Zpravodaj Sons Přerov červenec, srpen 2016

Publikováno 27.06.2016 12:17 Odbočka Přerov


Začíná: 01.07.2016
Končí: 31.08.2016
Kde:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek 

Odbočka Přerov, Čechova 2a 

ČERVENEC - SRPEN 2016

Vážení členové a příznivci naší organizace,

čas letí a jsou tu opět letní prázdninové měsíce. Doba rekreace, shledání se s kamarády nebo také konzumace grilovaných specialit, které nás svou vůní lákají téměř na každém rohu.

Provoz služeb v přerovské SONS bude vzhledem k dovoleným a předpokládaným velkým teplotám omezen, také prostory budeme uklízet, čistit a leštit, aby se vám i novým klientům u nás líbilo.  I tak jsme pro vás připravili program, na který vás srdečně zveme.

Ohlédnutí za uplynulými měsíci

Všechny akce v měsíci květen a červen byly Oblastní radou uznány za zdařilé. Děkujeme všem, kteří se v měsíci květnu a červnu zúčastnili volnočasových akcí přerovské odbočky.

V květnu se konal v Troubkách Den Světla spojený se Dnem umění nevidomých na Moravě s vystoupením Radka Žaluda a Aleny Schutové. Mimo přerovských se zúčastnili také členové SONS z Olomouce a Vsetína. Tímto všem děkujeme za účast a umělcům stálý elán do zpěvu a hodně posluchačů.

Kromě pravidelných akcí jste mohli s námi zajet na exkurzi do Muzea tvarůžků v Lošticích nebo se projít v Přerově po parku Michalov se známým ornitologem a mykologem panem Polčákem.

Mezi další nevšední zážitky patří zájezd na hrad Buchlov a do obce Modrá, kde jsme si prohlédli sladkovodní expozici v areálu Živá voda a Centrum slováckých tradic. Na tento výlet přerovští členové SONS cestovali společně s odbočkou Olomouc, Kroměříž a Prostějov. Moc se zúčastněným výlet líbil, předběžně jsme se dohodli do budoucna na dalším společném výletu.

Propagace SONS

V Hranicích pracovnice přerovské odbočky SONS připravila přednášku o nabízených službách SONS. Nečekaný zájem nás inspiroval k další propagaci, tentokrát v prostorách zámku, kde sídlí v Hranicích Městský úřad.

Do prostorů přerovské odbočky se v rámci výuky přišli v květnu a červnu podívat studenti z Pedagogické školy, a také ze Střední zdravotnické školy. S těmito školami dlouhodobě spolupracujeme. Zájem studentů o problematiku zrakového postižení nás potěšil, připravený program se studentům i pedagogům líbil a bude pokračovat v měsíci září.

Celostátní shromáždění

Od 27. do 29. května se konalo 9. Celostátní shromáždění SONS ČR. Přerovskou odbočku zastupoval předseda Marek Šimíček. Shromáždění se tentokrát konalo v Havlíčkově Brodě. Prezidentem SONS ČR, z. s. se stal pan Václav Polášek a víceprezidentem pan Rudolf Volejník. Záznamy zpráv z tohoto shromáždění si můžete přečíst nebo poslechnout na stránkách SONS: http://www.sons.cz/celostatshrom

Zde přikládáme Závěrečné usnesení IX. celostátního shromáždění:

Závěrečná usnesení IX. celostátního shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku, konaného dne 28. května 2016 v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě

 1. Delegáti IX. celostátního shromáždění SONS ČR, z. s. schválili:
  1. novelu Stanov SONS ČR, z. s. 100 hlasy pro, 0 hlasy proti, s 1 držením;
  2. zprávu o činnosti SONS ČR, Z. S. za období mezi jejím VIII. a IX. celostátním shromážděním 93 hlasy pro, 1 hlasem proti, se 7 zdrženími;
  3. zprávu o hospodaření SONS ČR, Z. S. za období mezi jejím VIII. a IX. celostátním shromážděním 93 hlasy pro, 0 hlasy proti, se 7 zdrženími;
  4. zprávu republikové revizní komise SONS ČR, z. s. za období mezi jejím VIII. a IX. celostátním shromážděním 96 hlasy pro, 0 hlasy proti, s 5 zdrženími.
 2. Delegáti IX. celostátního shromáždění SONS ČR, z. s. zvolili prezidentem SONS ČR, z. s. 85 hlasy z 94 platných Václava Poláška. Druhý kandidát Aleš Klabouch obdržel 9 hlasů.
 3. Delegáti IX. celostátního shromáždění SONS ČR, z. s. zvolili viceprezidentem SONS ČR, z. s. veřejnou volbou 86 hlasy pro, 3 hlasy proti s 9 zdrženími Rudolfa Volejníka.
 4. Delegáti IX. celostátního shromáždění SONS ČR, z. s. zvolili 7 stálých členů republikové rady v tomto pořadí:

Jméno

Počet hlasů

Luboš Zajíc

95

Jan Příborský

78

Josef Cerha

77

Jan Šnyrych

51

Petr Mašek

47

Dagmar Filgasová

44

Radek Žalud

44

Pořadí náhradníků:

Milan Arner

38 (ve druhém rozřaďovacím kole veřejnou volbou 51)

Pavel Rogaczewski

38 (ve druhém rozřaďovacím kole veřejnou volbou 37)

Ludmila Pavelková

34

Marie Fialová

32

Břetislav Verner

27

Zdeněk Hluší

24

Renata Moravcová

23

Václav Fanta

19

Pavel Paldus

12

 1. Delegáti IX. celostátního shromáždění SONS ČR, z. s. zvolili tříčlennou republikovou kontrolní komisi ve složení:

Jméno

Počet hlasů

Renata Jandrtová

82

Věra Macháčková

80

Josef Skalník

62

Pořadí náhradníků:

Pavla Andrýsková

42

Eva Benešová

29

 1. celostátní shromáždění SONS ČR z. s. ukládá statutárnímu orgánu předložit příslušnému soudu návrh na změnu ve spolkovém rejstříku spolu se Stanovami upravenými podle nového občanského zákoníku, schválenými nejvyšším orgánem spolku a statutárním orgánem podepsanými; schváleno jednomyslně.
 2. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. ukládá prezidentovi a příslušným útvarům SONS ČR, z. s. zaměřit se na sledování systému legislativy, na uplatňování připomínek k právním předpisům a vyhodnocování jejich dopadu na život lidí se zrakovým postižením (100 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržení).
 3. celostátní shromáždění ukládá prezidentovi, viceprezidentovi, Republikové radě, příslušným odborným útvarům, oblastním odbočkám a klubům vytvářet podmínky pro propagaci a zviditelňování naší organizace směrem k odborné i laické veřejnosti a pro odborně fundovanou osvětu o specifikách života osob se zrakovým postižením (100 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržení).
 4. celostátní shromáždění ukládá prezidentovi a příslušným útvarům i nadále věnovat zvýšenou pozornost problematice zaměstnanosti lidí s těžkým zrakovým postižením; systematickou podporou a osvětou zlepšovat postavení těchto osob na trhu práce (100 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržení).
 5. celostátní shromáždění ukládá prezidentovi a všem složkám SONS ČR, z. s. věnovat zvýšenou pozornost problematice osob seniorského věku se zrakovým postižením v návaznosti na Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí s přihlédnutím ke specifikům této početně významné skupiny (100 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržení).
 6. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. ukládá prezidentovi a příslušným útvarům pokračovat v získávání a realizaci projektů financovaných z evropských strukturálních fondů (98 hlasů pro, 0 hlasů proti, 3 zdržení).
 7. celostátní shromáždění ukládá prezidentovi, viceprezidentovi a Republikové radě hledat způsoby:
  1. jak optimalizovat vztahy s o.p.s., jichž je SONS zakladatelem tak, aby byly odstraněny třecí plochy v poskytování stejných registrovaných sociálních služeb, především sociálně aktivizačních služeb;
  2. Bude-li SONS společně s o.p.s., jichž je zakladatelem, považována za jeden hospodářský podnik - podle závěru Evropského soudního dvora -, bude nutno zajistit nadpoloviční většinu hlasů SONS ČR, z. s. ve Správních a Dozorčích radách o.p.s. (93 hlasů pro, 0 hlasů proti, 8 zdržení).
 8. Na základě vlastních statistických údajů, jakož i zjištění Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana SONS ČR, z. s. po léta pozoruje strmý pokles braillské gramotnosti nevidomých. Hlavním důvodem tohoto nežádoucího trendu je zvyklostmi a předpisy daná možnost úplně a prakticky nevidomým dětem a mladým lidem, aby jejich zákonní zástupci nebo oni sami rozhodli, zda se budou či nebudou učit číst a psát Braillovým písmem. Taková praxe je u dobře vidících dětí a mladých lidí už více než 250 let naprosto nemyslitelná. SONS ČR, z. s. bude proto energicky usilovat o to, aby bylo Braillovo písmo v povinném vzdělávání postaveno na roveň písma běžného (96 hlasů pro, 1 hlas proti, 4 zdržení).
