04/2022 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 16.03.2022 14:36 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 04/2022

Známý bonmot praví, že o peníze jde až v první řadě a peněz se týká vlastně celé toto vydání. Předně zmíníme zrušení O2 slevy, potom prozradíme jak ušetřit 180 Kč ročně, následovat budou informace o rozšíření nepovinného očkování „zdarma“ a o zvýšení maximálních úhrad za sociální služby, a článek zakončíme návodem, jak požádat úřad práce o dávku, aniž by tam žadatel musel jít osobně.

Aktualita: zrušení sociální slevy O2

Operátor O2 upozorňuje na vyúčtováních zasílaných zákazníkům na zrušení sociálního příspěvku 210,- Kč měsíčně na pevnou telefonní linku a 49,- Kč na mobilní telefon již od 1. dubna. Budeme se operátora ještě dotazovat na důvody tohoto rozhodnutí a na to, zda uvažuje o nějaké alternativě. Není to však jeho povinnost, neboť se jednalo o dobrovolnou záležitost. Státní příspěvek 200,- Kč měsíčně na provoz pevné linky nebo na mobilní telefon zůstává v platnosti.

SIPO e-mailem zdarma

Určitou útěchou může být to, že nejen měsíční výpis z bankovního účtu, ale i výpis plateb tzv. SIPO neboli Soustředěného inkasa plateb obyvatelstva si můžete nechat zasílat jen e-mailem. Pošta si totiž za zasílání papírového dokladu připočítává 15 Kč měsíčně, elektronicky je to zdarma. Je však třeba přijít osobně na poštu a vyplnit jednoduchou žádost o změnu. Žádost o zasílání Platebního dokladu SIPO v elektronické podobě do zvolené e-mailové schránky je nutné osobně podat na libovolné poště. Současně je nutné předložit některý z dokladů SIPO za minulé období pro kontrolu uváděných údajů a platný osobní doklad. Změna bude zavedena od následujícího kalendářního měsíce po podání žádosti.

Nepovinná očkování, která jsou nově plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a některé další změny ve zdravotnictví

Nezarmoutí také informace, že byl novelizován zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a od ledna 2022 se rozšířil výčet nepovinných očkování hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění a skupin pojištěnců, kteří mají nárok na některá další očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuálně jsou tak z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazena tato nepovinná očkování:  

 • proti chřipce u vybraných skupin pojištěnců;
 • proti pneumokokové infekci u kojenců;
 • proti pneumokokové infekci u pojištěnců nad 65 let věku;
 • proti pneumokokové infekci u rizikových pojištěnců;
 • proti lidskému papilomaviru u pojištěnců zahájené od 13. do 14. roku věku;
 • proti invazivním meningokokovým infekcím u rizikových pojištěnců;
 • proti meningokokovým infekcím u kojenců a starších dětí;
 • proti invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b;
 • proti klíšťové encefalitidě u pojištěnců nad 50 let;
 • proti onemocnění covid-19.

            (zdroj: VZP)

Od roku 2022 tedy mají všichni pojištěnci starší 50 let hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě, a to do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky. Dosud nebylo z veřejného zdravotního pojištění hrazeno vůbec.

Další změna se týká meningokokových nákaz. U očkování proti meningokoku B mají nově nárok na úhradu všech dávek vakcíny děti, pokud je očkování zahájeno do 12 měsíců věku nebo od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku. U očkování proti meningokoku A, C, W, Y mají nárok na úhradu jedné dávky děti od dovršení 1. do dovršení 2. roku věku nebo pak od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku. Ve všech případech očkování proti meningokoku je opět vakcína hrazena do výše ekonomicky nejméně náročné varianty. Nově je také hrazeno očkování provedené i po uplynutí stanovené věkové hranice, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce.

Ke změně dochází v případě výše úhrady očkovací látky v rámci očkování proti chřipce u pojištěnců nad 65 let, u kterých byly doposud očkovací látky hrazeny do výše ekonomicky nejméně náročné varianty. Pojištěncům nad 65 let je nově plně hrazeno nepovinné očkování proti chřipce, a to v České republice všemi dostupnými vakcínami proti tomuto onemocnění.

Nárok na vakcínu proti chřipce pak nově mají také zdravotníci a další odborní pracovníci ve zdravotnictví. Ti mají vakcínu hrazenu pouze do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky.

