01/2022 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 09.12.2021 23:27 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 01/2022

 

Úvod tohoto textu využiji ke sdělení změny, kterou jsem už částečně avizoval; počínaje tímto článkem rubriku (přesně po deseti letech, první články jsem začal psát v r. 2012) předávám do rukou kolegyň aktuálně pracujících v pražské Sociálně právní poradně SONS, konkrétně Vám z předchozích článků již dobře známé Václavě Baudišové a nové kolegyni Nicole Fryčové. Věřím, že tak bude na jedné straně zachována kontinuita a na straně druhé s sebou změna přinese čerstvý vítr.

Přeji kolegyním pohodlnou klávesnici, vždy spolehlivou techniku, vytrvalost a inspiraci - toho všeho je dle mých zkušeností pro přípravu této rubriky vrchovatě zapotřebí. Dále již předávám slovo jmenovaným autorkám, které Vás na následujících řádcích seznámí se:

  • Změnami v dávkách a jiných oblastech, které nastanou 1. ledna 2022 a
  • Milostivým létem

LZ

 

 

TELEGRAFICKY O DŮLEŽITÝCH ZMĚNÁCH V DÁVKÁCH

 

Valorizace důchodů

Všechny druhy důchodů se od 1. ledna 2022 zvyšují takto:

  • základní výměra na 3 900 Kč měsíčně
  • procentní výměra o 1,3 % měsíčně
  • paušální příplatek k důchodu 300 Kč měsíčně

 

Příklad:

 

Dosavadní základní výměra důchodu je 3 550 Kč a procentní výměra je 12 000 Kč. Od roku 2022 se základní výměra zvýší na 3 900 Kč a procentní výměra se zvýší o 1,3 % z 12 000 Kč,  tj. o 156 Kč na 12 156  Kč, s příplatkem 300 Kč pak na 12 456 Kč. Nově tedy důchod bude činit měsíčně 16 356 Kč ( = 3 900 Kč + 12 456 Kč).

V případě souběhu nároku na výplatu více důchodů však příplatek 300 Kč náleží pouze jednou. 

Zvýšení se týká důchodů splatných po 31. prosinci 2021.  Na rozdíl od předcházejících let zvýšení důchodů nenáleží až od splátky důchodu splatné v lednu, ale na základě změny zákona o důchodovém pojištění již od 1. ledna 2022. S přihlédnutím k tomu příjemci důchodů obdrží ještě doplatek valorizačního zvýšení za období od 1. ledna 2022 do dne předcházejícího dni, kdy je splatný důchod za leden, který ČSSZ vyplatí ve stejném termínu jako lednový důchod. Všem důchodcům zašle ČSSZ na jejich adresu v období od poloviny prosince 2021 do poloviny ledna 2022 písemné oznámení o zvýšení důchodu obyčejným dopisem.

Důležité upozornění:

Prošlo už tzv. výchovné k důchodu vždy pro jednoho z rodičů ve výši 500 Kč za jedno vychované dítě, maximálně však 1 500 Kč za tři děti. Tato úprava ale platí až od roku 2023 a žádosti bude možno podávat nejdříve od září 2022. Proto se výchovným nyní zabývat nebudeme a probereme je podrobně, až bude aktuální. Je zde totiž stále určitá možnost, že nová vláda tuto novinku v rámci větších změn v důchodovém pojištění změní nebo dokonce zruší. Zásluhy za výchovu dětí by ale v principu zachovány být měly.

 

Hole

Od 1. ledna 2022 mají nevidomí a slabozrací nárok až na 3 bílé či červenobílé hole za rok, navíc oproti stavu v období od 1. prosince 2019 do 31. prosince 2021 bude příspěvek od zdravotní pojišťovny dosahovat plné výše, uživatel tedy nemusí hradit žádný doplatek. Výše úhrad jsou stanoveny vyhláškou následovně:

.           opěrné bílé hole: 435 Kč bez DPH

.           signalizační a orientační bílé hole: 807 Kč bez DPH

.           červenobílé hole pro hluchoslepé: 807 Kč bez DPH

Více informací naleznete v Informacích ze SPP 11/2021.

 

Kamera s hlasovým výstupem

je od ledna 2022 novou položkou ve výčtu zvláštních pomůcek pro zrakově postižené a je určena pro osoby se zdravotním postižením uvedené v části I bodě 2 písm. a), b) a c) přílohy příslušného zákona, tedy pro úplně a prakticky nevidomé a těžce slabozraké. Blíže Informace 12/2021.

Řízení o průkazu osob se zdravotním postižením

Od ledna 2022 Úřad práce bude povinen 90 dnů předem písemně upozornit každého držitele o skončení platnosti průkazu. Blíže Informace 5/2021.

Přídavek na dítě

Již od července tohoto roku má nově nárok na tuto dávku nezaopatřené dítě, pokud má rodina čistý příjem nižší, než je 3,4násobek životního minima; dřívější 2,7násobek však stále platí pro nárok na porodné.

Přídavky na děti se současně zvýšily takto:

Věk dítěte                             Základní výměra      Zvýšená výměra

(když alespoň jeden z rodičů pracuje)

0 – 6 let                                 630 Kč                       1 130 Kč

6 – 15 let                               770 Kč                       1 270 Kč

15 – 26 let                             880 Kč                       1 380 Kč

 

Rodičovský příspěvek

Nově také úřad práce vyplácí jednorázově zbývající část rodičovského příspěvku, který rodina z důvodu narození dalšího dítěte nestačila vyčerpat do zákonem stanovené celkové výše, tj. do 300 000 Kč, u vícerčat do 450 000 Kč. Platí to pro rodiny, kterým se dítě narodilo nejdříve v den účinnosti novely, což je 27. červenec 2021. Podmínkou jednorázové výplaty částky je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je alespoň jeden z rodičů k tomuto datu samostatně výdělečně činný. Rodič musí úřadu práce pouze oznámit, že se do rodiny narodilo mladší respektive nejmladší dítě.

