03/2019 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 20.02.2019 08:51 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 03/2019

O obsah následujících řádků se postarala zejména rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která ukončila legislativní proces dlouho diskutovaných zákonných novel. Ty již mají za sebou pouť do Senátu, který se je pokusil pozměňovacími návrhy vylepšit, ale poslanci pak senátorských návrhů nedbali a setrvali na novelách v původní podobě. To platí jak

  • o zrušení karenční doby, tak
  • o změnách v oddlužení fyzických osob. Dále informujeme
  • o nových výších příspěvku na péči v některých stupních a
  • o drobné změně týkající se dohody o pracovní činnosti.

Co se o daních z příjmu nedozvíte aneb o změně u dohody o pracovní činnosti

Ve třetích článcích příslušných kalendářních roků, které se k Vám dostávají na rozhraní měsíců února a března, jsme v několika předcházejících letech informovali o povinnostech souvisejících s daněmi z příjmů. V letošním roce však v této oblasti nedochází k žádným podstatnějším změnám, proto se omezíme jen na konstatování, že ti, kdo sami podávají daňové přiznání, by tak měli učinit do konce března 2019, ty subjekty, které mají povinnost předložit účetní závěrku ověřenou auditorem a ti, za něž podává přiznání daňový poradce, mají čas až do konce června; ovšem do konce března musí finančnímu úřadu prokázat plnou moc udělenou poradci.

Slevy z daně, odpočitatelné položky od základu daně ani další parametry nezaznamenaly žádné zásadnější změny, proto zájemce o další informace z této oblasti odkazujeme na články této rubriky z let 2018 a 2017.

Zmínit bychom v této souvislosti však měli změnu částky rozhodného příjmu, od kterého je pojištěnec povinen odvádět odvody na zdravotní a sociální pojištění, jde-li o vztah na základě dohody o pracovní činnosti. Částka se zvyšuje z 2500 Kč na 3000 Kč, ale rozhodná částka pro daňové účely zůstává stejná, tedy osvobozeny jsou odměny z dohody o pracovní činnosti v měsících, kdy odměna nepřesáhne 2500 Kč.

Zvýšení příspěvku na péči

Po poměrně zdlouhavých legislativních peripetiích již byla s téměř konečnou platností přijata novela zákona o sociálních službách (z. č. 108/2006 Sb.), která změní částky příspěvku na péči pro příjemce závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve III. a IV. stupni. Toto zvýšení se tedy bude týkat spíše menší části našich čtenářů, přesto jistě stojí za zmínku. Příspěvek na péči ve III. stupni se pravděpodobně od července t. r. (v době psaní článku ještě chyběl podpis prezidenta republiky, jehož neočekávané odklady by mohly účinnost pozměnit) zvýší pro osoby do 18 let na částku 13 200 Kč, a pro osoby starší 18 let na 12 800 Kč. Pravděpodobně již od dubna 2019 bude příspěvek na péči pro osoby starší 18 let závislé ve IV. stupni a nevyužívající pobytové sociální služby zvýšen na 19 200 Kč, a to pro všechny věkové kategorie.

Konec karenční doby

Realitou se stal dlouhodobý záměr levicových poslanců a zrušena byla třídenní karenční doba. Šlo o dobu prvních tří pracovních dnů, po kterou nebyla při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnancům vyplácena náhrada mzdy. Novelou příslušných zákonů publikovanou pod číslem 32/2019 Sb. se tato karenční doba stane historií a náhrada mzdy či platu bude zaměstnancům vyplácena po prvních čtrnáct dnů od začátku dočasné pracovní neschopnosti, patnáctým dnem pak začíná výplata nemocenského. Tato změna nabude účinnosti 1. července 2019.

 

Jaké změny přinesla nedávno schválená novela insolvenčního zákona?

Jen o jednotku nižší číslo než výše popsaná novela, v tomto případě tedy 31/2019 Sb., má Poslaneckou sněmovnou schválený vládní návrh, který upravuje zejména insolvenční zákon. Novela čítá 27 stran textu, my se zaměříme jen na to nejpodstatnější, tedy na změny podmínek oddlužení, často nazývaného osobním bankrotem.

Dosud platilo, že soud schválil návrh na oddlužení jen dlužníkovi, který byl schopen během pěti let splatit 30 % pohledávek jeho věřitelů, tato podmínka však odpadá. Nyní se posuzování kritérií splnění oddlužení posunují zejména na konec doby, po které bude dlužník oddlužení plnit, ocitujme nové klíčové ustanovení § 412a insolvenčního zákona:

“Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže

  1. dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
  2. dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
  3. po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.”

Toto znění připouští i možnost, že také dlužníkovi, kterému se nepodaří za pět let splatit alespoň 30 % pohledávek, může soud oddlužení schválit.

Za hodný pozornosti pak určitě můžeme pro naši komunitu označit odstavec 4 téhož ustanovení:

„Vznikl-li dlužníku nárok na starobní důchod před schválením oddlužení a tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení.“

Z tohoto odstavce tedy plyne, že bude-li se poživatel starobního nebo invalidního důchodu snažit poctivě tři roky po schváleném návrhu na oddlužení splácet, může být již po této době uznán soudem bezdlužným, i když by se mu nepodařilo splatit pohledávky ve výši v návrhu na oddlužení předpokládané. Toto „výjimečné“ schválení oddlužení (bez toho, aby dlužník splatil alespoň 30 % dluhů, není možné získat opakovaně, jedině za okolností zvláštního zřetele hodných, jak stanoví následující odstavec. Nová pravidla pro oddlužení bude možné aplikovat až na oddlužení povolená pravomocnými rozhodnutími soudu po účinnosti této novely, tedy po 1. červnu t. r.

Za zmínku stojí i nová možnost přerušení průběhu oddlužení na návrh dlužníka či insolvenčního správce. Průběh oddlužení může být přerušen až na jeden rok, návrh musí být podložen vážnými důvody a nemůže k němu dojít opakovaně.

 

O „žhavých“ novinkách za Sociálně právní poradnu informuje

Luboš Zajíc