02/2020 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 22.01.2020 09:46 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 02/2020

 

Článek, který Vám nabízíme k přečtení, - snad právě proto, že je určen na nejkratší měsíc v roce, zarmoutí milovníky rozsáhlých textů, naopak potěší příznivce stručnosti a rozhodně přinese informace o změnách dvou dávek zakotvených v zákoně o státní sociální podpoře a v zákoně o zaměstnanosti, konkrétně půjde o:

  • rodičovský příspěvek a
  • Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Rodičovský příspěvek

Nejen koncem roku 2019 ale i začátkem roku 2020 v médiích resonovaly informace o dění souvisejícím se změnami rodičovského příspěvku; protože tato dávka se týká i některých osob z naší komunity, pojďme nahlédnout do právních norem, z nichž změny vyplývají.

Zajímat nás v této souvislosti musí zákon o státní sociální podpoře (z. č. 117/1995 Sb., k jehož změně došlo zákonnou novelou číslo 363/2019 Sb. Nejdůležitější změnou je pochopitelně celková částka, kterou lze při pobírání rodičovského příspěvku vyčerpat, z 220 tisíc korun byla zvýšena na 300 tisíc korun. Rodičovský příspěvek se vždy čerpá na nejmladší dítě v rodině, zvýšila se pochopitelně i částka na dvou či vícerčata, jsou-li nejmladšími dětmi. Tato částka činila a činí 1,5násobek částky na jedno dítě, tedy se zvýšila z 330 tisíc na 450 tisíc korun.

Velká diskuse provázela zejména otázku, na které rodiny se má nová úprava vztahovat. Původní, právně nejčistší a nejlogičtější varianta, tedy že by se změny týkaly až dětí narozených nejdříve 1. ledna roku 2020, odkdy změny nabyly účinnosti, byla v dnešní době vlivu sociálních sítí a politiků naslouchajícím hlasu lidu neprůchodná, další variantou pak tedy bylo přiznat nárok na vyšší částky rodičovského příspěvku všem nejmladším dětem, které do 1. ledna 2020 nedovršily čtyř let. Tento právně retroaktivní (byť vzhledem k tomu, že jde o retroaktivitu ve prospěch příjemců příspěvku) nezakázaný přístup by byl zase poněkud drahý, proto byla přijata následující kompromisní pravidla:

  1. Rodičovský příspěvek v nové výši náleží od ledna 2020 také rodiči, který pečuje o dítě nebo děti do 4 let věku, které jsou nejmladší v rodině, a zároveň nedočerpal k tomuto datu celkovou částku rodičovského příspěvku, rozuměj v původně platné výši.
  2. V případě rodiče, který sice pečuje o dítě nebo děti do 4 let věku, které jsou nejmladší v rodině, ale již dočerpal k 1. lednu 2020 celkovou částku rodičovského příspěvku (v původní výši), již rozdíl mezi předchozí a novou celkovou částkou rodičovského příspěvku nenáleží.

Rodič může zvolit měsíční částku, v níž bude příspěvek čerpat do 10 tisíc korun, nad 10 tisíc pak jen ten rodič, jehož 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu částku 10 000 korun převyšuje s tím, že lze použít vyměřovací základ kteréhokoliv z rodičů, tedy obvykle toho, jehož základ je vyšší. U vícerčat opět platí 1,5násobek této částky. Změnu výše měsíční částky lze provádět až po třech měsících.

 Právní úprava je tudíž prozatím jasná. Možná jste však již také zaznamenali snahy některých politiků tvrdících, že současné nastavení, které vylučuje z čerpání vyšší částky rodičovského příspěvku rodiče, kteří sice ještě mají dítě do čtyř let věku, ale již příspěvek v původní výši do konce roku 2019 vyčerpali, je diskriminační a že toto ustanovení hodlají napadnout u Ústavního soudu. Uvidíme, jak Ústavní soud rozhodne, ale než se tak stane, platí výše popsané.

Změny zákona o zaměstnanosti

K 1. lednu 2020 nabyla účinnosti (dosti na poslední chvíli přijatá) novela publikovaná pod číslem 365/2019 Sb. Tato novela navýšila příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, a to o 800 Kč. Podle předcházející úpravy bylo maximum tohoto příspěvku stanoveno na 12 tisíc Kč, nově je tedy příspěvek zastropován částkou 12 800 Kč. Toto zvýšení se týká pouze osob s invaliditou (ať již v jakémkoliv stupni) u osob zdravotně znevýhodněných zůstává maximem částka 5 000 Kč. Nijak se nezměnilo, že tento příspěvek může krýt maximálně 75 % celkových nákladů na jednotlivého zaměstnance (včetně odvodů na zdravotní i sociální pojistné zaměstnavatele, které je zaměstnavatel povinen vypočítat a odvést ze mzdového či platového základu zaměstnance, jinými slovy jde o 75 % super hrubé mzdy či platu.

Zároveň však touto novelou byla zrušena možnost, aby si zaměstnavatelé příspěvek na osoby se zdravotním postižením zvýšily o tzv. zvýšené správní náklady ve výši 4 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Tyto zvýšené správní náklady mohly činit v posledním čtvrtletí roku 2019 částku až 1 250 Kč. Zde jen připomenu, že se jedná o možnost zvýšení příspěvku u zdravotně postižených zaměstnanců, jejichž 75 % mzdy nečiní ono nové maximum, tedy 12 800 Kč. Ostatní náklady, které do zvýšení předmětného příspěvku započítat lze, změn nedoznaly.

Z hlediska zaměstnavatelů je jistě podstatné a pozitivní přechodné ustanovení, které jim umožňuje o příspěvek s novým vyšším stropem zažádat již za poslední čtvrtletí roku 2019.

Zároveň zákon zmocnil vládu, aby eventuální další zvýšení maxima příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením valorizovala formou nařízení vlády, což usnadní reakci na vývoj hladiny platů a mezd (zejména částek minimální mzdy), protože do současné doby bylo možné maximum měnit pouze formou zákona, jehož legislativní proces je pochopitelně výrazně složitější a zdlouhavější.

Vzhledem k tomu, že aktuálně je v meziresortním řízení další nikoliv nepodstatná novela zákona o zaměstnanosti, je téměř jisté, že o tomto zákonu celkem brzy v našich článcích uslyšíte znovu.

 

Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze tentokrát neradí, pouze informuje

Luboš Zajíc