Třetí ročník charitativního běhu pro Klokan

Publikováno 27.09.2020 19:10 Odbočka Jičín


Začíná: 28.09.2020 09:00
Končí: 28.09.2020 14:00
Kde: Hořice – areál Domova bez bariér

 Denní stacionář Klokan o.p.s.

Třetí ročník charitativního běhu pro Klokan

28.9.2020

Místo konání: Hořice – areál Domova bez bariér

Termín konání: pondělí 28.9.2020

Hlavní závod: na trati 4 km, 10 km a 23 km, (startovné 200 Kč v rámci elektronické registrace,    v případě registrace na místě 250 Kč)

K registraci je možnost přikoupit tričko za 350 Kč

Běh pro Klokan z domu: (Klokan po Klokanu) (startovné 150 Kč v rámci elektronické registrace)

Startovné při elektronické registraci bude placeno bankovním převodem dle vygerovaných údajů. Jedná se o minimální částky startovného. Případné příspěvky nad tento rámec jsou vítány.

Přidružené závody: dětské závody, závod vozíčkářů s doprovody a závod lidí s mentálním postižením (zdarma)

Registrace závodu:

Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit registrace při naplnění kapacity závodu tj. 500 registrovaných závodníků v hlavních kategoriích.

Registrace do hlavního závodu na místě bude možná jen při volné kapacitě, nebo výjimečně                    za závodníky, kteří se k registraci nedostaví.

Registrace musí být zaplacena do pěti dnů od data podání, jinak bude smazána!!!

Výtěžek závodu: veškerý výtěžek závodu bude použit na zlepšení práce s klientem v Denním stacionáři Klokan.

Hodnocené kategorie závodu:

 1. Dětské závody
 • 5 a méně let na trati 50 m chlapci i dívky dohromady
 • 6 a 7 let na trati 50 m chlapci i dívky dohromady
 • 5 až 7 let na trati 300 m chlapci i dívky dohromady (1 kolo v rámci parku)
 • 8 a 9 let na trati 300 m chlapci a dívky zvlášť (1 kolo v rámci parku)
 • 10 a 11 let na trati 600 m chlapci a dívky zvlášť (2 kola v rámci parku)
 • 12 a 13 let na trati 900 m chlapci a dívky zvlášť (3 kola v rámci parku)
 1. Závod vozíčkářů s doprovody po vytyčené trase (1 kolo v rámci parku)

Závod lidí s mentálním postižením 300 m (1 kolo v rámci parku)

 1. Hlavní závod 4 km, 10 km a 23 km
 • Kategorie do 16 let chlapci a dívky zvlášť pouze na trati 4 km

(start na základě uděleného souhlasu rodičů)

 • Kategorie muži a ženy zvlášť

 

 

Časový harmonogram:

9.00 – 9.45 prezence dětských závodů a závodů na 10 km a 23 km

9.30 – 10.00 start závodu vozíčkářů a lidí s mentálním postižením

10.00 start závodu na 23 km, časový limit 3,5 hodiny

10.15 - 11.15 dětské závody

11.15 start závodu na 10 km, časový limit 2 hodiny

9.45 – 10.30 prezence závodu na 4 km

12.30 start závodu na 4 km, časový limit 1 hodina

12.00 vyhlášení dětských závodů

13.30 vyhlášení všech hlavních kategorií

(Čas je pouze orientační. K vyhlášení může dojít ihned po doběhu hlavních tratí.)

 

Povrch tratí:

 • Závody v areálu Domova bez bariér – asfaltový povrch a zámková dlažba.
 • Běh na 60 metrů – travnatý povrch
 • Hlavní závod – zpevněné cesty, nezpevněné cesty, asfalt a chodníky

 

Oceňování:

 • Všichni účastníci přidružených závodů cílovou medaili a ceny dle možností pořadatelů.
 • Všichni účastníci hlavního závodu dostanou startovní číslo, zapůjčení čipu, pamětní medaili a první tři v každé kategorii poháry.

 

Občerstvení:

 • Všichni účastníci hlavního závodu mají v cíli nárok na drobné občerstvení (čaj, vodu, ovoce, aj.).
 • Na trati 23 km budou rozmístěny pravidelně 3 občerstvovací stanice.

 

Běh pro Klokan z domu (Klokan po Klokanu)

Máte to do Hořic daleko nebo se nemůžete zúčastnit z jiných důvodů,

můžete nás podpořit i na dálku

Pravidla:

 • Pro běh z domu je nutné se předem registrovat na
 • K získání cílové medaile je nutné vložit zprávu z běhu do komentářů u události na https://www.facebook.com/events/747081275765263/ v období od 9.9.2019 do 30.9.2019.
 • Cílové medaile budou zaslány poštou, a to nejdéle do 15.10.2019.

 

POVINNOSTI A PRAVIDLA

ZÁVODNÍK MÁ POVINNOST:

 • Poskytnout první pomoc
 • Mít u sebe kompletní povinnou výbavu
 • Neodhazovat odpadky a obaly (mimo místa k tomu určená, občerstvovací stanice a centrum závodu)
 • Dodržet pevně stanovenou trasu závodu
 • Mít vždy viditelně umístěné startovní číslo na horní vrstvě oblečení vpředu.
 • Závodit v duchu fair play
 • Řídit se bezvýhradně pokyny pořadatelů

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA ZÁVODU:

Účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného a nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuje, že:

 • dává souhlas pro zpracováním osobních údajů, pro potřeby závodu a ke zveřejnění fotografií z přípravy a průběhu závodu. Pořadatel se zavazuje získané osobní údaje použít jen pro registraci závodníka a jeho identifikaci v průběhu závodu. Telefonní čísla a e-mailové adresy budou použity výhradně k potřebám závodu. Po skončení závodu mohou být některé údaje zveřejněny ve výsledkových listinách (datum, nebo rok narození, dle možností zpracovatele výsledkových listin), Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, prováděné pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 • účast na akci je dobrovolná a je na vlastní riziko a nebezpečí
 • je psychicky i zdravotně způsobilý se uvedené akce zúčastnit a v případě jakéhokoliv zranění či úrazu nebude po pořadateli požadovat žádné finanční ani jiné odškodnění a bolestné
 • veškeré materiály (fotografie a video) pořízené během akce mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář
 • je obeznámen s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání závodu, zejména za místo startu, cíle, turisticky značených tras, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky závodu dané např. počasím. Pokud bude třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, účastník bere na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu
 • bere na vědomí, že pořadatel během závodu nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka
 • je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě
 • byl důkladně poučen o průběhu závodu
 • netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním vylučujícím start v závodu
 • zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis na papírové přihlášce
 • závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu a dodržet trasu závodu
 • závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky
 • registrační poplatek je konečný a nevratný
 • pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu
 • pořadatel si vyhrazuje právo upravit trasu závodu
 • pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit závod za situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí závodníků, a to bez náhrady startovného
 • nezletilí závodníci musí nechat své zákonné zástupce vyplnit a podepsat čestné prohlášení. Podepsaný originál je nutné předložit při registraci v místě závodu, jinak nemůže být závodník zařazen do závodu.
 • pokud závodník ukončí závod předčasně, je povinen o tomto informovat pořadatele sms zprávou ve formátu: „startovní číslo (např. 456) KONEC“na čísle: 725 977 228