Školení DP


Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)

Školení DP 2019

Výtah ze školení a prezentace:

PROBLEMATICKÁ řešení pro osoby se zrakovým postižením

Nástupiště a vozidlo:
Nesprávné najetí vozidla do zastávky – vzdálenost mezi nástupní hranou a podlahou vozidla je velká a různá – půdorysně i výškově.
Nesprávné najetí vozidla vzhledem k signálnímu pásu a označníku
Výstup a nástup z vozovky
Druhé vozidlo po prvotním odbavení cestujících mimo označník zastávky už podruhé správně nezastaví.
Tlačítka ve vozidlech a na vozidlech jsou obecně obtížně dohledatelná a bez popisu v Braillu různě umístěná.
Informační systém:
Nesprávné interní hlášení stanice, zastávky
Nefunguje externí majáček (spuštěný VPN), pozdní hlášení, malá hlasitost, malý dosah přijímače.
Problém různých typů uspořádání interiéru v různých vozidlech:
Je vstup dveřmi u řidiče?
Kde je vyhrazené místo pro nevidomé? Pro vodícího psa?
Je za řidičem? Jinde? Vyhrazená místa nelze často najít ani ověřit, není reliéfně, hapticky značeno…

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY – PRAKTICKÉ poznatky

Nefunguje externí hlasový majáček.
Řidič zavře dveře a odjede dřív, než hlasový majáček odhlásí celou frázi o čísle vozidla.
Vozidlo po odbavení cestujících mimo označník zastávky u něj často již podruhé správně nezastaví, tzn. druhý, třetí dopravní prostředek (bus, tram).
Vozidlo zastaví mimo označník zastávky. Nevidomý po vystoupení z vozidla pak těžko dohledává pevný orientační bod a při nástupu do vozidla dveře.
Řidič v zastávce neotevře dveře, takže nevidomý cestující musí „šmátrat“ po skříni vozidla a hledat otevírací tlačítko (je to pro něj stresující, nehygienické a zdržuje to provoz).
Vozidlo (nejčastěji busy) zastaví předními dveřmi až za signálním pásem (dochází tak ke střetu vystupujícího se sloupkem označníku).
Případná verbální komunikace se ze strany řidiče často omezuje jen na přikývnutí či gestikulaci (nevidomý pak často neví, jestli řidič jeho dotaz nebo požadavek vůbec zaregistroval).

PRAKTICKÉ poznatky a zkušenosti nevidomých

Tlačítka ve vozidlech a na vozidlech jsou obecně obtížně dohledatelná a bez popisu v Braillu a jsou různě umístěná.
Důležitá je vždy možnost dobrého držení ve vozidle.
Řidič zavře dveře a vůz odjede dřív, než hlasový majáček odhlásí celou frázi.
Řidič nekomunikuje přirozeně: mluví hlasitěji, pomaleji…
Řidič používá gesta (kývnutí, mávnutí…), používá nejasné výrazy typu „tady“, „tam“...
Jak uvnitř vozidla nevidomému pomoci: položte ruku nevidomého na opěradlo volného sedadla, případně mu řekněte, zda je ve směru jízdy nebo proti.
Pokud oslovuje řidič nebo jiná osoba nevidomého, je třeba, aby ten si byl vědom, že oslovení se týká jeho.
Nevidomý cestující má možnost mít průvodce, ale není to jeho povinnost!
Nevidomý cestující s vodícím psem má přednost před běžným cestujícím se psem. Komunikuje se s cestujícím, nikoliv s jeho psem. Vodícího psa se nedotýkáme.
DOPRAVNÍ STAVBY – S OHLEDEM NA BEZPEČNOST – ZÁSADA PLATNÁ U ELEKTRONICKÝCH INFORMACÍ:
CO JE VIDĚT, MÁ BÝT I SLYŠET.
MÁME VE SVĚTĚ NEJPROPRACOVANĚJŠÍ CELOSTÁTNÍ SYSTÉM. SLABOZRACÍ A NEVIDOMÍ V SOUČASNÉ DOBĚ NEPOTŘEBUJÍ VYSOKÝ NADSTANDARD, JIŽ NYNÍ BY STAČILO DODRŽENÍ STÁVAJÍCÍ PLATNÉ LEGISLATIVY A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POCHOPENÍ A OHLEDUPLNOST.
 
