Zvoneček 10

Publikováno 04.10.2018 18:57 Odbočka Šumperk


Obrázek
Začíná: 01.10.2018
Končí: 31.10.2018
Kde:

 

 

 

Zvoneček

Č. 10 / 2018

 

 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Oblastní odbočka Šumperk

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů

Oblastní odbočky Šumperk, SONS ČR, z. s.

a jejich příznivců.

 

Je neprodejný.

 

 

 

 

Kontakty:

 

Bc. Renata Jandrtová – tel.: 736 671 585

  • předsedkyně odbočky a vedoucí šumperského pracoviště

 

Soňa Bezděková, DiS. - tel.: 775 438 145

  • sociální pracovník

 

Alena Rosaková – tel.: 775 438 147

  • pracovnice v sociálních službách

 

Libuše Skálová – tel.: 778 768 387

- koordinátorka dobrovolníků, administrativní pracovník odbočky

 

Rostislav Miller – tel.: 778 702 407

  • administrativní pracovník odbočky

 

Úřední hodiny:

 

Pondělí: 9:00 – 12,00 13,00 – 16,00

Úterý:

Středa: 9:00 – 12,00 13,00 – 16,00

Čtvrtek: 9:00 – 13,00 – dle dohody

Pátek:

 

Ostatní dny probíhají aktivity, lze přijít po předchozí domluvě !

 

Rada oblastní odbočky:

Bc. Renata Jandrtová, Eva Hubačová, Jan Řežucha, Ing. Marta Burešová, Vlasta Prokopová, Rostislav Miller, Alena Rosaková, Ladislav Ondráček, František Vyhnálek

 

Předsedkyně: Bc. Renata Jandrtová

Místopředsedkyně: Eva Hubačová

Pokladnice: Bc. Renata Jandrtová

 

Děkujeme našim sponzorům, kteří nás podpořili v r. 2018:

 

 

Městský úřady Hanušovice Obecní úřady Bludov

Zábřeh Postřelmov

Šumperk Libina

Mohelnice Rapotín

Ruda nad Moravou

Firmy: Siemens, s. r. o., SHM s. r. o., Jandrt Vlastimil, JUDr. Kudrnová,

Pivovar HOLBA Hanušovice, Made Group, a. s.

 

 

 

 

ZVoním, zvoním, připomínám …

 

Říjen 2018

Těšíme se na Vás při těchto akcích:

 

 

Po 1. 10. Schůzka oblastní rady v 14,30 h.

Út 2. 10. Relaxační bubnování s Bobinou od 10,00 h. v klubovně

Čt 4. 10. Klub Zábřeh od 9,15 – 11,15 h.

Pá 5. 10. Keramika na Komíně od 9,30 h.

Pá 5. 10. Oblastní shromáždění v G klubu Domu kultury Šumperk

od 14,00 h.

Čt 11. 10. Masáže od 8,30 h. s p. L. Tichým – zájemci dle sjednaných časů

Čt 11. 10. Tvořivá dílna od 10,00 h. do 12,30 h. v klubovně odbočky – podzimní dekorace

Út 16. 10. Trénování paměti od 9,30 h. v klubovně

St 17. 10. Sbírka Bílá pastelka

Pá 19. 10. Keramika na Komíně od 9,30 h.

Út 23. 10. Klub vaření od 9,00 h. – „podzim v kuchyni“

Út 23. 10. Bowling na Majáku od 14,00 h., sraz před Majákem 13,50 h. – nutné přihlásit se!

Čt 25. 10. Masáže od 8,30 h. s p. L. Tichým – zájemci dle sjednaných časů

Čt 25. 10. Kroužek šikovných rukou 10,00 – 12,30 h. v klubovně – pleteme z pediku

Pá 26. 10. Technika a my od 12,00 h. v klubovně – tentokrát na téma placení mobilem – nutné přihlásit se!

Po 29. 10. Křeslo pro hosta s paní Reichlovou ze Sdružení obrany spotřebitelů pro Moravu a Slezko na téma řešení potíží spojené s problematikou bydlení, reklamací, majetkových vztahů ….

Út 30. 10. Společná návštěva ZOO Ostrava s komentovanou prohlídkou, sraz 7,15 h. na vlakovém nádraží Šumperk – nutné přihlásit se!

