02/2019 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 16.01.2019 08:49 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 02/2019

Ve druhém článku roku 2019 se zaměříme na dvě témata:

  • výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci s ohledem na aktuální výši průměrné mzdy v národním hospodářství
  • informace k možnosti žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku OrCam MyEye

Jak se vypočítává výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci?

V minulém článku jsme informovali o nárůstu minimální mzdy od počátku roku 2019, nyní bychom rádi upozornili i na fakt, že vzrostla také průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku, která má vliv na některé příspěvky a dávky, my se však nyní zaměříme na vliv této částky na pravidla pro podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Předem se omlouváme, že tato pasáž bude poněkud zatížena číselnými údaji, ale bez nich by postrádala svoji informační hodnotu.

Ze sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí vydaného pod číslem 311/2018 Sb. vyplývá, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 činí 31 225 Kč. Oproti minulému roku tedy došlo k nárůstu o 2 464 Kč.

Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává z průměrného měsíčního výdělku v posledním skončeném zaměstnání, popř. u OSVČ z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden měsíc. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Pokud však uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % po celou podpůrčí dobu.

Ovšem ne vždy je možné poslední průměrný měsíční výdělek stanovit, např. tehdy, když uchazeč splní podmínku zaměstnání náhradní dobou, třeba péčí o dítě do čtyř let nebo tím, že je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně. Právě v těch případech se výše podpory v nezaměstnanosti stanoví ve výši 0,15, 0,12 a 0,11 násobku průměrné měsíční mzdy, kterou jsme uvedli výše. To znamená, že po první dva měsíce podpůrčí doby by letos takovýmto osobám byla vyplácena částka 4 684 Kč, po další dva měsíce částka 3 747 Kč a po zbytek podpůrčí doby částka 3 435 Kč. U podpory při rekvalifikaci by pak šlo o 0,14 násobek, tedy 4 372 Kč měsíčně po celou podpůrčí dobu.

Ale průměrná mzda v národním hospodářství má význam i pro stanovení maxima vyplácené podpory v nezaměstnanosti, která pro rok 2019 bude činit 18 111 Kč, při rekvalifikaci pak maximum podpory činí 20 296 Kč.

Nyní je již možné žádat o příspěvek na OrCam MyEye

Koncem měsíce srpna loňského roku byla poprvé SONS kontaktována orgány veřejné moci s žádostí o konzultaci stanoviska k žádostem o příspěvek na zvláštní pomůcku Orcam MyEye. Záležitostí se nejdříve začalo zabývat oddělení Tyflokabinetu, které z věcného hlediska zkoumalo, nakolik je tato pomůcka užitečná, pro které kategorie zrakového postižení, s jakými jinými pomůckami je tato nová pomůcka srovnatelná, v čem tkví její jedinečnost, atp. Se závěry, které z tohoto testování vyplynuly, čtenáře TÉČKA (přílohy Zory) v listopadu 2018 seznámil redaktor Jan Šnyrych v článku s názvem „O kameře OrCam MyEye 2 střízlivě a s nohama na zemi“. Článek je pro zájemce zveřejněn na stránkách Tyflokabinetu SONS:

http://www.tyflokabinet.cz/clanky/tecko/orcam

Po předání výsledků testování Ministerstvu práce a sociálních věcí nastala fáze jednání, jejímž cílem bylo najít způsob, jakým se český stát k žádostem o příspěvek na OrCam postaví, s ohledem k platné legislativě. O závěrech těchto jednání Vás právě v následujících řádcích budeme informovat.

Za nejpodstatnější závěr lze určitě označit tento:

Orcam lze považovat za digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem (viz příloha č. 1., část II, bod 2, písm. h) vyhlášky č. 388/2011 Sb.). To znamená, že na tuto pomůcku mohou získat příspěvek osoby se zdravotním postižením uvedeným v části I. bodě 2 písm. a) a b) přílohy zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb.), tedy úplně nevidomí nebo prakticky nevidomí žadatelé.

Zároveň MPSV zdůraznilo nutnost pečlivého zkoumání nároku na příspěvek na tuto pomůcku a doporučilo, aby žadatelé před podáním žádosti absolvovali konzultaci v dceřiné společnosti SONS Tyfloservis, o.p.s., jejíž pracovníci individuálně s každým zájemcem detailně proberou důvod a způsob, jakým by chtěl žadatel OrCam využívat, zda očekávání žadatele pomůcka skutečně může naplnit a v neposlední řadě i to, zda neexistují jiné pomůcky, které by žadatelovy potřeby mohly splnit lépe. Posouzení Tyfloservisu pak bude využito jako jednoho z podkladů pro vydání rozhodnutí. Jednoznačně jako nedostačující podklad byla jmenována případná stanoviska dodavatelských společností či jimi zřízených “poradenských pracovišť”.

Žádosti by nemělo být vyhověno např. tehdy, pokud již žadatel využívá elektronické multifunkční komunikační pomůcky na bázi chytrého telefonu, neboť OrCam oproti těmto pomůckám nepřináší v zásadě žádné nové funkce, které by nebyly skrze jednotlivé aplikace dosažitelné.

Stejně tak postrádá smysl, aby příspěvek na OrCam získaly osoby, které se nepohybují samostatně (bez průvodce) v exteriéru, neboť výhodou OrCamu oproti již nyní existujícím pomůckám je zejména jeho jednoduchá přenosnost; „textové“ čtecí funkce lze v domácím prostředí zajistit jinými vhodnými pomůckami, ať již na bázi stolního PC, notebooku či jednoúčelových čtecích zařízení, dle schopností a požadavků žadatele.

Ve stanovisku MPSV se dále objevuje konstatování, že „využívá-li klient Orcam, není zpravidla důvod pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení kamerové lupy.“

Příspěvek na OrCam dále nezískají osoby, kterým by ve využití pomůcky mohly bránit další přidružená postižení, jako je např. třes hlavy, třes horních končetin, závažné sluchové postižení, atd.

Během jednání bylo SONS jednoznačně hájeno stanovisko a po určitých diskusích bylo přijato i pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí, že pomůcku OrCam MyEye není jako celek možné srovnávat s jinou pomůckou ve smyslu hledání odlišné pomůcky v základním provedení a nejnižší ekonomickou náročností, ve smyslu ustanovení § 9 odst. 10 zákona o poskytování dávek OZP. To v praxi znamená, že by zde nemělo docházet ke snižování předpokládané ceny pomůcky, z níž se výše příspěvku odvozuje. Tento stav by tedy měl platit do doby, než se objeví na trhu další pomůcky s OrCamem funkčně srovnatelné.

Závěr

V současné době lze tedy doporučit, aby si ti prakticky a úplně nevidomí, kteří jsou o osobním přínosu pomůcky pro ně přesvědčeni, sjednali svou návštěvu v nejbližším krajském středisku Tyfloservisu. Pokud výsledkem jejich konzultace v Tyfloservisu bude totožný závěr, tedy že OrCam MyEye je pro ně opravdu užitečnou pomůckou, pak mohou podat žádost na kontaktním pracovišti místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce. Žádost by tentokrát již neměla být zamítnuta s odůvodněním, že pomůcka OrCam MyEye není pomůckou uvedenou v seznamu zvláštních pomůcek, na které se poskytuje příspěvek, že s nimi není ani pomůckou srovnatelnou, ale jejich nárok by měl být posouzen a v případě splnění zákonných podmínek a reálných možností využití pomůcky (viz informace uvedené výše), by jim měl být příspěvek poskytnut.

 

Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze

Luboš Zajíc