 

NĚKTERÉ DALŠÍ ZMĚNY

Minimální měsíční mzda od ledna 2022 činí 16 200 Kč, hodinová činí 96,40 Kč. Podrobněji Informace 12/2021.

Základní sleva na dani na poplatníka se pro rok 2022 zvýší z 27 840 Kč na 30 840 Kč. Zvýší se také daňové zvýhodnění na druhé dítě na 22 320 Kč ročně, na třetí a každé další dítě pak na 27 840 Kč ročně, a to zpětně od začátku roku 2021.

Novela energetického zákona (z. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích), o jejímž zdánlivě nekonečném projednávání jsme psali již v Informacích 6/2019 a 6/2020, zreguluje činnost tzv. energošmejdů. Více v některém příštím článku.

Česká národní banka ukončí od 1. července 2022 platnost starších bankovek v hodnotě 100, 200, 500, 1000 a 2000 Kč z let 1995 až 1999. Jde o bankovky, které poznáte zejména podle toho, že mají užší ochranný proužek než ty novější. Nebude s nimi již možné platit, ale samozřejmě je lze i potom měnit a pro výměnu není stanoven žádný časový limit.

 

O MILOSTIVÉM LÉTU A NOVELE EXEKUČNÍHO ŘÁDU

V České republice je vedeno exekuční řízení proti více jak 700 tisícům lidem. Dohromady je vymáháno více jak 4,5 milionu pohledávek. Kvůli špatně nastaveným pravidlům nebyly schopny stovky tisíc lidí splácet jejich dluhy a končili v dluhových pastech. V červenci 2021 však byla schválena zásadní novela exekučního řádu, která přináší pár dobrých změn, které by mohly pomoci desítkám až stovkám tisíc lidí vymanit se z tohoto začarovaného kruhu exekucí. V následujícím textu Vás seznámím s tzv. milostivým létem a dalšími změnami exekučního řádu, které nabyly účinnosti k 1. lednu 2022.

Milostivé léto představuje časově omezenou možnost zbavit se od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 mnoha exekucí tím, že stačí zaplatit pouze původní výši dluhu (tzv. jistinu) a poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč, vše ostatní např. sankce, penále, úroky z prodlení, soudní poplatky, právní zastoupení a další (tzv. příslušenství pohledávky) Vám bude odpuštěno, tím se lze vymanit z dluhů, které původně nedosahovaly až takové výše, ale postupem času se kvůli příslušenství navýšily dvacetkrát nebo i vícekrát. Milostivé léto se vztahuje na exekuce, kde je věřitelem veřejnoprávní subjekt – tedy stát, obce a kraje, jimi založené příspěvkové organizace, ústavy nebo obecně prospěšné společnosti, státní fondy, veřejné výzkumné instituce nebo veřejné školy, dobrovolné svazky obcí, regionální rada soudržnosti, státní nebo národní podniky, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, právnické osoby s většinovým podílem státu, obcí nebo krajů (např. některé dopravní podniky, ČEZ atd.) Postupně se do akce zapojily i některé soukromé subjekty jako jsou některé banky a úvěrové společnosti. Pro uplatnění milostivého léta je nutné, aby byla exekuce vymáhána soudním exekutorem a ne příslušným úřadem v daňovém nebo správním řízení.

Domníváte-li se, že by se Vás nebo Vašich blízkých mohlo milostivé léto týkat, více informací se dozvíte na webových stránkách www.milostiveleto.cz nebo kontaktujte naši sociálně právní poradnu. Milostivé léto platí pouze do 28. ledna 2022.

Dalším obrovským přínosem novely je skutečnost, že od 1. ledna 2022 se splácí nejprve jistina (tedy původní dlužná částka) a teprve po splacení jistiny se začne splácet příslušenství (tedy úroky z prodlení, penále, sankce a další). Dlužník tak již nadále nebude v situaci, kdy až do konce roku 2021 nejprve splácel příslušenství a z původně dlužné částky mu stále naskakovaly úroky, tudíž se z této situace nemohl nikdy vymanit. To skončí, od určité doby tedy přestanou úroky naskakovat, což je velký přínos.

Během exekucí často docházelo ze strany soudních exekutorů k zabírání movitých věcí, často to sloužilo k vyvolání nátlaku na dlužníka, tomu je od 1. ledna konec. Nově jsou tzv. mobiliární exekuce zakázány u dlužníků důchodců, invalidních důchodců a těch, kterým vznikl dluh v dětství.

Dále bylo zavedeno povinné nahrávání telefonátů mezi exekutorem a jeho zaměstnanci na straně jedné a dlužníkem na straně druhé jako prevence proti nátlakovým metodám.

Možnost zastavení starých bagatelních exekucí do výše jistiny 1 500 Kč: v této variantě jde o pohledávky s původním dluhem do 1 500 Kč, u kterých začalo vymáhání v roce 2018 a dříve. Zde exekutor vyzve do konce března 2022 věřitele k úhradě zálohy nákladů exekuce, a pokud nebude záloha do 30 dnů zaplacena, exekuce se zastaví, tj. již nebude možné podat exekuční návrh nebo ji vymáhat soudně. Naopak, pokud věřitel zálohu zaplatí, bude exekuce pokračovat minimálně další 3 roky.

Za Sociálně právní poradnu vše nejlepší v Novém roce přejí

Václava Baudišová a Nicole Fryčová