St 31. 10. Klub Mohelnice od 10,00 – 12,00 h.

 

 

 

Každý pátek se hraje Showdown

od 14,00 do 17,00 h.

a pro zájemce probíhají i souboje

ve stolních hrách a simulované střelbě.

 

 

 

 

 

Nabídka připravovaných aktivit

 

Sbírka Bílá pastelka

 

Ve středu 17. října 2018 proběhne u příležitosti Dne bílé hole již 19. ročník celonárodní sbírky Bílá pastelka, do které se již tradičně zapojíme. V letošním roce vyjdou do ulic dvojce studentů (SZŠ Šumperk a SOŠ sociální péče Zábřeh), dobrovolníků a našich členů v Šumperku, v Zábřehu a okolních obcích jako je např. Bludov, Štíty, Postřelmov a další. Dvojice „pastelkářů“ budou prodávat bílou pastelku za symbolických 30,- Kč.

Výtěžek ze sbírky bude věnován na projekty podporující odstraňování dopravních bariér a na programy podporující integraci nevidomých a těžce zrakově postižených lidí (chůze s bílou holí, ovládání kompenzačních pomůcek, výběr vhodné optiky a další dovednosti nezbytné k jejich životu).

Vaší podpory a podpory veřejnosti si nesrmírně vážíme. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojí a také všem, kteří si bílou pastelku zakoupí jako symbol světa nevidomých.

 

Zoo Ostrava

 

V rámci podzimních práznin připravujeme návštěvu ostravské zoologické zahrady s komentovanou prohlídkou. V areálu je řada dotykových prvků pro slabozraké a nevidomé s popiskem v Braillově písmu. V ZOO najdeme pavilón slonů, primátů, medvědů a hulmanů, afrických zvířat, indických zvířat a lvů, malou Amazonii, akvarijní zvířata a spoustu dalších. Sraz máme na vlakovém nádraží v 7,15h., na akci je nutné se přihlásit osobně či telefonicky (583 217 105).

 

 

Beseda se Sdružením obrany spotřebitelů pro Moravu a Slezsko

 

Dne 29. 10. 2018 pro Vás připravujeme besedu s pracovnicí ze Sdružení na obranu spotřebitelů, které je nezávislým, neziskovým spolkem hájící zájmy spotřebitelů. Zabývá se problematikou bydlení seniorů, energií, pojištěním majetku, ochranou spotřebitelů v nájemním vztazích, problematikou vlastnických práv k nemovitostech a spoustou dalšího. Beseda proběhne v klubovně od 14,00 hod., přijďte, jste srdečně zváni.

 

 

 

Poradna informuje

Pomluva a její důsledky

 

Tentokrát za Vámi přicházíme s informacemi o tom, co je pomluva a jak může být pachatel potrestán. Právní Úpravu zabývající se výslovně pomluvou nalezneme v trestním zákoníku z. č. 40/2009 Sb.

Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který může značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.“

Z této definice tedy jasně plyne, že musí jít o údaj nepravdivý, pokud by šlo o údaj pravdivý, o pomluvu by se nejednalo.

Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Je tedy velmi důležité, abychom všichni pečlivě zvažovali, zda nepublikujeme pomocí internetu informace, které by mohly někomu ublížit.

I v případě pravdivé ale dehonestující informace by se mohlo jednat např. o přestupek proti občanskému soužití.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí,“z čehož tedy jasně plyne, že i pravdivá informace, která by splnila výše uvedené parametry, by mohla být posouzena jako přestupek. Za spáchání tohoto přestupku je možné udělit sankci ve formě pokuty až do výše deseti tisíc korun českých.

b) šíření dehonestujících informací bez ohledu na jejich pravdivost brání ochrana osobnostních práv, jejichž úpravu nalezneme v občanském zákoníku, který chrání zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.“

A dále stanoví možnost ochrany při zásahu do výše uvedených chráněných osobnostních práv:

Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.“

Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy.“

Při posuzování každého jednotlivého případu bude velmi podstatné, aby dotčený člověk byl schopen skutečně doložit, že žalovaný opravdu nějaký údaj o něm někomu jinému sdělil nebo jej nějak zveřejnil, dále pak soud bude velmi pečlivě zvažovat, zda a k jak velké újmě tím mohlo dojít. Při příliš striktním lpění na ochraně osobnostních práv by mohlo na druhé straně dojít prakticky ke znemožnění jakékoliv kritiky; i proto můžeme citovat právní větu stanovenou v judikatuře Nejvyššího soudu:

Pro odlišení kritiky od neoprávněného zásahu je rozhodující hledisko pravdivosti, věcnosti, objektivnosti a kritikou sledovaného cíle.