 9. SONS ČR, z. s. bude vyvíjet aktivity vedoucí ke zpřístupňování či zachování dosavadní přístupnosti webových stránek a služeb nejen veřejných institucí, ale i dalších subjektů, jejichž informace či služby mohou být prospěšné pro osoby s těžkým zrakovým postižením. Této oblasti se SONS ČR, z. s. bude věnovat jednak pokračováním ve vytváření metodik zpřístupňování reagujících na nové trendy (např. na prudký rozvoj mobilních aplikací) a jednak dalším rozvíjením výstupů projektu Blind Friendly Web. Postupně by měla být schopna přesvědčovat o potřebnosti zpřístupnění a nabízet pomoc v této oblasti všem subjektům, velkými bankovními institucemi a mezinárodními obchodními řetězci počínaje a podnikateli či zájemci na lokální úrovni konče (96 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 zdržení).
 10. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. ukládá prezidentovi, viceprezidentovi a Republikové radě usilovat o navrácení SONS do NRZP za dodržení podmínky rovného postavení (parity) vůči ostatním významným skupinám zdravotního postižení jako sluchově, tělesně apod. (99 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 zdržení).
 11. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. ukládá republikové kontrolní komisi provádět každoročně kontrolu daní, nájmů a pojistného souvisejících s nemovitým majetkem ve vlastnictví a užívání SONS (100 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržení).
 12. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. přijalo tři prohlášení:
  1. Česká televize odpírá informace nevidomým koncesionářům (přijato jednomyslně);
  2. Prohlášení k zastupování českých nevidomých na úrovni Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (92 hlasů pro, 1 hlas proti, 6 zdržení);
  3. Prohlášení k inkluzivnímu vzdělávání nevidomých na základních a středních školách (96 hlasů pro, 1 hlas proti, 3 zdržení).

 

Závěrečná usnesení IX. celostátního shromáždění SONS ČR, z. s. byla v tomto znění schválena dne 28. května 2016 v Havlíčkově Brodě.

 

V Havlíčkově Brodě dne 28. května 2016

 

Za návrhovou komisi: Rudolf Volejník, předseda

(zdroj: www.sons.cz)

 

Program na ČERVENEC

První týden v červenci, od 4. do 8. 7., je v SONS ČR celozávodní dovolená. V další dny bude po dobu letních měsíců na pracovišti k dispozici minimálně jeden pracovník.  

Hru v šachy nebo hru celoročního šachového turnaje si domluvte s Markem Šimíčkem na telefonu: 604 325 334.

 1. července (středa) Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;
 2. července (středa) Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;
 3. července (středa) Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

PROGRAM NA SRPEN

Hru v šachy nebo hru celoročního šachového turnaje si domluvte s Markem Šimíčkem na telefonu: 604 325 334.

 1. srpna (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;
 2. srpna (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;
 3. srpna (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

Schůze Oblastní rady od 16 hodin.

 1. srpen (pátek) – Loučení s létem ve Lhotce nad Bečvou, ročník Valašské olympiády ve sportovním areálu FC Lhotka, prezentační akce firem Sagitta a Adaptech. Akce bude ukončena koncertem skupiny nevidomých hudebníků Kyklop Band a dalších hostů. Pokud si chcete zasoutěžit, vyhrát pěkné ceny, pobavit se s přáteli nebo poslechnout účinkující, přihlaste se prosím na přerovské odbočce SONS do 9. srpna. Odjezd z Přerova v 8:17 hodin přímým vlakem do Lhotky, kam dorazíme v 9:16 hodin. Další přímý vlak jede z Přerova 10:22 hodin, který do Lhotky přijede v 11:16 hodin. Náklady na tuto akci si hradí každý sám.
 2. srpna (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;
 3. srpna (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

Připravujeme

SONS Přerov zajistila na 13. září (úterý) exkurzi v Marlence ve Frýdku. Více v příštím Zpravodaji nebo u pracovníků.

