Prohlášení Světové unie nevidomých

Publikováno 02.12.2022 11:48 Odbočka Olomouc


Prohlášení Světové unie nevidomých u příležitostí Mezinárodního dne zdravotně postižených 3. prosince 2022

15. listopadu dosáhl počet obyvatel světa 8 miliard, přičemž zdravotně postižených je přinejmenším 1.2 miliardy. Růst světové populace přichází v době řady globálních katastrof – pandemie KOVIDu-19, války na Ukrajině, klimatických změn a extrémní chudoby napříč rozvojovými zeměmi -, kdy je vážně ohrožena plná realizace lidských práv skupin odsunutých na okraj společnosti, zejména zdravotně postižených, žen a dětí.

Zatímco svět se potýká s dopady těchto globálních kalamit, Světová unie nevidomých (WBU) si je vědoma sociální nespravedlnosti a hluboce zakořeněných bariér, které podkopávají vyhlídky na inkluzivnější, přístupnější a spravedlivější život pro zdravotně postižené. Se zřetelem k těmto bariérám se zavazujeme zdvojnásobit naše úsilí k  odstraňování stávajících překážek a k zabránění vytváření překážek nových tak, aby mohli všichni nevidomí a slabozrací žít život ve shodě s vlastní volbou.

U příležitosti letošního Mezinárodního dne zdravotně postižených si Světová unie nevidomých připomíná výdobytky, kterých bylo dosaženo od přijetí v roce 2006 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Zároveň jsme si vědomi příležitostí, které pro hnutí zdravotně postižených představují ambiciózní rozvojové a humanitární programy jako Globální agenda pro udržitelný rozvoj, Nová územní agenda, Pařížská dohoda o klimatických změnách, Marrákešská smlouva a Charta pro začleňování osob se zdravotním postižením do humanitárních aktivit.

V tento významný den, majíc na zřeteli zásadu, že nikdo nesmí být ponechán stranou, vyzývá Světová unie nevidomých vlády, nestátní aktéry i soukromý sektor k přijetí níže uvedených opatření:

  • Uplatnit meziodvětvový přístup k rozvoji a humanitárnímu plánování, politiky a aktivity s důrazem na spolupůsobení pohlaví, věku a rasy se zdravotním postižením při znásobování nerovnosti a sociální nespravedlnosti.
  • Přidělovat dostatečné finanční zdroje pro plné začlenění zdravotně postižených do všech oblastí života včetně (nikoli však pouze) zdravotní péče, vzdělávání, zaměstnávání, sportovních a volnočasových aktivit, jakož i do rozhodovacích procesů.
  • Prostřednictvím reprezentativních organizací zdravotně postižených konzultovat a zajišťovat smysluplnou účast zdravotně postižených osob na rozvoji a plánování humanitárních politik a praxe.
  • Zohlednit bariéry, se kterými se potýkají nevidomí a slabozrací, a zajistit provádění Marrákešské smlouvy v plném rozsahu.
  • Zvyšovat veřejné povědomí o zdravotním postižení a zajišťovat přiměřené uzpůsobení prostředí a přijímat a zavádět další opatření s cílem úplného začlenění zdravotně postižených do běžného života po celém světě.

O Světové unii nevidomých

Světová unie nevidomých je vůdčím globálním hlasem odhadovaných 253 milionů nevidomých a slabozrakých celého světa. Máme více než 250 členských organizací ve 190 zemích světa. Ve své práci se řídíme vizí světa, ve kterém jsme my, nevidomí a slabozrací lidé, účastni v plném rozsahu všech oblastí života podle své volby. Bojujeme za rovné příležitosti a ochranu a prosazování základních lidských práv pro všechny. Více informací najdete na https://www.worldblindunion.org.