Na závěr této pasáže uveďme, že v případě občanskoprávní cesty řešení sporu se žalobce domáhá ochrany u příslušného soudu, v případě trestněprávní cesty se může poškozený, popř. i svědek obrátit buď na Policii České republiky , státního zástupce nebo na příslušné oddělení obecního úřadu.

 

Co je na odbočce nového

 

Dny umění nevidomých Staré Město u Uherského Hradiště

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS ČR, z.s. oblastní odbočka Uherské Hradiště vás srdečně zve na závěrečný koncert festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, který se uskuteční dne 12. října ve Starém Městě v kostele sv. Ducha a v Jezuitském sklepě tamtéž.

Vstupné na obě akce je dobrovolné.

 

Vystupující:

Pro Sancta Cecilia Musica

Vokálně – instrumentální soubor, který se zaměřuje především na interpretaci hudby z období gotiky, renesance a baroka. V repertoáru má skladby Alessandra Orologia, Melchiora Francka, Tomasa Luis de Victorii, Diega Ortize, Adama Michny z Otradovic, Karla Václava Holana Rovenského, Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela, Claudia Monteverdiho, Archangella Corelliho, Antonia Vivaldiho a řady dalších. Soubor vznikl v roce 1992 na půdě Pražské konzervatoře a ladičské školy Jana Deyla. Dnes v souboru působí 7 absolventů této konzervatoře. Pod současným názvem Musica pro Sancta Cecilia soubor vystupuje od roku 1994.

 

Cimbálová muzika Falešnica

CM Falešnica ze Slovácka, přesněji okolí Boršic u Blatnice a Blatničky, která vznikla mezi lety 2010 a 2011 vedená nevidomým primášem Radimem Vojtkem hraje a sklízí obrovské uznání na renomovaných folklórních akcích po celé republice. Její nezaměnitelný náboj a pojetí i některých novodobých písní si podmaní každého posluchače a roztančí mnohé lenochy.

 

Program akce:

18:00 zahájení

18:10 koncert musica Pro Sancta Cecilia v kostele sv. Ducha
19:45 posezení s CM Falešnica v Jezuitském sklepě spojené s ochutnávkou vín

 

Oblastní shromáždění

Srdečně Vás zveme na druhé oblastní shromáždění v tomto roce, které proběhne v pátek 5. října tradičně v G – klubu KD Šumperk. Budeme Vás informovat o novinkách i změnách týkající se osob se zrakovým postižením, budeme zvát na připravené akce a poslechneme si zajímavého hosta. Pozvání přijal pan Miroslav Adámek – ředitel Pontis Šumperk a povídat nám bude o poskytovaných službách a plánovaném využití budovy bývalé Městské knihovny.

Prosíme všechny naše členy, aby si udělali čas a přišli si pro nové a důležité informace. Oblastní shromáždění je tu pro vás a účastí na něm projevíte důvěru v naší organizaci.

 

Kalendáře a časopisy

 

I v letošním roce přicházíme s nabídkou hromadné objednávky kalendářů a časopisů pro nevidomé a slabozraké. Objednávky budeme přijímat na oblastním shromáždění nejpozději však do 31. října 2018 v kanceláři naší odbočky.

Stolní kalendáře ve zvětšeném černotisku nebo kombinované s Braillovým písmem budou stát 60,- Kč. K dispozici bude i kalendář nástěnný.

Ceny periodik, které jsou vydávány v různých formátech (např. zvětšený černotisk, zvukové nosiče, digitální podoba, bodové písmo,…) zůstávají i pro letošní rok stejné. Nabídka časopisů je opravdu široká a každý si může dle svého zájmu vybrat titul, který mu bude vyhovovat.

K oblíbeným časopisům patří např. Zora, Ema Obzor, ale i ostatní mají co nabídnout.