I nadále platí, že očkování proti chřipce mají hrazeno z veřejného zdravotního pojištění zákonem stanovené čtyři skupiny pacientů bez věkového omezení.

Ke změnám dochází také u očkování proti lidskému papilomaviru, u kterého byly doposud očkovací látky hrazeny také do výše ekonomicky nejméně náročné varianty. Nově jsou vakcíny plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (tj. jsou hrazeny všechny očkovací látky, které jsou aktuálně pro toto očkování v ČR dostupné), pokud je očkování u dívek i chlapců zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku. Kromě očkovací látky je hrazena i její aplikace. Od letošního roku je nově také hrazeno toto očkování provedené i po uplynutí stanovené věkové hranice, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce.

Ve všech výše uvedených případech je aplikace očkovací látky uhrazena plně pojišťovnou poskytovateli zdravotní péče. Pokud je vakcína poskytovateli hrazena do výše ekonomicky nejméně náročné varianty a klient si vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si doplatit rozdíl v ceně. Doplatek hradí přímo poskytovateli, který očkování provede.

Pokud se pro některé z těchto očkování rozhodnete, požádejte o ně svého všeobecného praktického lékaře nebo jiného smluvního poskytovatele zdravotních služeb, tj. takového, který má s vaší pojišťovnou uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Všeobecní praktičtí lékaři a další smluvní poskytovatelé zdravotních služeb by měli svým pacientům hrazené očkování nabídnout a být dle poptávky svých pacientů vakcínou zásobeni. Ve výše uvedených případech jsou očkovací látka i její samotná aplikace lékařem hrazeny přímo poskytovateli, který očkování provádí, nikoliv např. lékárně či pacientům.

Ti, kteří mají nově nárok na očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění, nemohou čerpat příspěvky z fondu prevence na zmíněná očkování, a to ani na doplatky v případě úhrady rozdílu pořizovací ceny vakcíny a ceny stanovené podle ekonomicky nejméně náročné varianty pro daný typ očkování.

Klienti pojišťoven, kteří nepatří do žádné z uvedených věkových kategorií, a tím pádem nemají nárok na úhradu uvedených očkování z veřejného zdravotního pojištění, mohou čerpat příspěvky z fondu prevence jak na tato, tak i na další typy očkování pro děti i dospělé.

Ve zdravotnictví začala platit i řada dalších změn, například nově musí mít každá zdravotní pojišťovna odvolací orgán – revizní komisi složenou z nezávislých odborníků na zdravotnictví a právo, která bude rozhodovat o zamítavém stanovisku pojišťovny při léčbě vzácných onemocnění podle známého § 16 zákona. Pacient se tedy nemusí hned obracet na soud, jak tomu bylo dříve.

Pro zájemce o více informací změn v oblasti zdravotnictví viz například tento odkaz:

https://www.5plus2.cz/default.aspx?d=04.03.2022&e=MA-BRNO-M#strana=6

Změna maximálních výší úhrad za sociální služby od 1. 3. 2022

Dne 1. března 2022 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tzv. úhradovou vyhlášku, která mimo jiné upravuje maximální výše úhrad za poskytování sociálních služeb. Novela vyhlášky přináší zvýšení těchto maximálních úhrad a to následovně:

Za jednu hodinu poskytování osobní asistence, pečovatelské služby, průvodcovské a předčitatelské služby, podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, chráněné bydlení a sociální rehabilitaci z původních 130 Kč na aktuálních 135 Kč, což je pouze nepatrné zvýšení.

Naopak k výraznějšímu zvýšení maximálních částek došlo u pobytových sociálních služeb a stravování, což je zapříčiněno zvýšením cen za energie, kdy již nebylo nadále možné za původní ceny poskytovat ubytování a kvalitní stravu. Maximální výše za oběd tedy momentálně činí 95 Kč namísto dřívějších 75 Kč, 205 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu nejméně 3 hlavních jídel, dříve byla nejvyšší možná výše 170 Kč. Cena dovozu nebo donášky jídla se zvýšila z 30 Kč na 40 Kč. Částka za velký nákup, například za týdenní nákup, nákup ošacení, domácích potřeb se zvýšila ze 115 Kč na 140 Kč. Praní a žehlení 1 kg prádla nově vyjde na 80 Kč oproti dřívějším 70 Kč.

