03b - Informace a odpovědi ze Sociálně právní poradny SONS v Praze

Publikováno 28.03.2020 17:57 Zajíc Luboš


Informace o některých opatřeních a změnách v souvislosti s nemocí COVID-19

 

V tomto článku se pokusím popsat některé aktuální změny, jimiž vláda provází opatření proti šíření koronaviru, které považuji za podstatné z hlediska osob se zdravotním postižením.

Ošetřovné

O změnách v této dávce jste patrně všichni informováni, nicméně si dovolím aktuální situaci zrekapitulovat:

Ošetřovné, tedy dávku z nemocenského pojištění, která slouží jako náhrada výdělku osobám, které se potřebují starat o děti, a z tohoto důvodu nemohou vykonávat svoji dosavadní práci, nově náleží po celou dobu, po kterou budou uzavřena školská zařízení. Zatímco běžně lze tuto dávku čerpat jen při péči o dětí mladší deseti let, byl tento věk zvýšen, a to do 13. narozenin dítěte.

Dávka náleží i rodičům pečujícím o nezaopatřené dítě, které pobírá příspěvek na péči (již od I. stupně závislosti), když bylo uzavřeno školské zařízení nebo obdobné dětské zařízení, jež dítě navštěvovalo - zde již není omezení věkem 13 let.

Nárok na ošetřovné budou mít i osoby, které pečují o osobu s nárokem na příspěvek na péči, pokud příjemce příspěvku běžně pobývá v zařízení poskytujícím sociální službu, bylo-li zařízení uzavřeno, tyto osoby musí sdílet společnou domácnost. V tomto případě však nejde jen o vztah rodič/dítě.

Ošetřovné činí 60 % vyměřovacího základu zaměstnance, tedy stejně jako nemocenské po prvních 30 dnů dočasné pracovní neschopnosti.

K žádosti o dávku je třeba přiložit potvrzení o uzavření příslušného zařízení, které vám je zařízení povinno vydat ještě ve stejný den, kdy o ně požádáte, žádost s tímto potvrzením zašlete svému zaměstnavateli. Na konci každého měsíce, po který zůstanou zařízení uzavřena – přejme si, aby tato doba byla co nejkratší – bude třeba ještě vyplnit výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, v němž se zaškrtává počet dní, po který rodič či jiná osoba o dítě či příjemce příspěvku na péči pečovala; to proto, že při péči je možné se střídat s jinou osobou a zaměstnavatel, resp. okresní správa sociálního zabezpečení potřebuje vědět, kolik dní zaměstnanec pečoval a kolik dní odpracoval.

Ošetřovné bylo dávkou dostupnou pouze zaměstnancům, ovšem dle mimořádného opatření vlády o něj budou moci požádat i osoby samostatně výdělečně činné, a to i ty, které nebyly nemocensky pojištěny. Žádat budou prostřednictvím živnostenského úřadu, výše příspěvku byla stanovena na 424 Kč za den s tím, že jde o dny kalendářní. Žádat mohou osoby, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávají jako hlavní.

Zjednodušení řízení o nepojistných sociálních dávkách

Usnesení vlády publikované pod číslem 130/2020 Sb. přináší určitá zjednodušení, podle nichž lze postupovat v období nouzového stavu. Jejich cílem je usnadnit a urychlit vyřizování žádostí a minimalizovat nutnost osobních návštěv na příslušných úřadech či jiných institucích.

Za nejpodstatnější bych označil možnost podávat žádosti také elektronicky na formuláři předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to bez zaručeného elektronického podpisu, nebo naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, s naskenovanými nebo ofotografovanými přílohami dokládajícími rozhodné skutečnosti.

Podle tohoto právního předpisu je v době nouzového stavu dokonce představitelné, aby žádost byla podána např. jen telefonicky nebo e-mailem (i bez podpisu) a Úřad práce nemusí trvat na tom, aby toto podání bylo do pěti dnů stvrzeno podepsaným podáním, jak to běžně vyžaduje správní řád. Pokud žadatele úřad nevyzve k doplnění, může i takto podaná žádost být platná.

Uživatelům datových schránek by mohlo přijít vhod opatření k usnadnění komunikace, které od 24. března ruší po dobu nouzového stavu zpoplatnění zasílání zpráv z datových schránek do datových schránek „soukromých“ osob, tedy nikoliv orgánů veřejné moci, do nichž je zasílání zpráv bez poplatků běžné. Datovou schránkou je tak možné zaslat bezplatně zprávu do jakékoliv jiné datové schránky.

 

Úspěšný boj s koronavirem přeje

 

Luboš Zajíc