 

 

V nabídce časopisů najdete:

Zora – časopis o dění ve světě slabozrakých a nevidomých

Ema – časopis nejen pro ženy, najdete zde tipy do domácnosti i recepty

Obzor

Kontakty – pro žáky 2. stupně ZŠ, čtení od září do června

Světluška – pro žáky 1. stupně ZŠ

Hudebník – pro milovníky světa hudby

Svět, příroda a společnost

Koření – dvouměsíčník zábavy a luštění

První čtení – texty tištěné ob řádek pro začínající čtenáře Braillova písma

Aúroro – četba v jazyce esperanto

Kalendárium – výročí na každý den, poezie pro čtenáře bodové Zory zdarma

Naše šance – měsíčník s živými reportážemi a rozhovory

Téčko – o technice zrakově postiženým na míru

Azor – časopis zejména o vodících psech

 

Zajímá – li vás, zda jsou časopisy ve vámi preferovaném formátu, obraťte se na nás a my vám vše rádi sdělíme.

 

 

 

Ohlédnutí za …..

Rekondice v Poděbradech

 

Dlouho plánovaný týdenní rekondiční pobyt jsme zrealizovali v termínu od 9. do 16. září 2018 opět v Poděbradech a zúčastnilo se ho 22 lidí. Mezi účastníky se našli jak zcela nevidomí, tak i ti, co mají zbytky zraku.

Stejně jako minulý rok nám zázemí poskytl penzion Libuše, kde zdejší personál ochotně dělal vše pro to, abychom se cítili dobře.

Po příjezdu do Poděbrad a ubytování následovalo odpočinkové odpoledne a klidný večer. Zatímco většina relaxovala, vedoucí pobytu pilovaly program rekondice. Při přípravě, která probíhala už několik týdnů před odjezdem, kladly důraz na individuální možnosti všech zúčastněných. Díky pečlivému plánování všichni stanovené body programu zvládli a nikdo nebyl o nic ochuzen.

A jak tedy naše rekondice probíhala? Každý den jsme věnovali trénování chůze s bílou holí i s průvodcem, nácviku komunikačních a dalších sociálních dovedností, procvičování samostatného pohybu v cizím prostředí, stolování a rozvíjení sociálních vztahů. Veškeré nácviky probíhaly v rámci aktivit, které celý pobyt zpestřovaly.

Trénovali jsme na procházkách lázeňským parkem i městem, v penzionu i na výletech. Projeli jsme se vláčkem na soutok Labe s Cidlinou, absolvovali jsme okružní plavbu na lodi Král Jiří do Nymburku a touha po informacích nás přivedla do Polabského muzea.

Kromě samotných Poděbrad jsme poznávali i nejbližší okolí. Zúčastnili jsme se právě probíhajících dožínek ve skanzenu Přerově nad Labem a jeli omrknout z filmu Slavnosti Sněženek známou Hájenku v Kersku.

Málo kdo si uvědomuje, že přítomnost různých stupňů zrakové vady s sebou přináší i další zdravotní problémy. Neustálé napětí, psychické vyčerpání a třeba i bolest hlavy a zad. K částečnému uvolnění či odstranění nám pomohli masáže, cvičení v bazénu a solná jeskyně, kde jsme procvičovali nejrůznější techniky vedoucí ke správnému dýchání.

I když to tak nevypadá, každý měl prostor k vlastní zábavě a soukromí. Někteří prozkoumávali tajná zákoutí města, jiní se radovali s krásného počasí v parku na lavičce nebo uspokojili své chuťové buňky v oblíbené cukrárně či kavárně. Večery jsme trávili hrami pro nevidomé a slabozraké, povídáním a tancováním.

Týden v lázeňském městečku přinesl celé naší skupince spoustu nových zkušeností, nádherných zážitků a přátelství.

Poděkování za velmi dobrou organizaci pobytu patří holkám z odbočky a městům Šumperk a Zábřeh za umožnění jeho zrealizování.

Tento článek jsem tentokrát nepsala z pohledu pracovníka odbočky, nýbrž členky, která chtěla na rekondici v Poděbradech strávit svou dovolenou. Snad za všechny můžu říct, že všechno od ubytování, přes zvolený program po osazenstvo pobytu bylo naprosto úžasné a v dobrém slova smyslu nezapomenutelné. Těm, co váhají, zda se v příštím roce zúčastnit či nezúčastnit, pobyt s čistým svědomím doporučuji.

Libuše Skálová