměstnavateli e-mailem).

Zaměstnavatel pak žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Odpuštění záloh na sociálním a zdravotním pojištění pro OSVČ

Kdo má nárok?

Živnostníci od března 2020 do srpna 2020 nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine.

U živnostníků, kteří už za období března 2020 své zálohy zaplatili, budou tyto platby využity nejdříve na jiné splatné závazky a poté jako předplacená platba na měsíc září 2020.

Jak lze žádost podat?

Živnostníci nikde nemusí o toto odpuštění platby žádat. Změna platí automaticky od března 2020 do srpna 2020 a týká se všech. Tedy živnostníků s hlavní i vedlejší výdělečnou činností.

Kurzarbeit - příspěvek na mzdy pro své zaměstnance

Jedná se o finanční kompenzaci pro zaměstnavatele, kterým současná situace znemožnila přidělovat práci zaměstnancům.

Kdo má nárok?

Na příspěvek na mzdy pro své zaměstnance má nárok zaměstnavatel, jehož činnost je ohrožena v důsledku šíření nákazy (např. nevyrábí svůj produkt a jeho zaměstnanci byli posláni domů, tedy tzv. postaveni na překážku v práci). 

Existence nároku na kompenzace pro zaměstnavatele závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Příspěvek existuje ve dvou režimech:

 1. Nařízení karantény zaměstnancům: náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.
 2. Nemožnost přidělit zaměstnancům práci z důvodu mimořádných krizových opatření vlády: firmě je nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu je zaměstnanci vyplácena ve výši 100 %. Zaměstnavatel dostane příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

Období uznatelnosti nákladů: 12. března 2020 (včetně) až 31. května 2020.

Jak lze žádost podat?

Žádost o příspěvek na zaměstnance se podává prostřednictvím aplikace zde; https://antivirus.mpsv.cz. Žádost je nutné vyplnit, stáhnout a odeslat výhradně elektronicky (datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem). Při vytvoření žádosti se vygeneruje dohoda o poskytnutí příspěvku. Tato dohoda se s případnými dalšími doklady posílá s žádostí.

Zaměstnavatel musí dále doložit doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu (dokladem není výpis z účtu).

Po provedení uzávěrky mezd a evidence pracovní doby za příslušný kalendářní měsíc zaměstnavatel předloží úřadu práce (prostřednictvím webové aplikace) vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců, na které požaduje příspěvek, a jejich rodných čísel…

V případě, že žadatel nemá zřízenu datovou schránku nebo nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem, může k úkonům vůči úřadu práce (zaslání žádosti, podepsání dohody, přeložení vyúčtování) zplnomocnit třetí osobu, která tyto podmínky pro administraci dálkovým způsobem splňuje. V takovém případě je nutné společně se žádostí zaslat rovněž tuto plnou moc.