Na čtvrtek 13. října máme domluvenou exkurzi v Hasičské stanici v Přerově, kde kromě exkurze a přednášky proběhne s námi nácvik záchranné akce.

Zájemci o výše zmíněné akce se již mohou hlásit na odbočce.

Pozor!

V červenci a srpnu se poradenství v Hranicích nekoná z důvodu prázdninového uzavření prostorů Klubu seniorů. Pokračovat bude od 23. 9. od 8 do 10 hodin.

 

PORADENSTVÍ

Předpokládaná cena 24 000  Kč a její dopady na řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku

Dotaz: „Kupovala jsem si mobilní telefon s hlasovým výstupem, jehož cena činila 15 000 Kč. Úřad práce po mně při žádosti o příspěvek na tuto pomůcku požadoval doložení příjmů mých i mého manžela. Před nedávnem jsem přitom žádala o příspěvek na počítač s hlasovým výstupem, a skenerem v ceně kolem 80 000 Kč, a příjmy jsem dokládat nemusela. Je tento postup Úřadu práce v pořádku?“

Ano, Úřad práce postupoval správně. V zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů), najdeme v § 10 odst. 1 následující: „Na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než 24 000 Kč, se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu.“

Z citace tohoto ustanovení tedy jasně plyne, že příjmy žadatele a s ním společně posuzovaných osob (velmi zjednodušeně lze říci, že jde o osoby, které s žadatelem bydlí), jsou pro zjištění nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku posuzovány tehdy, pokud jde o pomůcku, jejíž předpokládaná cena činí méně než 24 000 Kč. U takovéto pomůcky se pak posoudí, zda ony příjmy nepřesahují osminásobek životního minima, tedy např. pro jednotlivce částku 27 280  Kč, pro čtyřčlennou rodinu se dvěma dětmi ve věku od šesti do patnácti let 82 000 Kč). Pokud by příjmy tuto částku přesahovaly, pak takový žadatel nemá na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok. Z tohoto pravidla existuje výjimka, která je stanovena hned v druhé větě téhož ustanovení:

„Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky, jejichž cena je nižší než 24 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje částku životního minima podle věty první.“

Za Sociálně právní poradnu SONS Luboš Zajíc

 

 

 

Kontakty na pracovníky SONS Přerov

Marek Šimíček, předseda odbočky SONS Přerov, Čechova 2a

Telefon: 604 325 334

E-mail: mareksimicek@seznam.cz

Kamila Hošková, DiS.

vedoucí pracoviště, sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků

Telefon: 581 735 187; 775 438 152

E-mail: prerov-odbocka@sons.cz

Konzultační hodiny v Přerově, Čechova 2a:

Pondělí       8:00 – 16:00

Středa        8:00 – 16:00

Čtvrtek       8:00 – 13:30 (poradenství v terénu)

Polední přestávka 12:00 – 12:30

Půjčovna kompenzačních pomůcek na objednání.

Jana Doupalová, pracovnice v sociálních službách

Telefon: 581 735 187, 778 412 700

E-mail: doupalova.j@seznam.cz

Sociálně aktivizační služby jsou zajišťované dle programu uveřejněném ve Zpravodaji.

Kontakty na pracovnici TyfloCentra v Přerově

Mgr. Dagmar Staňková, sociální pracovnice TyfloCentra, o. p. s.

Regionální středisko Přerov, Čechova 2a

Telefon: 581 735 187; 730 870 766

E-mail: prerov@tyflocentrum-ol.cz

Konzultační hodiny:

Úterý 8:00 – 12:00 nebo jiný termín po telefonické domluvě

Zpravodaj červenec a srpen 2016 sestavila Oblastní rada, v elektronické a tištěné podobě upravila Kamila Hošková, dne 22. června 2016. Příští číslo vyjde na konci srpna 2016.