Zpráva z 2. zasedání RR

Publikováno 30.12.2016 20:49 Volejník Rudolf


Z jednadvacetičlenného sboru se nás sešlo tentokrát 17. Takto vysoký počet účastníků prosincového zasedání lze přičítat mírné zimě a samozřejmě ukázněnosti předsedů krajských koordinačních rad i přímo volených členů.

 

Na pořadu bylo pouhých 13 bodů, což se projevilo na délce zasedání: zatímco jindy se sotva vměstnáme do předepsaného časového limitu 9:30-15:00, tentokrát jsme se mohli v příjemném předvánočním ovzduší rozloučit už kolem jedné odpoledne. Co zajímavého se tedy událo?

 

Již na nultém zasedání RR v květnu v Havlíčkově Brodě jsme se dohodli, že budou každému sudému zasedání předsedat jednotliví přímo volení členové. Dnes se tedy ujal předsednictví Josef Cerha, který je veřejnosti znám především jako ředitel obecně prospěšné společnosti Tyfloservis. Spolu s prezidentem uvítal mezi námi novou předsedkyni KKR Jihočeského kraje a předsedkyní OO v Českých Budějovicích Michalu Meruňkovou. Má před sebou věru obtížný úkol, ostatně velmi podobný pro všechny předsedy KKR i předsedy OO: přilákání členstva hlavně ze střední a mladší generace.

 

Z personálních změn, které prezident předložil RR na vědomí, bylo nejdůležitější jmenování doktora Václava Senjuka zastupujícím šéfredaktorem časopisu Zora. Paní šéfredaktorce, která byla nucena ze zdravotních důvodů dočasně předat kormidlo vydavatelství, přejeme brzké uzdravení.

 

SONS od počátku své existence realizuje za stát a s jeho finanční pomocí řadu větších či menších projektů. Čas od času se státní orgány rozhodnou důkladně prověřit, jak se s vyplacenými prostředky nakládá. Pro nás to naštěstí téměř vždy znamená pouze předložit spoustu zpráv a někdy vyjádření příjemců služby. Letos na podzim jsme absolvovali kontrolu z ministerstva práce a z ministerstva pro místní rozvoj. Obě kontroly skončily bez závad.

 

Již od roku 2000 se na každém prosincovém zasedání RR rozděluje výtěžek celonárodní sbírky SONS Bílá pastelka. Letos se více než dvoumilionový výtěžek rozdělil mezi Tyfloservis (příjemce největší části), krajská tyflocentra a samotnou zakladatelku a nositelku sbírky SONS. RR rozdělení výtěžku jednomyslně schválila. Kdo se chce dovědět o sbírce podrobnější informace, nechť navštíví stránku http://www.bilapastelka.cz.

 

Náš internet se vyznačuje aktivním přísunem informací z mnoha oblastních odboček, což je samozřejmě skvělý doklad naší celostátní působnosti. Na mapě České republiky máme však i několik bílých míst a těmi se RR vážně zabývala. Tady nebudu nikoho jmenovat, tedy zatím, nicméně Oddělení pro oblastní odbočky a celostátní kluby má s bílými místy práce až nad hlavu.

 

Spolek SONS může podle nového občanského zákoníku zakládat své pobočné spolky. Ty mají vlastní úřední identifikaci, jinak jsou však těsně vázány na svůj hlavní spolek. Součástí oné úřední identifikace je i název, který musí vrcholný orgán hlavního spolku přesně stanovit. Po odmítnutí vkladu do spolkového rejstříku z formálních důvodů RR znovu rozhodla o názvech našich dvou pobočných spolků, a to takto: naše prodejny v Olomouci a v Praze se úředně jmenují „SONS, Tyflopomůcky“; Středisko výcviku vodicích psů pak "SONS, Středisko výcviku vodicích psů".

 

Ti z vás, kdo byli přítomni na IX. celostátním shromáždění v Květnu 2016 v Havlíčkově Brodě, si jistě vzpomenou na naše jednomyslně přijaté prohlášení „Česká televize odpírá informace nevidomým koncesionářům“. Jde o to, že v hlavních televizních zprávách se nepřekládají slovem cizojazyčné zpravodajské vstupy slovem přijaté; cizojazyčná promluva je jednoduše doprovázena obrazovým textem překladu a ty, diváku, když na text nevidíš, nauč se turecky, bengálsky a bůhvíjak ještě, aby ses dověděl, co mluvčí říká. V letošním roce se SONS podařilo oslovit zastánce (přesněji: zastánkyni-veřejnou ochránkyní práv), která náš problém přesně pojmenovala. Jednala s vedením České televize a doporučila, aby se ředitel ČT či jím pověřená osoba do konce roku 2016 se SONS v dané věci sešli a snažili se najít řešení. Vedení ČT se nám dosud neozvalo a v tuto chvíli (30. prosince 2016, 17:54) je vysoce nepravděpodobné, že by se na této skutečnosti cokoli změnilo. A přece se možná začíná blýskat na lepší časy: zdá se, že oddělení pro titulkování pro neslyšící a pro zvukový popis chápe, že slovní nepřekládání cizojazyčných zpravodajských vstupů nemá se zvukovým popisem nic společného. Zvukový popis je tu přece od toho, aby líčil obrazovou informaci především v hraných a kreslených filmech, nikoli to, co bylo přijato slovem a má tedy být slovem také odvysíláno.

 

O tom všem jsem téměř tři hodiny debatoval v příjemném prostředí úřadu veřejné ochránkyně práv dne 2. listopadu. Za její postoj i pomoc patří jí i jejímu týmu odbornic bezvýhradný dík.

 

Při naší debatě jsme se nedotkli pouze České televize. SONS byla dotázána na názor na návrh zákona o vstupu vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor. Veřejné ochránkyni práv bylo sděleno, že SONS její iniciativu ohledně vodicích psů jednoznačně vítá; pokud jde o asistenční psy, SONS nepřísluší se k věci vyjadřovat; samozřejmě očekáváme, že se organizace prosazující zájmy držitelů asistenčních a dalších služebních psů stejným způsobem zdrží vyjádření ohledně vodicích psů.

 

RR moji zprávu o jednání s veřejnou ochránkyní práv vzala na vědomí a uložila statutárnímu orgánu i příslušným odborníkům, aby ve věci dále konali v souladu s prohlášením z celostátního shromáždění.

 

Zasedání jsme ukončili na odbornou notu: po 15-letém Růženčině spánku se probouzejí jednání o zákonu o koordinované rehabilitaci. Při kanceláři náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí byla zřízena příslušná pracovní skupina, ve které je SONS zastoupena odbornicí naší dceřiné společnosti Tyfloservis Ivetou Langrovou. Po 25 letech terénní i pobytové rehabilitace je SONS vybavena dostatečně pro kvalifikované prosazování náležité koordinace léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace.

 

RR se znovu sejde v pátek 3. března 2017.