OBECNĚ PLATNÉ DESATERO vzájemné KOMUNIKACE 

osoby se zrakovým postižením

1. Mějte na paměti, že nevidomí jsou zcela normální lidé, kteří mají různé přednosti i nedostatky jako každý jiný. I mezi nimi jsou lidé výjimeční, inteligentní i méně nadaní.
2. Při setkání s nevidomým se chovejte přirozeně a nevnuceně. Pomozte tam, kde je to nutné, a to způsobem taktním a nenápadným. Pomoc však nevnucujte.
3. Vyvarujte se projevům soucitu - o ten dnešní nevidomí naprosto nestojí.  S velkým povděkem ale vždy uvítají i sebemenší pomoc, která jim přijde vhod ve ztížených podmínkách. Nepřipusťte ani podceňující nebo snižující výroky, vždyť, nevidomí mají právo na úctu a uznání stejně jako všichni ostatní.
4. Nevidomého, kterého znáte, pozdravte vždy sami jako první, i když je mladší než vy, a k pozdravu připojte i jeho jméno, aby věděl, že pozdrav patří jemu.
5. Když vstoupíte do místnosti, kde se nachází nevidomý, dejte se zřetelně poznat. Pokud vás nepozná podle hlasu, povězte svoje jméno. Tichý pohyb neznámé osoby v jeho okolí působí pochopitelně nepříjemně. Rovněž upozorněte na to, že místnost opouštíte.
6. Velmi nepříjemně na nevidomého působí, projednáváte-li jeho záležitosti nikoli přímo s ním; ale s jeho průvodcem. Průvodce nevidomého pouze doprovází, nikoli zastupuje.
7. Když se nevidomý octne na ulici, na nádraží apod. v orientačních těžkostech, zeptejte se ho, zda mu můžete nějak pomoci. Velký hluk, prudký déšť i sníh velmi zhoršují nevidomému orientaci v prostoru. Potom stačí, když nevidomému nabídnete, aby se lehce zavěsil do vaší paže, protože takto může snadno jít krůček za vámi, sledovat směr vašich pohybů a na vše včas reagovat.
8. Při nástupu do dopravních prostředků netlačte nikdy nevidomého před sebou, ale jděte sami první. Nevtlačujte nevidomého na sedadlo, stačí, když položíte jeho ruku na opěradlo. Při vstupu do auta položte jeho ruku na horní rám dveří.
9. Když nevidomý vstoupí do restaurace bez průvodce, jistě ocení pomoc při vyhledávání věšáku a volného místa u stolu. S jídlem si poradí sám, stačí, když mu povíte, jak je jídlo na talíři uspořádané. Určitě uvítá informace o tom, co všechno je na stole (sklenice s vodou, váza, popelník atd.), a kdo u stolu sedí spolu s ním.
10. Když budete nevidomého doprovázet delší dobu, popište mu hlavní rysy okolí, vybavení místnosti a osoby, které se kolem nacházejí. Při popisování se nemusíte vyhýbat optickým dojmům a barvám.

Prováděcí vyhláška stavebního zákona 

MMR 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

MMR metodika k vyhlášce 398/2009 Sb. - viz kniha 

MMR - seznam norem s normový hodnotami (aktulizováno 2018):

Pro usnadnění aplikační praxe odbor stavebního řádu MMR ČR vede MMR seznam souvisejících ČSN, který je uspořádán podle jednotlivých ustanovení vyhlášky obsahujících odkazy na normové hodnoty. 


Celá prezentace 2018 01:

Prezentace (ppsx; 19 MB)

Tisková verze:

Prezentace DPP pdf (pdf; 314 KB)

Jak pomoci nevidomým

Jak řešit běžné situace při komunikaci

Ukázka:

Jeden den po Praze z hlediska pohybu osob se sníženou schopností orientace


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.