04/2020 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 31.03.2020 19:36 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 04/2020

V dubnovém článku z pražské poradny Vás čekají následující témata:

 • malá oprava k informaci z minulého článku o daňovém bonusu
 • krátká informace o změně zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
 • nepříznivá zpráva o doplatcích na bílé hole a
 • protože jde o článek dubnový, jemuž by odlehčení naší jindy o serióznost usilující rubriky snad mohlo slušet, vás na konci čeká malý aprílový občanskoprávní kvíz.

Oprava k daňovému bonusu

V článku 3/2020 jsem uvedl, že pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě formou daňového bonusu se do příjmů poplatníka nezapočítávají příjmy, z nichž se daň odvádí srážkou z daně, např. tedy odměna z dohody o provedení práce. Tato informace není správná, do příjmů se započítávají všechny příjmy ze závislé činnosti i příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, nezapočítávají se jen tzv. pasivní příjmy, z kapitálového majetku a pronájmu. Za upozornění na tuto chybu děkuji pozornému čtenáři z Náchodska.

Ke změně zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

S účinností od 1. března 2020 došlo ke změně zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který upravuje pro nás důležité příspěvky, a to na mobilitu, na zvláštní pomůcku, a také nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením. Změny, které novela č. 228/2019 Sb. přinesla, jsou zajímavé z hlediska osob s jiným zdravotním postižením než zrakovým, pro nás se nemění vůbec nic. Změny se týkají příspěvku na pořízení motorového vozidla, na který, jak známo, z důvodu zrakového postižení nárok nevzniká. Další změnou je pak rozšíření okruhu lidí, kteří mají nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, a to o osoby mající zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti. Seznam těchto postižení obsahuje 12 položek zahrnujících nemoci srdce, plic a další.

Nepříznivá informace k bílým holím

Když jsem naposledy referoval o změnách v úhradě zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění, uvedl jsem, že doplatky, které musíme platit od 1. prosince 2019 při pořizování bílých i červenobílých holí, by se měly radikálně snížit, resp. u většiny bílých holí odpadnout, a to zhruba od 1. července 2020. Tento termín byl uváděn i při jednání pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky při Pacientské radě v srpnu 2019, stejně tak ještě na jednání Pacientské rady 30. září.

Ovšem při setkání stejné pracovní skupiny 10. února tohoto roku již bylo jasně řečeno, že novela zákona o veřejném zdravotním pojištění bude účinná nejdříve od 1. ledna 2021. Za SONS jsem na jednání vyjádřil s tímto časovým posunem značnou nespokojenost, ale tím naše možnosti ovlivnit tempo legislativního procesu končí. To znamená, že současný stav, kdy je nutné si na bílé hole orientační připlácet kolem dvou set korun, o něco více ještě na bílé hole opěrné potrvá nejméně po celý tento kalendářní rok.

Malý aprílový občanskoprávní kvíz

K sestavení následujícího kvízu mě inspiroval jazyk, který používá staronový občanský zákoník, který je účinný již více než šest let, ale stále umí překvapit.

Víte, co znamenají následující pojmy:

1. Odúmrť:

 1. neslušná nadávka;
 2. pozůstalost, kterou zdědí stát, protože neexistuje jiný právoplatný dědic;
 3. odpadnutí části těla v důsledku závažné choroby, nebo působení jiné osoby.

2.Pachtovné:

 1. dávka náležející oběti trestného činu, kterou je povinen platit jeho pachatel;
 2. poplatek kompenzující zápach šířící se z pozemku, na němž je skladován hnůj;
 3. poplatek za pronájem věci, z níž má nájemce užitek, např. zemědělské půdy.

3. Závdavek:

 1. preventivní ponaučení zákonného zástupce učiněné fyzickým působením na svého potomka;
 2. věcné plnění snoubence před uzavřením manželství, poskytnuté s cílem zajištění budoucího závazku;
 3. plnění jednoho z kontrahentů při uzavření smlouvy, kterým poskytuje druhé straně jistotu, že má v úmyslu závazek určený smlouvou plnit.

4. Služebnost:

 1. věcné právo postihující vlastníka věci tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět či něčeho se zdržet;
 2. titul udělovaný nejvýkonnějším sluhům či služkám, jeho držitelé pak byli oslovováni „vaše služebnosti“;
 3. hanlivý název pro nekvalitně poskytnutou službu.

5. Novace:

 1. změna obsahu závazku, která starý závazek zruší;
 2. neověřená zpráva ČTK;
 3. změna, která měla výrazně zlepšit fungování složitého systému, avšak drobným opomenutím podstatného detailu došlo k absolutnímu znefunkčnění.

6. Adhezní smlouva:

 1. smlouva sepsaná na mírně lepkavém formuláři;
 2. smlouva, které ani jedna ze smluvních stran nerozumí;
 3. smlouva uzavřená pomocí formuláře, do kterého slabší smluvní strana prakticky nemá možnost zasáhnout.

7. Dovětek:

 1. přezdívka uvedená namísto podpisu, chráněná autorským právem stejně jako pseudonym;
 2. vyjádření poslední vůle zůstavitele, v níž může nařídit odkaz, stanovit odkazovníku nebo dědici podmínku, nebo doložit čas anebo uložit odkazovníku nebo dědici příkaz;
 3. stručný závěr stati, jímž je popřen předchozí výklad.

 

Pro případ pochybností u některé z odpovědí uvádím správné řešení:

 1. b), 2. c), 3. c), 4. a), 5. a), 6. c), 7. b).

 

Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze

Luboš zajíc