Vysazený a pojížděný mys


foto

Vysazený a pojížděný zastávkoý mys

Vysazený a pojížděný mys z hlediska stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek a ČSN s ohledem na bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace.

 

obsahově :

úvodní foto (dobré řešení)
čsn
var. psá

sig. pás

označník

lemonání var.páru - viz TN TZUS - odkaz na TN i na 398

barevný kontrast, hmatový kontrast
 -odkaz - mobilář (áčka, lavičky..)

=======

poznámky z konzultací:

tram zast. - s vysazeným mysem - není li jiná možnost -
pojížděný mys pro cykl.
var.pás sloupky
jednosoupravová
výstražné zařízení pro cykl.isty

priorita: vysazený mys
pokud ne:
pojížděný mys - var.pas - sloupky po 1,2m
neprokáže-li se jiné řešení, výstržné zařízení pro cykl. vjíždíli na mys

řešení:
- Pojížděný mys.
- Stanice na jednu soupravu tramvaje.
- Časový ostrůvek (signál pro cyklisty zakazující jim vjezd do prostoru zastávky v době, kdy tam stanicuje tramvaj).
- Akustický signál na zastávce – sdělení, že jde o zastávku s pojížděným mysem.
- Akustické sdělení v tramvaji (na výzvu nebo jinak?)
- Pás pro kola za varovným pásem, provedený v odlišné barvě než vozovka
(červená?)
- Sloupky.


- zvonky na kolech – není již v legislativě -  proč? Co na to MD?
Velmi se snížila bezpečnost chodců
- označení cyklistů .. ?
- alkohol ..?
- cyklisté na chodnících, v metru, v podchodech na nástupištích … ve vlaku
- výchova ..

chybná řešení – cyklostezky
- křížení s chodníky
- poznatelnost a najitelnost cyklostezky ??

 

čsn
b) se zvýšeným jízdním pásem (s pojížděným mysem) tzn. se zvýšením jízdního pruhu na úroveň chodníku,
s optickým a stavebně technickým rozlišením (–20 mm od hrany chodníku), (viz obrázek 13 a obrázky G.3
a G.4)
Obrázek 13 – Tramvajová zastávka se zvýšeným jízdním pásem
(s pojížděným zastávkovým mysem) – schéma
S ohledem na bezpečné užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, se doporučuje
tento typ zastávek zřizovat jen v odůvodněných případech, kdy nelze zřídit ostrůvek ani zastávkový mys.
Užití zastávky s pojížděným mysem se nedoporučuje, pokud jsou užívána nízkopodlažní vozidla, nebo se
jejich užití předpokládá. Zastávky se zvýšeným jízdním pásem určené pro více než jednu soupravu (vlak)
se vybavují světelnou signalizací, zabraňující vjezdu automobilů do prostoru zastávky před jejím opuštěním
tramvajemi (časový ostrůvek), hranice mezi zvýšeným jízdním pásem a chodníkem musí být v celé
délce (až do rozdílu mezi vozovkou a chodníkem nejméně 0,08 m) vyznačena varovným pásem. Signální
pás u označníku (ve vzdálenosti 0,80 m plus/minus 0,20 m) musí být ukončen ve vzdálenosti 0,30 m před
varovným pásem. Do místa průsečíku prodlouženého signálního a varovného pásu musí být vložen sloupek
výšky 1,10 m (bez ohledu na to, zda se vyznačení hranice sloupky v dalším průběhu zastávky zřizuje). Volný
průchod podél označníku a mezi případnými jednotlivými sloupky musí být nejméně 1,50 m (viz příloha D).


str.25 ČSN 736425-1


 Řešení hmatových prvků bývá v případě pojížděného mysu nedostačující; (emailem v předstihu): zastávky s pojížděným mysem (viz ČSN 73 6425) jsou pro uživatele se zdravotním postižením (zejména pro zrakově postižené) velmi problematické, jejich navrhování v zastavěném území se základními pěšími vazbami a v centru města by mělo být principiálně vyloučeno, zastávky je nutné navrhovat s vysazeným mysem, vždy by měl existovat nezávislý objektivně pojatý podklad, který ve výjimečných případech zřízení výše uvedeného typu zastávky zdůvodňuje; zastávka Fidlovačka vzhledem k výše uvedenému by měla být řešena s vysazeným mysem;
 ---
Názor komise MHPM 2017
 P. Kalous: Zastávky Lazarská, Vodičkova, Karlovy lázně… jsou dělané stejně (cyklisté společně s auty přejíždějí koleje) a byly to takto provedeny na výslovnou žádost cyklokomise, která požadovala vyznačit cyklopiktogram mezi kolejemi

 

========

+ fota dobrá a chybná řešení ....

 

 foto

popis

 foto

popis

   
   
   
   
   
   
   
   

obr.

popis a popis

obr 

popis a popis

 

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s. 2018 (c)