Všechny ostatní ceny naleznete ve zmíněné vyhlášce č. 505/2006 Sb.

Závěrem bych ráda dodala, že vzhledem k navýšení maximálních možných úhrad za sociální služby by bylo vhodné navýšit částky příspěvku na péči, ke kterému však nedošlo.

Komunikace s Úřadem práce z pohodlí domova

Často se setkáváme s tím, že si lidé stěžují, že při vyřizování svých záležitostí musí opakovaně navštěvovat Úřad práce, především pro lidi se zdravotním postižením a lidi v seniorském věku to může představovat problém. Absolvovat cestu na Úřad práce však nepředstavuje nutnou podmínku pro vyřízení Vaší žádosti. Na následujících řádcích Vás seznámíme s možnostmi, jak lze s Úřadem práce komunikovat z pohodlí domova. Nejprve je potřeba si najít na webu www.mpsv.cz/web/cz/formulare potřebný formulář, na webové stránce naleznete dva typy formulářů – interaktivní, který a běžný, elektronicky lze podat oba typy formulářů, postup se však liší.  V případě, že se rozhodnete využít interaktivního formuláře, postupujte následujícím způsobem:

Nejprve se přihlaste (vpravo nahoře na webové stránce naleznete položku ,,Přihlášení‘‘), výhodou přihlášení je, že se Vám všechny základní údaje do formuláře automaticky načtou. Přihlásit se můžete buďto prostřednictvím identity občana (bankovní identitou, eObčankou, NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu) nebo prostřednictvím datové schránky.

Následně vyplňte formulář, pro případ, že si s vyplněním nevíte rady, využijte vzorově vyplněných formulářů, které naleznete přímo pod formulářem v sekci ,,Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře‘‘ nebo se obraťte na call centrum Úřad práce ČR – 800 779 900, případně též na naši Sociálněprávní poradnu SONS, kde rádi s vyplněním formulářů pomůžeme.

Po vyplnění můžete formulář odeslat pomocí tlačítka ,,Přejít k odeslání‘‘, zároveň můžete k formuláři přiložit i potřebné přílohy. Odeslání můžete vždy provést pouze takovým způsobem, jakým jste přihlášeni, tedy buďto prostřednictvím identity občana nebo prostřednictvím datové schránky. Pro případ, že nejste přihlášeni, tak lze interaktivní formulář odeslat s elektronickým podpisem.

Po úspěšném odeslání formuláře se objeví oznámení: „Hotovo! Vaše žádost byla úspěšně odeslána. Ozveme se Vám hned, jak ji zpracujeme. Nemusíte nic ověřovat telefonicky, osobně ani písemně. Co nejdříve Vás zkontaktujeme sami.“

Druhou možností je vyplnit běžný formulář v pdf formátu. Nelze do něj automaticky psát, proto je nevhodný pro uživatele odečítače obrazovky.

Po vyplnění je formulář potřeba uložit, uložený formulář poté zašlete na místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR jedním z následujících způsobů:

 • datovou schránkou do datové schránky Úřadu práce ČR,
 • s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu Úřadu práce ČR (tedy prostřednictvím e-mailu),
 • bez uznávaného elektronického podpisu na elektronickou podatelnu Úřadu práce ČR (e-mailem), kdy musíte osobně do 5 dnů potvrdit na pobočce Úřadu práce ČR,
 • vytisknutý formulář podepište a zašlete poštou.

 

I interaktivní formulář je možné uložit nebo vytisknout a poslat výše uvedenými způsoby.  O tom, jak používat datovou schránku, jsme psali v Informacích č.12/201:

https://www.sons.cz/12-2018-Informace-a-odpovedi-na-dotazy-ze-Socialne-/pravni-poradny-SONS-v-Praze-P4006599.html

Jen pro úplnost, při žádosti o důchod je naopak nezbytné jednat osobně s Okresní (Pražskou) správou sociálního zabezpečení.

V případě, že potřebujete pomoci s vyplněním žádosti, můžete se obrátit na naši Sociálněprávní poradnu SONS, kde Vám rádi pomůžeme.

 

Václava Baudišová a Nicole Fryčová